Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι περιφέρειες και πάλι στο επίκεντρο της κοινής γεωργικής πολιτικής για να απαντήσουν στις ευρωπαϊκές προκλήσεις του μέλλοντος  

Οι ηγέτες της τοπικής αυτοδιοίκησης υιοθέτησαν γνωμοδότηση σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) , από την οποία απαιτούν να είναι δίκαιη, βιώσιμη, αλληλέγγυα και να υπηρετεί τους αγρότες, τις περιφέρειες, τους καταναλωτές και τους πολίτες. Υπό τη σημερινή μορφή της, η νομοθετική πρόταση για τη μελλοντική ΚΓΠ απειλεί την αυτονομία που διαθέτουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες ως προς τη διαχείριση της ΚΓΠ. Επιπλέον, η πρόταση να μειωθούν κατά 28 % οι πόροι για την κάλυψη των αναγκών αγροτικής ανάπτυξης έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η νέα ΚΓΠ καλείται να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις και να εξασφαλίσει στους αγρότες δίκαιο εισόδημα. Αυτό θα είναι δύσκολο, εάν ληφθούν υπόψη οι δημοσιονομικές περικοπές και τα μέσα που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Karl-Heinz Lambertz δήλωσε τα εξής: «Τοποθετώντας και πάλι τις περιφέρειες στο επίκεντρο της κοινής γεωργικής πολιτικής και διατυπώνοντας φιλόδοξες προτάσεις μεταρρύθμισης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αποδεικνύει ότι η πολιτική αυτή συνιστά καθοριστικό μοχλό για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, την ανταγωνιστικότητα, την εδαφική συνοχή, τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ο προϋπολογισμός της πρέπει να διατηρηθεί, όλως ιδιαιτέρως δε η πτυχή της αγροτικής ανάπτυξης. Έτσι μόνο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην ανάγκη προστασίας του συνόλου των Ευρωπαίων πολιτών, ιδίως στις αγροτικές περιοχές.»

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητά να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο ρόλος των περιφερειών της Ευρώπης στη διαχείριση και την εφαρμογή της ΚΓΠ, ειδικότερα όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα, ούτως ώστε η πολιτική αυτή να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε τόπου και κλάδου», δήλωσε ο εισηγητής της γνωμοδότησης σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ κ. Guillaume Cros (FR/PSE), αντιπρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου της Οξιτανίας. «Τυχόν επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ θα επέφερε πλήγμα στην ευρωπαϊκή φιλοδοξία και θα έθετε υπό αμφισβήτηση τα οφέλη που προσφέρει η περιφερειοποίηση της συγκεκριμένης πολιτικής. Θα κινδυνεύαμε να χάσουμε όλο τον πλούτο που συνιστούν οι εμπειρίες που έχουν δρομολογήσει όλα αυτά τα χρόνια πολλές περιφέρειες της Ευρώπης», συμπλήρωσε.

Η ανάθεση στα κράτη μέλη της εφαρμογής της ΚΓΠ αποτελεί τη μεγάλη καινοτομία της νομοθετικής δέσμης για την ΚΓΠ που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να καταρτιστούν στρατηγικά σχέδια που θα καλύπτουν τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ, με βάση κοινούς ενωσιακούς στόχους και υπό τη διαχείριση των κρατών μελών κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κανονισμός που προτείνει η Επιτροπή καταργεί τη δυνατότητα των κρατών μελών να αναθέτουν στις περιφέρειες την κατάρτιση των περιφερειακών σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης, πράγμα που περιορίζει τη δυνατότητα κατάρτισης εξατομικευμένων προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες, σε αντίθεση με τους στόχους που προβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η γνωμοδότηση της ΕτΠ τονίζει επίσης την ανάγκη πιο δίκαιης κατανομής των επιδοτήσεων της ΚΓΠ μεταξύ κρατών μελών, μεταξύ περιφερειών και μεταξύ εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να διατηρηθεί το πρότυπο της οικογενειακής γεωργίας και η αγροτική δραστηριότητα σε όλους τους τόπους, ώστε να διαφυλαχθεί η ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών.

Επίσης, η ΕτΠ τάσσεται υπέρ μιας πιο βιώσιμης ΚΓΠ: προτείνει την ενίσχυση των οικολογικών μηχανισμών, τη μείωση των παρασιτοκτόνων, την αύξηση των εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας, την αποκατάσταση της απαίτησης ενός ελάχιστου επιπέδου περιοχών οικολογικής εστίασης ανά εκμετάλλευση, καθώς και τη σταδιακή μείωση της εκτροφής σε κλωβούς. Ο οικολογικός προσανατολισμός της ΚΓΠ αποκτά μια νέα διάσταση και η σημασία του αυξάνεται, χάρη στην έκθεση που δημοσίευσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) μερικές μέρες πριν από την 24η διάσκεψη των μερών για την αλλαγή του κλίματος. Η έκθεση υπενθυμίζει ότι, για να διατηρηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κάτω από τους 2 °C, πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030. «Η γεωργία μπορεί να συμβάλει στη μείωση αυτή, περιορίζοντας τη χρήση των συνθετικών αζωτούχων λιπασμάτων και τη βιομηχανική κτηνοτροφία», δήλωσε ο κ. Guillaume Cros.

Κατά τις συζητήσεις στη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, οι εκπρόσωποι των τοπικών και των περιφερειακών αρχών εκφράστηκαν επίσης υπέρ της ρύθμισης των αγορών σε περίπτωση κρίσης μάλλον, παρά υπέρ της ανάπτυξης καθεστώτων ασφάλισης, ενώ, όπως εξάλλου και οι ευρωβουλευτές, ζήτησαν να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος προϋπολογισμός για μια ΚΓΠ φιλόδοξη, πιο δίκαιη και βιώσιμη, καθώς και να ληφθούν μέτρα υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης.

Εκπρόσωποι της Επιτροπής των Περιφερειών θα συμμετάσχουν στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΚΓΠ , την οποία διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το διήμερο 6 και 7 Δεκεμβρίου 2018.

Περαιτέρω πληροφορίες

Γνωμοδότηση της ΕτΠ με θέμα Η ΚΓΠ μετά το 2020

Επικοινωνία:

Wioletta Wojewódzka

Tηλ.: +32 2 546 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Share: