Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι περιφέρειες φέρνουν το Διάστημα στη Γη  

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στήριξαν τον Andres Jaadla (ET/ALDE) υιοθετώντας τη γνωμοδότησή του με θέμα « Μια διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη». Η ΕτΠ συμφωνεί με το διαστημικό όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2016. Ωστόσο, ζητεί να αναπτυχθεί η περιφερειακή του διάσταση ώστε οι διαστημικές τεχνολογίες να έρθουν εγγύτερα στους πολίτες. Οι διαστημικές τεχνολογίες, τα διαστημικά δεδομένα και οι διαστημικές υπηρεσίες εξασφαλίζουν την επικοινωνία, την παρακολούθηση, τον έλεγχο ασφαλείας και συνόρων, την ταχεία ανταπόκριση στις φυσικές καταστροφές και τη στήριξη της γεωργίας, της αλιείας και της διαχείρισης των μεταφορών.

Οι διαστημικές τεχνολογίες, τα διαστημικά δεδομένα και οι διαστημικές υπηρεσίες έχουν καταστεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας. Στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), η διαστημική τεχνολογία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Στις ψηφιακές υπηρεσίες, οδηγεί σε συστήματα διαρκούς παρακολούθησης υψηλής ευκρίνειας. Οι διαστημικοί δορυφόροι διευκολύνουν την ταχεία ανταπόκριση στις φυσικές καταστροφές και συμβάλλουν στη βελτίωση της αστικής διοίκησης και της διαχείρισης των δημοσίων συγκοινωνιών. Οι σχετικές με το διάστημα ικανότητες και υπηρεσίες επιτελούν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, καθώς και στην περιβαλλοντική παρακολούθηση, την προστασία της βιοποικιλότητας και την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

«Η διαστημική πολιτική μπορεί να συμβάλει στην τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων στην Ευρώπη, ενώ διευρύνει τα όρια της επιστήμης και της έρευνας», δήλωσε ο εισηγητής κ. Andres Jaadla. Ο δημοτικός σύμβουλος Rakvere προσέθεσε: «πρέπει να αναπτύξουμε την περιφερειακή διάσταση ώστε τα διαστημικά οφέλη να προσεγγίσουν τους πολίτες. Η διαστημική πολιτική και στρατηγική της ΕΕ πρέπει ωστόσο να πείσει αποτελεσματικότερα την κοινωνία για όλα τα δυνητικά της οφέλη. Οι χρήστες πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της διαστημικής πολιτικής της Ευρώπης».

Ο εισηγητής κ. Jaadla συνέχισε: «Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές έχουν την ικανότητα και τη βούληση να συμμετάσχουν στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής για το Διάστημα. Παρότι πολλές περιφέρειες προσχώρησαν στο Δίκτυο των ευρωπαϊκών περιφερειών χρηστών διαστημικών τεχνολογιών (NEREUS/Network of European Regions Using Space Technologies), στοιχείο το οποίο καταδεικνύει την αυξανόμενη σημασία του διαστήματος για τις περιφερειακές οικονομίες, αυτές οι δράσεις πρέπει να αναδειχθούν και να καλλιεργούν ολοκληρωμένες εταιρικές σχέσεις μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων, των δημοσίων οργανισμών και της επιστημονικής κοινότητας». Ο εισηγητής κ. Jaadla ζήτησε την περαιτέρω διασύνδεση και ενσωμάτωση της διαστημικής στρατηγικής στις άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως το Αστικό θεματολόγιο, οι έξυπνες πόλεις και η κλιματική πολιτική.

Ο Andres Jaadla προσέθεσε: «η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση του κοινού, σε συνδυασμό με την καλύτερη κατάρτιση των εμπειρογνωμόνων και της αύξησης του αριθμού των μηχανικών και των επιστημόνων θα επιτρέψει στο ευρωπαϊκό κοινό να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη των σύνθετων συστημάτων του αύριο, τόσο στη Γη όσο και στους ουρανούς με δορυφόρους, μέσω προγραμμάτων όπως το Galileo και το Copernicus».

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα Copernicus, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι αποφασισμένη να παρέχει στήριξη στην ανάπτυξη και την εφαρμογή του. Η ΕτΠ προτείνει την παροχή ενός μονίμου μέλους της που θα αποτελεί μέρος του φόρουμ χρηστών του προγράμματος. «Αυτή η άμεση συμμετοχή θα τροφοδοτεί το φόρουμ με την οπτική των τοπικών φορέων όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων του προγράμματος», ανέφερε ο Andres Jaadla.

«Η ΕτΠ μπορεί να αποτελέσει καθοριστικής σημασίας εταίρο στη σύνδεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, των πανεπιστημιακών, των τοπικών αρχών και των χρηστών για την οικοδόμηση νέων συμπράξεων με άλλες πολιτικές της ΕΕ», κατέληξε ο κ. Jaadla.

Σημειώσεις υπόψη της συντακτικής ομάδας

26 Οκτωβρίου 2016. Μια διαστημική πολιτική για την Ευρώπη Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών

Επικοινωνία: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-SPACE-PROGRAMME.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
20.12.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Environmental success lies in the hands of local governments
Environmental success lies in the hands of local governments
28.09.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-SECRETARY-GENERAL-FOR-A-BETTER-CONNECTION-OF-EU-SPACE-POLICY-WITH-EU-INFRASTRUCTURE-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
17.07.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NEED-FOR-SME-FRIENDLY-REGIONAL-PATENT-STRATEGY-IN-SPACE-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
11.06.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HOW-SPACE-TECHNOLOGIES-IMPROVE-SUSTAINABLE-ENERGY-MANAGEMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

How space technologies improve sustainable energy management
How space technologies improve sustainable energy management
07.06.2018