Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι περιφέρειες ζητούν ισχυρό ρόλο στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας προς αποτροπή κάθε κινδύνου για την επισιτιστική ασφάλεια  

Η δέσμευση άνθρακα στο έδαφος και στα φυτικά υλικά μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών, ωστόσο ο εισηγητής της ΕτΠ Loïg Chesnais-Girard προειδοποιεί ότι οι περιφέρειες πρέπει να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση της ενωσιακής πιστοποίησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα έργα είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και δεν απειλούν την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη.

Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της διακυβέρνησης της πιστοποίησης σε σχέση με την ανθρακοδεσμευτική γεωργία προς στήριξη της ανάπτυξης έργων προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και σύμφωνα με τις περιφερειακές γεωργικές και αγροτικές στρατηγικές. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της γνωμοδότησης με θέμα «Περιφερειακές στρατηγικές προσαρμογής για την επίτευξη γεωργίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» του Loïg Chesnais-Girard, προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου της Βρετάνης, η οποία εγκρίθηκε κατά την 153η σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ ως απάντηση στο σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ενωσιακή πιστοποίηση για τις απορροφήσεις άνθρακα. Το νέο ενωσιακό σύστημα πιστοποίησης για την απορρόφηση άνθρακα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σύνολο της εκμετάλλευσης, όλες τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και όχι μόνον το διοξείδιο του άνθρακα, και να έχει ισχυρή κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική διάσταση, ειδάλλως ελλοχεύει ο κίνδυνος να υπονομευτεί η επισιτιστική ασφάλεια στην ΕΕ.

Οι περιφέρειες συμμετέχουν άμεσα στην ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ και συμβάλλουν στην ενθάρρυνση βιώσιμων πρακτικών που μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στη γεωργία. Επιπροσθέτως, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θέτουν σε εφαρμογή 70% των μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και 90% των μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Δεδομένης της προσήλωσής τους στην επιτόπια δράση, ο εισηγητής της ΕτΠ και πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου της Βρετάνης Loïg Chesnais-Girard (PES/Γαλλία) ζητεί στη γνωμοδότησή του με θέμα «Περιφερειακές στρατηγικές προσαρμογής για την επίτευξη γεωργίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» την πλήρη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στις συζητήσεις σχετικά με την καθιέρωση ενωσιακής πιστοποίησης για την ανθρακοδεσμευτική γεωργία.

Ο Loïg Chesnais-Girard ανέφερε τα εξής: «Προτεραιότητα της γεωργίας θα πρέπει να παραμένει η σίτιση των Ευρωπαίων. Επομένως, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πιστοποίηση του άνθρακα, ιδίως για τον γεωργικό τομέα, θα πρέπει να ρυθμιστεί και να συνάδει με την Κοινή γεωργική πολιτική. Για τον λόγο αυτό, οι περιφέρειες είναι οι πλέον κατάλληλες για να συγκεντρώσουν έργα και να διασφαλίσουν ότι η ανθρακοδεσμευτική γεωργία ωφελεί πρωτίστως τον αγροδιατροφικό τομέα και δεν προσδίδει ψευδοοικολογική ταυτότητα σε άλλους τομείς όπου δεν καταβάλλονται επαρκείς προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

Ο εισηγητής προτείνει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που θα βασίζεται σε αναγνωρισμένες πρακτικές για την αύξηση και τη διατήρηση της περιεκτικότητας των εδαφών σε άνθρακα, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία της βιοποικιλότητας, και όχι μια προσέγγιση που θα βασίζεται αποκλειστικά στα αποτελέσματα. Επιπλέον, οι γεωργοί πρέπει να λαμβάνουν στήριξη για τη συνολική μείωση των αερίων του θερμοκηπίου χωρίς η εστίαση να αφορά αποκλειστικά στον άνθρακα.

Ως προς το ενωσιακό σύστημα πιστοποίησης άνθρακα, η γνωμοδότηση επισημαίνει ότι αυτό πρέπει να ρυθμιστεί εξαρχής, ειδάλλως ενδέχεται να καταλήξουμε σε χρηματιστικοποίηση της γεωργίας και σε αρπαγή γεωργικών γαιών. Η αλλαγή της χρήσης γης ενέχει επίσης τον κίνδυνο να επηρεασθεί η συνολική παραγωγή τροφίμων στην ΕΕ. Το νέο σύστημα δεν θα πρέπει να αποβαίνει εις βάρος των μικρότερων γεωργών, καθώς και εκείνων που έχουν ήδη υιοθετήσει πρακτικές μείωσης και αποθήκευσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Θα πρέπει να διαπνέεται από διαφάνεια, να είναι συνεκτικό και ασφαλές, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των πιστώσεων που χορηγούνται στον τομέα αυτό. Το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης για την πιστοποίηση πρέπει να είναι αξιόπιστο και προσβάσιμο, χωρίς να συνεπάγεται δυσανάλογο διοικητικό και ελεγκτικό κόστος.

Περισσότερες πληροφορίες:

Τον Δεκέμβριο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με τους κύκλους άνθρακα, ακολούθησε δε πρόταση κανονισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή πιστοποίηση για τις απορροφήσεις άνθρακα στις 30 Νοεμβρίου 2022.Με δική της πρωτοβουλία, η ΕτΠ εκπόνησε τη γνωμοδότηση με θέμα «Περιφερειακές στρατηγικές προσαρμογής για την επίτευξη γεωργίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών» με εισηγητή τον Loïg Chesnais-Girard. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τροποποιήσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ψηφίσει την έκθεσή του κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Σεπτεμβρίου. Εισηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η Lidia Pereira (EPP/Πορτογαλία).

Επικοινωνία:

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tηλ.: +32 473 52 41 15

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023