Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι ΜΜΕ χρειάζονται περισσότερη στήριξη από την ΕΕ για να ανταγωνιστούν στις παγκόσμιες αγορές  
Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τις μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να υποστηρίζεται από επιπλέον χρηματοδότηση, προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και μια ευρύτερη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται την ευρύτερη και πιο μακροπρόθεσμη αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουν να αναβαθμίσουν τις δραστηριότητές τους, να αποκτήσουν πρόσβαση σε δημόσιους διαγωνισμούς και να επωφεληθούν περισσότερο από την ενιαία αγορά. Αυτές είναι οι εισηγήσεις που διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών με σκοπό να ενσωματωθούν στη στρατηγική που σχεδιάζει η νέα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι προτάσεις της Συνέλευσης της ΕΕ για τους τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς, οι οποίες εγκρίθηκαν στις 8 Οκτωβρίου, περιλαμβάνουν μια προσαρμογή στον ορισμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τη διευκόλυνση της δυνατότητας άντλησης μεγαλύτερης ενωσιακής χρηματοδότησης και ένα υπόδειγμα συμπράξεων υπέρ των επιχειρήσεων με μεγαλύτερη έμφαση στην τοπική και την περιφερειακή διάσταση.

Η γνωμοδότηση με τίτλο « H συμβολή των δήμων και των περιφερειών σε ένα νέο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για τις ΜΜΕ » αποτελεί προέκταση του ψηφίσματος του Ιουνίου 2019, στο οποίο η ΕτΠ προέτρεπε το νέο σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα τον Νοέμβριο, να μεριμνήσει για «την αύξηση της ικανότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) να καινοτομούν, να δραστηριοποιούνται και εκτός των συνόρων της χώρας τους και να προσαρμόζονται σε νέα οικονομικά μοντέλα». Επίσης, επισήμανε ότι «η διάσταση των ΜΜΕ στη χάραξη των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ενισχυθεί». Τις εισηγήσεις αυτές κατάρτισε ο Tadeusz Truskolaski (PL/EA), δήμαρχος της πολωνικής πόλης Μπιαγουίστοκ και πρώην οικονομολόγος, ο οποίος έχει εκπονήσει και δύο παλαιότερες γνωμοδοτήσεις με θέμα τη συνδρομή της ΕΕ προς τις μικρές επιχειρήσεις.

Ο κ. Truskolaski δήλωσε τα εξής: «Η δεκαετής πρωτοβουλία "Small Business Act" της ΕΕ αποτέλεσε μια τομή και η απερχόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέβαλε σημαντικά, μεταξύ άλλων, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές δημόσιου χρήματος και στην εξασφάλιση μιας ισχυρής τοπικής και περιφερειακής διάστασης στο δίκτυο "Enterprise Europe Network" . Θα πρέπει όμως να καλύψουμε τα εναπομένοντα κενά και να ανταποκριθούμε στις νέες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων προσδοκιών ως προς την ανάμειξη των μικρών επιχειρήσεων στη μετάβαση προς μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία. Συνολικά, η ενιαία αγορά είναι μια επιτυχημένη περίπτωση για την ΕΕ, αλλά ακόμη απέχουμε πολύ από μια ενιαία αγορά που θα εξυπηρετεί πραγματικά τις ΜΜΕ. Ως εκ τούτου, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για το γεγονός ότι η νέα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen έχει προτείνει μια νέα στρατηγική για τις ΜΜΕ, στην οποία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ψηφιοποίηση των ΜΜΕ.»

Συμπλήρωσε δε: «σήμερα διαπιστώνεται οικονομική πόλωση των περιφερειών της ΕΕ, διότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις —πολλές από τις οποίες συγκεντρώνονται στα οικονομικά κέντρα κάθε χώρας— αυξάνονται ταχύτερα από τις μικρές επιχειρήσεις. Έτσι, η ενίσχυση των πολιτικών υπέρ των ΜΜΕ θα βοηθήσει την ενωσιακή οικονομία να καταστεί κοινωνικά δικαιότερη και χωρίς αποκλεισμούς. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές, οι ΜΜΕ και οι ενώσεις τους θα πρέπει να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και τον συντονισμό των πολιτικών της ΕΕ. Τούτο, κατά τη γνώμη μας, αντικατοπτρίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στο τοπικό και το περιφερειακό σκεπτικό και σε δεύτερο χρόνο στο εθνικό και το διεθνές. Συνολικά, θα πρέπει να στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να επεκτείνονται και να καινοτομούν από τη στιγμή που εισέρχονται στην τοπική αγορά έως την ένταξή τους στην παγκόσμια αγορά.»

Στη γνωμοδότηση της ΕτΠ ζητείται να αυξηθεί το επίπεδο χρηματοδότησης μέσω του ενωσιακού Προγράμματος για την ενιαία αγορά . «Οι επενδύσεις της ΕΕ στις μικρές επιχειρήσεις —και, γενικότερα, στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς— προσπορίζουν μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στις περιφέρειες ανά την ΕΕ», παρατήρησε ο κ. Truskolaski. «Εξάλλου, οι μικρές επιχειρήσεις είναι κρίσιμοι παράγοντες στην ανάδειξη της κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη. Στην περιοχή της ανατολικής Πολωνίας, υπάρχουν συνεργατικοί σχηματισμοί ανταγωνιστικών και ρηξικέλευθων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ιατρικού εξοπλισμού, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και λογισμικού και οι οποίες έχουν επωφεληθεί από τη βοήθεια της ΕΕ», προσέθεσε.

Εκτός από το αίτημα για μεγαλύτερο προϋπολογισμό υπέρ της ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς, η ΕτΠ υποστηρίζει ότι τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στην υποστήριξη των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων σε διάφορα προγράμματα. Προτρέπει δε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απλουστεύσει τους τρόπους πρόσβασης των ΜΜΕ σε κονδύλια της ΕΕ και να αναπτύξει προγράμματα που θα συμβάλλουν στη δημιουργία ικανότητας με σκοπό τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις.

Επίσης, η ΕτΠ τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης του ορισμού των ΜΜΕ, που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος σε επίπεδο ΕΕ, προς όφελος των μεσαίων επιχειρήσεων (εταιρείες που απασχολούν έως 500 άτομα). Υποστηρίζει ότι οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις είναι «διαρθρωτικά πολύ συγκρίσιμες» με τις ΜΜΕ (εταιρείες με λιγότερους από 250 εργαζομένους), αλλά δεν έχουν ακόμη προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Συν τοις άλλοις, στη γνωμοδότηση σημειώνεται ότι οι μικρές επιχειρήσεις στην ΕΕ είναι επιφυλακτικές όσον αφορά το εμπόριο εκτός των εθνικών συνόρων και την εκδήλωση ενδιαφέροντος σε δημόσιες συμβάσεις. Αναφέρεται δε ότι η απονομή μορίων πριμοδότησης σε επιχειρήσεις τοπικής και περιφερειακής προέλευσης θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για την υποβολή περισσότερων προσφορών από μικρές επιχειρήσεις. Στις 9 Οκτωβρίου, η ΕτΠ αφιέρωσε ειδική γνωμοδότηση στις δημόσιες συμβάσεις. Η γνωμοδότηση αυτή, με εισηγητή τον Thomas Habermann (DE/EPP), βασίστηκε στις απαντήσεις που συλλέχθηκαν μέσω του δικτύου 36 περιφερειών της ΕΕ που εκτείνεται από το Αλεντέζο της Πορτογαλίας μέχρι τη Μαζοβία της Πολωνίας.

Στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναρμόδια για την πολιτική των ΜΜΕ αναμένεται να είναι τα εξής τρία άτομα: η κ. Margrethe Vestager, Αντιπρόεδρος με το χαρτοφυλάκιο «Η Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή αλλαγή» και Επίτροπος αρμόδια για τον Ανταγωνισμό, ο κ. Valdas Dombrovskis, Αντιπρόεδρος με το χαρτοφυλάκιο «Μια οικονομία στην υπηρεσία των πολιτών της» και Επίτροπος αρμόδιος για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, καθώς και η κ. Sylvie Goulard, Επίτροπος αρμόδια για την Εσωτερική Αγορά.

Επικοινωνία:

Andrew Gardner

Tηλ. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023