Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων πρέπει να υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές  

Οι δήμοι και οι περιφέρειες προτίθενται να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης η οποία θα διασφαλίσει δίκαιες μεταβάσεις και ανάκαμψη μετά την κρίση COVID-19. Το Σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων , που παρουσιάστηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτει τρεις φιλόδοξους πρωταρχικούς στόχους οι οποίοι θα πρέπει να κατευθύνουν τις αποφάσεις πολιτικής των κρατών μελών και των περιφερειών τους για την επίτευξη των στόχων του πυλώνα, αξιοποιώντας επίσης πλήρως τα διάφορα κονδύλια της ΕΕ για την αποδέσμευση κοινωνικών επενδύσεων.

Σύμφωνα με τους νέους πρωταρχικούς στόχους θα πρέπει, έως το 2030, τουλάχιστον το 78% του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 20 έως 64 ετών να εργάζεται, τουλάχιστον το 60% όλων των ενηλίκων να παρακολουθεί κατάρτιση κάθε χρόνο και ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού να μειωθεί κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια. Η Επιτροπή υπέβαλε σήμερα επίσης σύσταση με θέμα Αποτελεσματική ενεργός στήριξη της απασχόλησης (Effective Active Support to Employment/EASE), η οποία αποσκοπεί στην καθοδήγηση της μετάβασης από τα έκτακτα μέτρα σε βιώσιμες, απρόσβλητες από το μέλλον θέσεις εργασίας.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε: «Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας λόγω της νόσου COVID-19 μετατρέπεται σε κοινωνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο για τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας, την καταπολέμηση της φτώχειας και την προστασία των πλέον ευάλωτων. Το σχέδιο δράσης θέτει φιλόδοξους στόχους τους οποίους μπορούμε να επιτύχουμε μόνο με συνεργασία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης —ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό— και με πλήρη αξιοποίηση των διαφόρων κονδυλίων της ΕΕ για την αποδέσμευση κοινωνικών επενδύσεων. Είμαστε έτοιμοι να καταστούμε βασικοί εταίροι της υλοποίησης του σχεδίου δράσης για να διασφαλίσουμε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών μας και προσφέρει δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη».

Η πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ζήτησε από την επιτροπή SEDEC της ΕτΠ να καταρτίσει γνωμοδότηση με θέμα την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων από τοπική και περιφερειακή σκοπιά, η έγκριση της οποίας έχει προγραμματιστεί για τη σύνοδο ολομέλειας του Μαΐου, λίγο πριν από την κοινωνική σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στο Πόρτο από τις 7 έως τις 8 Μαΐου.

Η εισηγήτρια της γνωμοδότησης Anne Karjalainen (FI/PES), δημοτική σύμβουλος Kerava και πρόεδρος της επιτροπής «Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και πολιτισμός» (SEDEC) της ΕτΠ, δήλωσε: «Το σχέδιο δράσης αποτελεί πολυαναμενόμενο μέσο που θα μετουσιώσει σε απτή επιτόπια δράση τις αρχές στις οποίες θεμελιώνεται το όραμά μας για μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνική Ευρώπη, ανθεκτική στις κρίσεις. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι καίριας σημασίας όχι μόνο για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, αλλά και για την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, η ανάγκη ουσιώδους πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων και μέσω της εφαρμογής της αρχής της εταιρικής σχέσης, θα πρέπει να αναγνωριστεί πλήρως στο σχέδιο δράσης».

Ενώ η Επιτροπή προτείνει αναθεωρημένη εκδοχή του κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων για την υποστήριξη της υλοποίησης των στόχων του πυλώνα, η ΕτΠ φοβάται ότι θα μετράται μόνον η πρόοδος σε εθνικό επίπεδο και λυπάται για την απουσία δεικτών κάλυψης των περιφερειακών ανισοτήτων στην παρούσα πρόταση. Ο πρώτος στα χρονικά περιφερειακός κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων που καταρτίστηκε από την ΕτΠ το 2019 ανέδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών. Η ΕτΠ πιστεύει ακράδαντα ότι απαιτείται περιφερειακή παρακολούθηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο κοινωνικός πυλώνας εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα και ότι οι περιφερειακές επενδύσεις προσανατολίζονται στην επίτευξη των αρχών του πυλώνα.

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen

Τηλ. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :