Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες προσβλέπουν στη βιώσιμη κινητικότητα ως καθοριστική συνιστώσα μιας επιτυχημένης Πράσινης Συμφωνίας  

Στις 26 Φεβρουαρίου, η επιτροπή «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ» (COTER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίασή της για φέτος. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τα μέλη εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο οι περιφερειακοί αερολιμένες της Ευρώπης και η στρατηγική για τη βιώσιμη κινητικότητα στον τομέα των μεταφορών μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και στη βελτίωση της συνδεσιμότητας μεταξύ και εντός των ευρωπαϊκών πόλεων. Τα μέλη εξέτασαν επίσης τις εμπειρίες και τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά την κρίση COVID-19.

Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες δέχθηκαν σοβαρό πλήγμα από την πανδημία, ιδίως οι παραμεθόριες περιοχές. Λόγω της κρίσης COVID-19, η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών τέθηκε ενίοτε σε δοκιμασία. Εξαιτίας των αυξημένων περιορισμών της κυκλοφορίας κατά το προηγούμενο έτος, η πανδημία είχε επίσης δυσμενείς επιπτώσεις στον ευρωπαϊκό τομέα μεταφορών, έναν ήδη ταχέως μεταβαλλόμενο και προσαρμοζόμενο τομέα ως αποτέλεσμα των κλιματικών στόχων της ΕΕ.

Η Isabelle Boudineau (FR/PES) , αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Nouvelle-Aquitaine και πρόεδρος της επιτροπής COTER της ΕτΠ, δήλωσε: « Σήμερα συζητήσαμε σχετικά με τα πρώτα βήματα που πρέπει να γίνουν εφόσον επιθυμούμε τα συστήματα μεταφορών και κινητικότητας μας να συμβάλουν στην επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται ακανθώδη ζητήματα, όπως η στροφή από τις οδικές και τις αεροπορικές μεταφορές προς πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι μετασχηματισμοί αυτοί και οι δύσκολες αποφάσεις που συνεπάγονται δεν θα ζημιώσουν τους πλέον ευάλωτους. Δεν μπορούμε τη μια μέρα να εκφράζουμε τη σθεναρή υποστήριξή μας στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την επόμενη μέρα να διστάζουμε να λάβουμε τις δύσκολες αποφάσεις που είναι καθοριστικές για το μέλλον των παιδιών μας!».

Τα σημεία που συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής COTER θα τροφοδοτήσουν με στοιχεία τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα και τις αεροπορικές μεταφορές προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των αρνητικών επιπτώσεών τους στο κλίμα κατά 90% έως το 2050.

Τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με δύο επερχόμενες γνωμοδοτήσεις που έχουν προγραμματιστεί προς έγκριση κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ τον Ιούνιο/Ιούλιο:

Η στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα , η οποία επιδιώκει να θέσει τα θεμέλια για την επίτευξη των ενωσιακών στόχων του οικολογικού και του ψηφιακού μετασχηματισμού στον ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών, αποτελεί το κύριο αντικείμενο γνωμοδότησης που κατήρτισε ο εισηγητής Robert Van Asten (NL/RE) , δημοτικός σύμβουλος Χάγης.

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που προκύπτουν για τους περιφερειακούς αερολιμένες στην Ευρώπη είναι το θέμα γνωμοδότησης που κατήρτισε ο εισηγητής Wladyslaw Ortyl (PL/ECR) , περιφερειάρχης Κάτω Καρπαθίων.

Τα μέλη εξέτασαν επίσης την πρόοδο που σημείωσαν όσον αφορά την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και τη συμμετοχή της επιτροπής COTER στην ομάδα εργασίας « Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση » της ΕτΠ. Ως συνιστώσα της προτεραιότητάς της για την «Οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων» , η ΕτΠ συγκρότησε την ομάδα εργασίας «Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση», η οποία έχει ως στόχο να τεθούν οι δήμοι και οι περιφέρειες στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και να εξασφαλιστεί ότι τόσο η στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΕΕ όσο και τα σχέδια ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 θα μετουσιωθούν σε απευθείας χρηματοδότηση των δήμων και των περιφερειών και σε απτά έργα για κάθε τόπο. Προκειμένου να εμπνεύσει και να επιταχύνει την ανάληψη δράσης, η πρωτοβουλία «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση» περιλαμβάνει έναν διαδικτυακό χάρτη με 200 βέλτιστες πρακτικές.

Αντικείμενο συζήτησης απετέλεσε επίσης διερευνητική γνωμοδότηση με θέμα «Εμπειρίες και διδάγματα που αντλήθηκαν από τις περιφέρειες και τις πόλεις κατά τη διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19» , η οποία καταρτίστηκε από την Joke Schauvliege (BE/EPP) , μέλος του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου, προκειμένου να προβληθεί ο καίριος ρόλος των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην αντιμετώπιση της κρίσης. Η γνωμοδότηση αποσκοπεί στη διαβίβαση συστάσεων προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με στόχο να διευκολυνθεί η επιτυχής ανάκαμψη και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της ΕΕ σε μελλοντικές κρίσεις, βάσει στοιχείων προερχόμενων από το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο.

Η εμπειρία των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης θα διαδραματίσει επίσης καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία του μακροπρόθεσμου οράματος για τη διασυνοριακή συνεργασία. Δρομολογήθηκε επίσης δημόσια διαβούλευση , στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συμμαχίας Πολιτών , η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της ζωής των πολιτών της ΕΕ που ζουν σε παραμεθόριες περιφέρειες.

Επικοινωνία:

Tobias Kolonko

Τηλ. +32 2 2822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023