Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Λάβετε μέρος στην έρευνα των ΕτΠ/ΟΟΣΑ με θέμα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)!  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), σε σύμπραξη με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εγκαινίασαν έρευνα για τις κύριες τοπικές και περιφερειακές συνεισφορές στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Μοιραστείτε τις εμπειρίες σας μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου και συμβάλετε στη μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για τους ΣΒΑ.

Μετά την έγκριση, το 2015, του θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και των 17 ΣΒΑ, οι 193 υπογράφουσες χώρες αναμένεται να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση αυτού του οικουμενικού θεματολογίου, το οποίο καλύπτει όλες τις πολιτικές και απαιτεί τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων. Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές αποτελούν σημαντικούς εταίρους σε αυτή τη διαδικασία υλοποίησης, όχι μόνο επειδή η μεγάλη πλειονότητα των ΣΒΑ (65 % σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ) τις αφορούν/επηρεάζουν άμεσα, αλλά και επειδή πολλές από αυτές έχουν ήδη επιδοθεί με επιτυχία στην τοπικοποίηση των ΣΒΑ .

Με τη συγκέντρωση πληροφοριών από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές όσον αφορά τις εργασίες τους σχετικά με τους ΣΒΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών επιθυμεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν τους ΣΒΑ. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για να ασκηθεί επιρροή στη μελλοντική στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τους ΣΒΑ, για να υποστηριχθεί καλύτερα μία εδαφική προσέγγιση στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και για να προαχθούν δράσεις υλοποίησης. Οι απόψεις σας σχετικά τόσο με το τι θα πρέπει να κάνει η ΕΕ όσον αφορά τους ΣΒΑ όσο και με τις προτεραιότητες που θα πρέπει να θέσει η ΕΕ προκειμένου να ανταποκριθεί στους ΣΒΑ, θα τροφοδοτήσουν επίσης με στοιχεία τη γνωμοδότηση της ΕτΠ με θέμα «Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030», η οποία θα εκπονηθεί κατά το 2019.

Η έρευνα θα συμβάλει επίσης στο ευρύτερο πρόγραμμα του ΟΟΣΑ με τίτλο A Territorial Approach to SDGs: A role for cities and regions to leave no one behind (Μια εδαφική προσέγγιση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ): Ο ρόλος των δήμων και των περιφερειών ούτως ώστε να μην παραμεληθεί κανείς), με το οποίο επιδιώκεται η στήριξη των δήμων και των περιφερειών για την προώθηση μιας εδαφικής προσέγγισης όσον αφορά τους ΣΒΑ, μέσω:

στάθμισης της κατάστασης στην οποία βρίσκονται σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο και τους ομοτίμους τους·

διεξαγωγής πολυεπίπεδου διαλόγου με τα κατώτερα και τα ανώτερα επίπεδα διακυβέρνησης για την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με το ποιος μπορεί να κάνει τι· και

ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων από τη διεθνή εμπειρία.

Ξεκινήστε την έρευνα!

Η έρευνα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ: για να επιλέξετε τη γλώσσα της προτίμησής σας κάντε κλικ στον αναπτυσσόμενο κατάλογο επιλογής στο δεξί άκρο της οθόνης

Η έρευνα θα είναι ανοιχτή μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 22 Φεβρουαρίου  

Όλες οι απαντήσεις θα παραμείνουν απόρρητες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: econ-survey-cor@cor.europa.eu

Η ΕτΠ ευχαριστεί για τη συνεργασία του το Δίκτυο Περιφερειακών Κυβερνήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (nrg4sd).

Κοινοποίηση :