Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η μείωση της ρύπανσης είναι καθοριστικής σημασίας για την υπέρβαση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ  

Η Πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών για μηδενική ρύπανση, μια κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πραγματοποίησε τη δεύτερη συνεδρίασή της στις 25 Απριλίου με κεντρικό θέμα την υγεία και το Σχέδιο δράσης για Μηδενική Ρύπανση ως καθοριστικό παράγοντα μείωσης της ρύπανσης των υδάτων, του αέρα και του εδάφους και των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ.

Οι ανισότητες όσον αφορά την υγεία στην ΕΕ μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως, ιδίως μέσω του Σχεδίου Δράσης για Μηδενική Ρύπανση και της ειδικής του εμβληματικής πρωτοβουλίας «Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μέσω της μηδενικής ρύπανσης». Αυτό ήταν ένα από τα κύρια μηνύματα που μοιράστηκαν οι συμμετέχοντες στη δεύτερη συνεδρίαση της Πλατφόρμας ενδιαφερόμενων μερών για μηδενική ρύπανση στις 25 Απριλίου, οι οποίοι υπογράμμισαν τον δραματικό αντίκτυπο της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία – καθώς το 17% των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση και το 11% των πρόωρων θανάτων στην ΕΕ οφείλονται στη ρύπανση του περιβάλλοντος. Πέραν της μείωσης της ρύπανσης των υδάτων, του αέρα και του εδάφους, βασικός στόχος της νεοσύστατης πλατφόρμας είναι συνεπώς να συμβάλει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, καθώς συγκεκριμένες ομάδες πολιτών είναι πιο εκτεθειμένες ή ευάλωτες στη ρύπανση και τον αντίκτυπό της στην υγεία.

Η Marieke Schouten (NL/Πράσινοι), συμπρόεδρος της Πλατφόρμας ενδιαφερόμενων μερών για μηδενική ρύπανση και δημοτική σύμβουλος Νιουεχέιν, δήλωσε: «Η Πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών για μηδενική ρύπανση αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η διασφάλιση ίσης πρόσβασης στην υγεία για όλους τους πολίτες της ΕΕ μέσω της μηδενικής ρύπανσης είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη δημιουργία μιας Ευρώπης φιλικής προς το περιβάλλον. Η επιστήμη και η καινοτομία αποτελούν καινοτόμα εργαλεία που συνεισφέρουν ουσιαστικά σε συγκεκριμένες δράσεις για την καταπολέμηση της ρύπανσης». Η κ. Schouten, εισηγήτρια της ΕτΠ για τη μηδενική ρύπανση, τόνισε επίσης ότι οι διαφορετικοί θεματικοί τομείς και δραστηριότητες για μηδενική ρύπανση συνάδουν με την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕτΠ Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση.

Ο Patrick Child, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της ΓΔ «Περιβάλλον» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμπρόεδρος της Πλατφόρμας ενδιαφερόμενων μερών για μηδενική ρύπανση, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του έργου μας για τη μηδενική ρύπανση, είναι ακόμα πιο απαραίτητη στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η πρόκληση της ενεργειακής ασφάλειας που εξετάζεται στη στρατηγική RePowerEU της Επιτροπής απαιτεί ραγδαία επιτάχυνση της απεξάρτησης από τις ανθρακούχες εκπομπές και της ανάπτυξης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, που θα πρέπει να έχουν άμεσα οφέλη όσον αφορά τους στόχους της ΕΕ για μηδενική ρύπανση.  Η πλατφόρμα αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε από κοινού με ζωτικούς εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να εξασφαλίσουμε ει δυνατόν πληρέστερα οφέλη για τους πολίτες όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία».

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος Hans Bruyninckx τόνισε πως «Η διαδικασία προς την επίτευξη του στόχου μηδενικής ρύπανσης είναι αργή αλλά συνεχής. Πρέπει να βελτιώσουμε την υγεία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μειώνοντας ταυτόχρονα τις ανισότητες». Τόνισε περαιτέρω την ανάγκη πρόληψης της πρόκλησης ή επιδείνωσης νόσων λόγω της ρύπανσης, μεταξύ άλλων μέσω του Σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση, ώστε να παρασχεθεί καλύτερη ποιότητα ζωής στους Ευρωπαίους πολίτες, και να προστατευθεί παράλληλα το περιβάλλον.

Τα μέλη της πλατφόρμας συζήτησαν επίσης για τις προτάσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τα βιώσιμα προϊόντα, καθώς και για την αναθεωρημένη Οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές. Αυτές οι πρωτοβουλίες αποσκοπούν στη μείωση της ρύπανσης και στην εξασφάλιση κυκλικότερης παραγωγής και κατανάλωσης, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Οι συμμετέχοντες επεσήμαναν πως η επιστήμη και η καινοτομία παρέχουν νέες λύσεις για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, και πως αυτές οι καινοτομίες πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν ιδίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Παρουσιάζοντας τη γνωμοδότηση της ΕτΠ για τις αποστολές του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», ο Περιφερειάρχης Ελσίνκι Markku Markkula (FI/EPP) τόνισε πως οι «αποστολές» αποτελούν νέο και ζωτικής σημασίας εργαλείο που μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επίτευξη του στόχου μηδενικής ρύπανσης. Υπογράμμισε πως «πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα κουλτούρα εργασίας βασισμένη στον διαμοιρασμό της γνώσης προκειμένου να μειώσουμε το χάσμα μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ειδικών της βιομηχανίας και των πολιτικών ιθυνόντων». Ο πρώην πρόεδρος της ΕτΠ κατέληξε υπενθυμίζοντας πως «οι δραστηριότητες ανάλυσης προοπτικών είναι σημαντικές προκειμένου να κατανοήσουμε μεγάλες ροές πληροφοριών και να υλοποιήσουμε τον διαμοιρασμό της γνώσης συνδυάζοντας τον πολιτισμό, τη μάθηση, την οικοδόμηση ικανοτήτων και την έρευνα. Χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να αναπτύξουμε το θετικό μας αποτύπωμα άνθρακα, που θα αντισταθμίσει τη ρύπανση και το αρνητικό μας αποτύπωμα άνθρακα. Προς τούτο πρέπει να επιδιώξουμε τη συμμετοχή των βιομηχανικών εταίρων και των φορέων της βιομηχανίας».

Η συνεδρίαση αποτέλεσε επίσης ευκαιρία να συζητηθεί η έγκριση του προγράμματος εργασίας της Πλατφόρμας για την περίοδο 2022-2024. Η 3η συνεδρίαση της Πλατφόρμας ενδιαφερόμενων μερών για μηδενική ρύπανση είναι προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο του 2022. Η πρόσκληση στην επόμενη συνεδρίαση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα εργαστήρια και τις λοιπές εκδηλώσεις, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Πλατφόρμας.

Γενικό πλαίσιο:

Η πρώτη συνεδρίαση της Πλατφόρμας ενδιαφερόμενων μερών για μηδενική ρύπανση πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2021, παρουσία του Επιτρόπου περιβάλλοντος, ωκεανών και αλιείας Virginijus Sinkevičius και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση Τύπου εδώ και να παρακολουθήσετε τη συνεδρία εδώ.

Επικοινωνία:

David Crous

Τηλ. +32 (0)470 881 037David.Crous@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

Τηλ.: +32 2282 2457Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023