«Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» (CIVEX)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής CIVEX καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Πολιτική μετανάστευσης, ασύλου και θεωρήσεων

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενεργός συμμετοχή των πολιτών στα κοινά

Αποκέντρωση

Συνταγματικές υποθέσεις

Διακυβέρνηση, βελτίωση του νομοθετικού έργου, επικουρικότητα και αναλογικότητα

Εξωτερικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής εξωτερικής συνεργασίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων

Διεθνείς συνθήκες και διαπραγματεύσεις, τρομοκρατία και συνοριακοί έλεγχοι

Πολιτική γειτονίας (συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Ευρωμεσογειακής συνεργασίας), αποκεντρωμένη συνεργασία για την ανάπτυξη και θέματα διεύρυνσης της ΕΕ

Επιλέξτε άλλη επιτροπή της ΕτΠ: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

EU Who is Who

CoR organigramme