Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι αγροτικές περιοχές δεν πρέπει να αφεθούν στο περιθώριο των σχεδίων ανάκαμψης  

Κατά την έναρξη της Εβδομάδας Αγροτικού Οράματος (Rural Vision Week), τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) εξέφρασαν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο να μην ωφεληθούν επαρκώς οι αγροτικές περιοχές από τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπούν στην ανασυγκρότηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης μετά τη νόσο COVID-19. Η ακόλουθη δήλωση, την οποία ενέκριναν τα μέλη κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής «Φυσικοί πόροι» (NAT) της ΕτΠ, υποστηρίζεται από τη διακομματική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές και έξυπνα χωριά», η οποία απορρίπτει σθεναρά οποιοδήποτε σχέδιο δεν ακολουθεί την αρχή της εταιρικής σχέσης και δεν περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές στην εκπόνησή του.

Η πανδημία συντελεί στην επιδείνωση πολλών από τα ήδη υφιστάμενα προβλήματα στις αγροτικές περιοχές και αναδεικνύει για άλλη μια φορά την ευπάθεια αυτών των περιοχών, ιδίως όσον αφορά την ψηφιακή ικανότητα, την ποιότητα και την παροχή υπηρεσιών υγείας, την εκπαίδευση, την πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, τις ειδικές ανάγκες του πληθυσμού, την ανθεκτικότητα των αλυσίδων διανομής και τις δεξιότητες καινοτομίας. Χρειάζεται σαφής στρατηγική προκειμένου τα σχέδια ανάκαμψης να μην διευρύνουν το χάσμα μεταξύ των αγροτικών κοινοτήτων που υστερούν και των αστικών περιοχών που επιταχύνουν τους ρυθμούς τους προς τη βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να αφήσουμε αναξιοποίητη μια καθοριστικής σημασίας ευκαιρία για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση και να χάσουμε τη συναίνεση των μελλοντικών γενεών στο μεγαλύτερο μέρος της εδαφικής επικράτειας της ΕΕ.

Τα μέλη της επιτροπής ΝΑΤ εκφράζουν την ανησυχία τους όσον αφορά τα εξής:

  • οι περιφέρειες, και ιδίως οι αγροτικές περιοχές, δεν συμμετέχουν επαρκώς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την κατάρτιση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στην πλειονότητα των κρατών μελών·
  • οι αγροτικές περιοχές, παρότι έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά από την πανδημία COVID-19, ενδέχεται να λάβουν λιγότερα κονδύλια από το μέσο «Next Generation EU» λόγω τόσο του διαρθρωτικού πλαισίου των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας όσο και των προτεραιοτήτων δράσης τους και των μεθόδων υλοποίησής τους·
  • πολλά κονδύλια θα διατεθούν μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, γεγονός που θα μπορούσε να υπονομεύσει την ικανότητα πρόσβασης των αγροτικών περιοχών στα κονδύλια του μέσου «Next Generation EU», καθώς διαθέτουν παραδοσιακά ασθενέστερη ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική υποστήριξη κατά τον προγραμματισμό και τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ·
  • η τρέχουσα οριοθέτηση των αγροτικών περιοχών πιθανώς υποτιμά την πραγματική έκταση των αγροτικών περιοχών στην Ευρώπη, καθώς οι ενδιάμεσες περιοχές γκρίζας ζώνης αντιμετωπίζουν πιθανότατα τις ίδιες προκλήσεις με τις αγροτικές περιοχές.

Τα μέλη της επιτροπής ΝΑΤ καλούν:

  • τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην εκπόνηση των εθνικών και ενωσιακών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας: τα μέτρα αυτά χρειάζεται να έχουν τοπική διάσταση για να είναι αποτελεσματικά·
  • τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν διαλόγους πολιτικής με όλους τους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι αγροτικές περιοχές δεν πρέπει να αφεθούν στο περιθώριο και οι ανάγκες τους πρέπει να αντικατοπτρίζονται πλήρως και να συμπεριλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·
  • όλους τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς να παρακολουθούν προσεκτικά τη χρήση των κονδυλίων του μέσου «Next Generation EU» σε εδαφικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίζεται η δίκαιη κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των περιφερειών·
  • τα κράτη μέλη και τις διαχειριστικές αρχές να διευκολύνουν και να απλουστεύσουν την πρόσβαση των αγροτικών περιοχών στα κονδύλια του μέσου «Next Generation EU»·

Εδώ θα βρείτε τον κατάλογο των μελών της επιτροπής NAT και της διακομματικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές και έξυπνα χωριά» .

Επικοινωνία:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Andrew Gardner

Τηλ. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Διακομματική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές και έξυπνα χωριά»

Adam Mouchtar

Τηλ. +32 499 421 655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Άνοιξε η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής!
Άνοιξε η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής!
27.03.2023