Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι περιφέρειες και οι δήμοι μπορούν να βελτιώσουν τον «νέο τρόπο εργασίας» της ΕΕ  
Το κληροδότημα της απερχόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να είναι ο πληρέστερος ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών από την αρχή μέχρι το τέλος του κύκλου πολιτικής, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής χρηματοδοτικής στήριξης σε έναν μηχανισμό ανάδρασης που πρώτη φορά χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δήλωσαν οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες στις 9 Οκτωβρίου σε μια δέσμη συστάσεων που αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι οι περιφερειακές και τοπικές προοπτικές αντικατοπτρίζονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον σχεδιασμό έως την αξιολόγηση.

Άλλη σύσταση προς την νέα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να δοθεί στη συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών αρχών η ευκαιρία να διαμορφώσει και όχι να αναθεωρήσει το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής και να κληθούν εμπειρογνώμονες από τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις να ελέγξουν τους κανονισμούς της ΕΕ. Αυτά είναι όλα μέτρα που θα εξασφαλίσουν ότι ο τοπικός αντίκτυπος του δικαίου της ΕΕ λαμβάνεται δεόντως υπόψη. Οι προτάσεις βασίζονται στα συμπεράσματα μιας ειδικής θεσμικής ομάδας το 2018 και σε μια διαδικασία διαβούλευσης το 2019.

Ο κ. Olgierd Geblewicz (PL/EPP), πρόεδρος της περιφέρειας της Δυτικής Πομερανίας και επικεφαλής των προέδρων των περιφερειών της Πολωνίας, ήταν εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα «Βελτίωση της νομοθεσίας: απολογισμός και διατήρηση της δέσμευσής μας» .

Ο κ. Geblewicz δήλωσε: «Πρόκειται για πρακτικές προτάσεις που επιδιώκουν να αναπτύξουν και να διατηρήσουν ένα βασικό κληροδότημα της απερχόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής: την επιδίωξη μιας καλύτερης εταιρικής σχέσης με όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, προκειμένου να παραχθεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη νομοθεσία. Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Frans Timmermans, κατανοεί πραγματικά τη σημασία της συνεργασίας με τις περιφέρειες και τους δήμους και πέρυσι υποστήριξε έναν νέο τρόπο εργασίας για την ΕΕ. Οι προτάσεις της ΕτΠ υποδεικνύουν σήμερα νέους και πολύ ειδικούς τρόπους για να εξασφαλιστεί ότι η περιφερειακή και η τοπική προοπτική λαμβάνεται υπόψη στο καθημερινό έργο των αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων και την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ.»

Πρόσθεσε δε: «Η κοινή μας επιθυμία είναι να ανταποκριθούμε στους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ με τρόπους που να αναγνωρίζουν τη μεγάλη ποικιλία καταστάσεων και πολιτισμών στην Ευρώπη. Αυτή η προσπάθεια να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ενότητα και η μεγαλύτερη δυνατή ποικιλομορφία, ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται ουσιαστικά αποτελέσματα πολιτικής —με μια λέξη «επικουρικότητα»—, είναι μια πρόκληση και συνεπάγεται κόστος, αλλά η περσινή ειδική ομάδα και η φετινή απογραφή δείχνουν ότι η προσπάθεια αποφέρει καρπούς σε επίπεδο αποτελεσμάτων και πολιτικής. Ιστορικά, η ΕΕ επικεντρώθηκε στη συγκέντρωση στοιχείων από τις περιφέρειες και τους δήμους κατά τη χάραξη πολιτικών· ωστόσο, η επικουρικότητα θα πρέπει επίσης να αφορά την παρακολούθηση του τρόπου λειτουργίας της νομοθεσίας επί τόπου. Θέλουμε να καλύψουμε αυτό το κενό, καθώς και να ενισχύσουμε άλλα αδύναμα σημεία της διαδικασίας χάραξης πολιτικής. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η εταιρική σχέση με τις περιφέρειες και τους δήμους της ΕΕ δεν είναι απλώς μια τεχνική και νομικίστικη άσκηση, αλλά μια αρχή που πλαισιώνει και εμπλουτίζει τις δραστηριότητες της ΕΕ.»

Τον Μάρτιο του 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών δρομολόγησε ένα Δίκτυο περιφερειακών κόμβων για την επισκόπηση της εφαρμογής της πολιτικής της ΕΕ , το οποίο, κατά τη διάρκεια διετούς πιλοτικής φάσης, εξετάζει τον αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ στις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις σε τρεις τομείς: δημόσιες συμβάσεις, ποιότητα του αέρα και διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το έργο έχει ήδη συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις της ΕΕ στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων από ανταποκριτές της ΕΕ σε 36 περιφερειακές διοικήσεις σε 16 χώρες και από μέλη των δικτύων τους. Η επακόλουθη επισκόπηση εφαρμογής , που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Ιούλιο, τροφοδότησε γνωμοδότηση της ΕτΠ, η οποία εγκρίθηκε στις 8 Οκτωβρίου και στην οποία εξαίρονται οι προθέσεις της ΕΕ, αλλά διαπιστώνονται σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων.

Ο κ. Geblewicz δήλωσε: «Ένα σχέδιο όπως ο μηχανισμός μας για τους περιφερειακούς κόμβους απαιτεί χρόνο και χρήμα, αλλά θα πρέπει να μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική και ποιοτική πολιτική που σέβεται τις πραγματικότητες επί τόπου, καταδεικνύει εάν η νομοθεσία της ΕΕ αποφέρει προστιθέμενη αξία και εξαλείφει διοικητικές διατυπώσεις, περιορισμούς και οικονομικές επιβαρύνσεις. Ο αντιπρόεδρος, κ. Timmermans, εξέφρασε την πολιτική του στήριξη για την πρωτοβουλία μας πέρυσι· θα θέλαμε ο διάδοχός του, κ. Maroš Šefčovič, να αναζητήσει χρηματοδότηση για τη διατήρηση και την ανάπτυξή της, εάν η πιλοτική φάση είναι επιτυχής. Πρόκειται για την ενίσχυση της απαραίτητης ικανότητας για την επίτευξη μακροχρόνιας επιτυχίας του θεματολογίου της Επιτροπής για τη «βελτίωση της νομοθεσίας». Δείχνει επίσης για άλλη μια φορά ότι η ΕτΠ μπορεί να είναι ένας σύνδεσμος μεταξύ της ΕΕ και των περιφερειακών και τοπικών επιπέδων διακυβέρνησης και καταλύτης στην εταιρική σχέση.»

Στη γνωμοδότηση ζητείται επίσης αυξημένη συνεκτίμηση της τοπικής και περιφερειακής εμπειρογνωμοσύνης σε πολιτικά και τεχνικά φόρουμ. Υποστηρίζεται, για παράδειγμα, ότι ο αριθμός των εμπειρογνωμόνων στην Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου θα πρέπει να επεκταθεί, ώστε «να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση της επιτροπής αυτής όσον αφορά τις τοπικές και περιφερειακές προοπτικές της νομοθεσίας της ΕΕ» και ότι στην πλατφόρμα REFIT της Επιτροπής – ένας άλλος φορέας που επιδιώκει τη βελτίωση της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ – θα πρέπει να συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από το τοπικό ή το περιφερειακό επίπεδο.

Όπως σημειώνεται στη γνωμοδότηση, η επιθυμία της Επιτροπής να επιτύχει καλύτερη και αποτελεσματικότερη ρύθμιση έρχεται σε σύγκρουση με την πραγματικότητα στην οποία «η νομοθετική πυκνότητα αυξήθηκε, με αποτέλεσμα τα περιθώρια ερμηνείας, τα οποία θα έπρεπε να υφίστανται στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας, να έχουν μειωθεί».

Στις 30 Σεπτεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον διορισμό του Επιτρόπου κ. Šefčovič, νυν Αντιπροέδρου για την Ενεργειακή Ένωση, ως Αντιπροέδρου για τις διοργανικές σχέσεις και τη διερεύνηση προοπτικών κατά την περίοδο 2019-24. Κατά τη διάρκεια της ακρόασής του, ο Επίτροπος Šefčovič δήλωσε ότι «θα πρέπει να βελτιωθεί η συμμετοχή εκείνων τους οποίους αφορά η νομοθεσία και να προωθηθεί περισσότερο η «ενεργός επικουρικότητα», προκειμένου να εξαλειφθεί η κοινή εντύπωση ότι τα πάντα αποφασίζονται στις Βρυξέλλες»

Συνέχισε δε: «Θα ενισχύσουμε τα μέσα με τα οποία οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα μπορούν να μας ενημερώνουν για τις επιβαρύνσεις που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, καθώς και για τις δυνατότητες ελάφρυνσής τους.»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί ότι η τοπική και η περιφερειακή συνεισφορά θα ενσωματωθεί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ στο πλαίσιο σημαντικής διάσκεψης της ιταλικής Γερουσίας στις 22 Νοεμβρίου.

Επικοινωνία:

Andrew Gardner

Tηλ. +32 743 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023