Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Το νέο πρόγραμμα δράσης των ενωσιακών οδηγιών για τη φύση υποστηρίζει το έργο των περιφερειών στην προστασία της βιοποικιλότητας και την προαγωγή της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης  

Σε στενή συνεργασία με τη συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών ηγετών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα σχέδιο δράσης για την καλύτερη εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους, γνωστών και οδηγιών για τη φύση. Το σχέδιο «αποσκοπεί να βοηθήσει τις περιφέρειες να προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα και να επωφεληθούν από τα οικονομικά οφέλη που συνεπάγεται η προστασία της φύσης». Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές επικρότησαν αυτήν τη διοργανική συνεργασία, η οποία ελπίζεται ότι θα αποτελέσει πρότυπο για άλλα πεδία στα οποία οι πόλεις και οι περιφέρειες διαθέτουν ευρείες αρμοδιότητες, όπως στην περίπτωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

«Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές πρωτοστατούν στην προσπάθεια προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας και για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) έχει συνεργαστεί στενά με την ομάδα έργου των Ευρωπαίων επιτρόπων για να καταρτίσει το εν λόγω σχέδιο δράσης. Πρόκειται για ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και, ως η πολιτική συνέλευση των εκπροσώπων των δήμων και των περιφερειών, θα στηρίξουμε την εξέλιξή του και θα μεριμνήσουμε για την ενεργό συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στις προσπάθειές μας να επιτύχουμε τους στόχους μας για τη βιοποικιλότητα για το 2020», δήλωσε ο κ. Karl-Heinz Lambertz, Α΄ αντιπρόεδρος της ΕτΠ.

Βάσει του νέου σχεδίου η ΕτΠ συμμετέχει άμεσα στις εξής τέσσερις από τις δεκαπέντε συνολικά δράσεις:

1η δράση : Η ανάπτυξη διαδικασιών αδειοδότησης περιοχών, κατευθυντήριες γραμμές και η προστασία των ειδών, καθώς και η ενσωμάτωση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

6η δράση : Η προσέγγιση των βιογεωγραφικών περιοχών στην προσπάθεια αντιμετώπισης ορισμένων κοινών ζητημάτων.

13η δράση : Η υποστήριξη της ανταλλαγής γνώσεων και η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, μέσω κοινής πλατφόρμας, σύμφωνα με την ήδη υφιστάμενη: Τεχνική πλατφόρμα συνεργασίας ΕτΠ - Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον.

14η δράση : Η περαιτέρω αναγνώριση της καλής διαχείρισης των περιοχών του «Natura 2000», η εξοικείωση του κοινού με τις ενωσιακές οδηγίες για τη φύση μέσω των κατάλληλων φόρουμ, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και με δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως ενόψει του 2018, το οποίο έχει ανακηρυχθεί «Ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς».

Το προσφάτως δημοσιευθέν σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τέσσερις προτεραιότητες και συνολικά 15 συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2019.

Ο κ. Karmenu Vella, Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, δήλωσε τα εξής: «Το σχέδιο δράσεις προβλέπει φιλόδοξες βελτιώσεις όσον αφορά την εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση. Ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσουμε τις μελλοντικές γενιές είναι η συμμετοχή των νέων στις διαδικασίες. Αυτό ακριβώς επιτυγχάνει το νεοσυσταθέν Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές των κρατών μελών μπορούν να πρωτοστατήσουν στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής, καθώς και άλλων πολιτικών που είναι αναγκαίες για την προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς».

Οι οδηγίες για τη φύση αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας της φύσης, καθότι διαλαμβάνουν περίπου 2.000 από τα πλέον ευπρόσβλητα είδη και ενδιαιτήματα της Ευρώπης. Βάσει των οδηγιών θεσπίστηκε το «Natura 2000», το μεγαλύτερο συντονισμένο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο. Καλύπτει το 24% της χερσαίας και θαλάσσιας έκτασης της ΕΕ και, μόνο σε αυτό, αντιστοιχεί το 1,7% με 2,5% του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Το ετήσιο κόστος εφαρμογής του «Natura 2000» έχει υπολογιστεί στα 5,8 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ τα ετήσια οφέλη του εκτιμώνται στα 200 έως 300 δισ. ευρώ.

Οι οδηγίες έχουν υποστεί διετή έλεγχο καταλληλότητας, με σκοπό να αξιολογηθούν η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η ορθολογικότητα, η συνάφεια και η προστιθέμενη αξία τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε θετικά στην έκκληση της ΕτΠ να εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης αντί να προβεί στην αναθεώρηση της οικείας νομοθεσίας [γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 με εισηγητή τον κ. Roby Biwer (LU/PES), δημοτικό σύμβουλο Μπετεμπούρ]. Επί του παρόντος, η ΕτΠ συνεισφέρει στην επισκόπηση της περιβαλλοντικής εφαρμογής άλλων οδηγιών μέσω της γνωμοδότησης που συνέταξε ο κ. Andrew Cooper (UK/EA), δημοτικός σύμβουλος Κερκλίζ, και η οποία αναμένεται να υιοθετηθεί στα τέλη του ερχόμενου Οκτωβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «Νέο σχέδιο δράσης που αποσκοπεί να βοηθήσει τις περιφέρειες να προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα και να επωφεληθούν από τα οικονομικά οφέλη που συνεπάγεται η προστασία της φύσης»

Σχέδιο δράσης για τη φύση, τους ανθρώπους και την οικονομία

Διάσκεψη με θέμα: «Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη φύση, τους ανθρώπους και την οικονομία», Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2017

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

David Crous

+32 (0) 470 881 037
David.Crous@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023