Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ επιθυμούν ισχυρότερους δεσμούς με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τις τοπικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητεί καλύτερη συνεκτίμηση του ρόλου των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας.

Ο Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη φιλοδοξία της Επιτροπής των Περιφερειών και των μελών της να συνεργαστούν με το Ηνωμένο Βασίλειο σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο, έστω και με τους περιορισμούς ως προς το είδος του Brexit που επέλεξε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Επίτροπος κ. Šefčovič, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την εποπτεία της εφαρμογής της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας (ΣΕΣ) ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου που τέθηκε σε ισχύ το 2021, μίλησε στη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) στις 27 Απριλίου. Στη συνέχεια, τα μέλη της ΕτΠ ενέκριναν γνωμοδότηση στην οποία ζητούν από την ΕΕ να «αντιμετωπίσει την έλλειψη ’εδαφικού βάθους’» στο πλαίσιο της ΣΕΣ, με την προώθηση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην παρακολούθηση της συμφωνίας, και να αναγνωριστεί η ομάδα επαφής ΕτΠ-Ηνωμένου Βασιλείου ως επίσημος υποεθνικός συνομιλητής μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στις συστάσεις της γνωμοδότησης η ΕΕ καλείται επίσης να δρομολογήσει περαιτέρω κονδύλια πέραν των 5,4 δισ. ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί για τη στήριξη των περιφερειών που έχουν πληγεί περισσότερο από τις διαταραχές στο εμπόριο ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Ο Επίτροπος κ. Šefčovič δήλωσε: «Μολονότι η ΕτΠ δεν έχει επίσημο ρόλο όσον αφορά τις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ, η πόρτα της Επιτροπής είναι πάντα ανοικτή για να αφουγκραστεί τη φωνή των περιφερειών. Προσβλέπουμε στη συνέχιση των τακτικών ανταλλαγών που είχαμε με την ομάδα επαφής «ΕτΠ-Ηνωμένο Βασίλειο» κατά τα τελευταία δύο έτη, καθώς προχωρούμε στην εφαρμογή της ΣΕΣ. Και εργαζόμαστε ήδη για να στηρίξουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο από το Brexit. Για παράδειγμα, η πρωτοβουλία PEACE PLUS συνεισφέρει στη χρηματοδότηση έργων σε ολόκληρη τη Βόρεια Ιρλανδία και τις παραμεθόριες κομητείες, τα οποία αποσκοπούν στη συμφιλίωση των κοινοτήτων και στην προαγωγή της ειρήνης. Συμπεριλαμβανομένης της συγχρηματοδότησης από την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η χρηματοδότηση του προγράμματος PEACE PLUS θα ανέλθει σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ».

ΟΑπόστολος Τζιτζικώστας(EL/EPP), Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, δήλωσε: «Παρά το Brexit, οι δεσμοί μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένουν ισχυροί, όπως και η επιθυμία διατήρησης και ανάπτυξης σχέσεων, σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης και η εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Οι ευρωπαϊκές τοπικές και περιφερειακές αρχές επιθυμούν να εισακουστεί η φωνή τους στο Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου. Κατανοούμε και εκφράζουμε τη λύπη μας για τους εσωτερικούς πολιτικούς λόγους για τους οποίους το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εξασφάλισε φωνή για την τοπική δημοκρατία στο Κοινό Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης και ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει λύσεις σε αυτό το πεδίο διοργανώνοντας διαρθρωμένη διαβούλευση με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, όποτε εξετάζονται θέματα με εδαφικό αντίκτυπο».

ΟMichael Murphy (IE/EPP) –δήμαρχος Kλόνμελ, επικεφαλής της ιρλανδικής αντιπροσωπείας στην ΕτΠ και εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα «Ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου σε υποεθνικό επίπεδο και αντιμετώπιση του εδαφικού αντικτύπου της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ»– δήλωσε: «Το Brexit θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εδαφική συνεργασία, η οποία σφυρηλάτησε επί δεκαετίες άριστες σχέσεις μεταξύ των δήμων και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Καλούμε τόσο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να αναγνωρίσουν την ομάδα επαφής ΕτΠ-Ηνωμένου Βασιλείου ως επίσημο υποεθνικό συνομιλητή στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας. Γνωρίζουμε ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες συνεχίζουν να βρίσκουν νέους τρόπους διατήρησης και ανάπτυξης σχέσεων και αυτό αναδεικνύεται μέσω προγραμμάτων ανταλλαγών, διμερούς συνεργασίας, δικτύων και ενώσεων της ΕΕ. Οι σχέσεις αυτές είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που δεν γνωρίζουν σύνορα, όπως στους τομείς του πολιτισμού, της βιώσιμης διαχείρισης των θαλασσών και της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Επικροτούμε θερμά αυτή τη διαρκή συνεργασία».

Στο πλαίσιο του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit δεσμεύτηκαν 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των εμπορικών απωλειών και του αντικτύπου στις θαλάσσιες παραμεθόριες περιοχές και στην αλιεία. Στη γνωμοδότηση της ΕτΠ που εκπόνησε ο Michael Murphy ζητείται να αυξηθεί το αποθεματικό, να παραταθεί η περίοδος επιλεξιμότητας και να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος σε συγκεκριμένους τομείς και περιοχές. Πρόσφατη μελέτη που ανατέθηκε από την ΕτΠ με τίτλο «Νέες εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου: ο αντίκτυπος στις περιφέρειες και τους δήμους» καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις είναι «ασύμμετρες», διαπιστώνει δε ότι «όλες σχεδόν οι περιφέρειες της ΕΕ έχουν επηρεαστεί σε έναν τουλάχιστον από τους κύριους τομείς εξειδίκευσης της ΕΕ έναντι του Ηνωμένου Βασιλείου».

Επικοινωνία:

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

Τηλ.: +32 473 843 981

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Οι προτάσεις της ΕΕ αποτελούν ευπρόσδεκτη ώθηση για τη νόμιμη μετανάστευση
Οι προτάσεις της ΕΕ αποτελούν ευπρόσδεκτη ώθηση για τη νόμιμη μετανάστευση
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Ο χώρος Σένγκεν και τα δικαιώματα μετανάστευσης δεν θα πρέπει να υπονομεύονται σε περιπτώσεις κρίσεων
Ο χώρος Σένγκεν και τα δικαιώματα μετανάστευσης δεν θα πρέπει να υπονομεύονται σε περιπτώσεις κρίσεων
13.10.2022