Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Προώθηση της υγείας στις πόλεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της ΕΕ  

Κατά τις επόμενες δεκαετίες, το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε αστικές περιοχές. Αυτό το φαινόμενο αστικοποίησης θα ενισχύσει και θα ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο των δήμων. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτροπή «Φυσικοί πόροι» (ΝΑΤ) της ΕτΠ υιοθέτησε, στις 30 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, γνωμοδότηση με θέμα «Η υγεία στις πόλεις ως κοινό αγαθό» στην οποία περιλαμβάνεται μια σειρά συστάσεων σε πεδία πολιτικής προτεραιότητας, όπως η χωροταξία, η κινητικότητα, το περιβάλλον και η υγιεινή διατροφή, η εκπαίδευση, ο αθλητισμός και η διακυβέρνηση.

 

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες ζητούν να συμπεριληφθεί επειγόντως μια νέα σύμπραξη για την υγεία στο αστικό θεματολόγιο της ΕΕ, με στόχο την καθιέρωση μιας νοοτροπίας κοινού σχεδιασμού και προώθησης της υγείας σε αστικό περιβάλλον, τόσο σε διάφορα πεδία πολιτικής όσο και μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων, των περιφερειών, των δήμων και των πολιτών. Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες τονίζουν επίσης ότι «υγιείς πόλεις» μπορούν να υπάρξουν μόνον εφόσον οι δήμοι και οι περιφέρειες εφαρμόζουν σαφείς πολιτικές για τη βελτίωση των υφιστάμενων μορφών κοινωνικής πρόνοιας και επιλέγουν νέα γενεσιουργά και συμμετοχικά μοντέλα.

Ο κ. Roberto Pella (IT/EPP), εισηγητής της γνωμοδότησης, επέστησε επίσης την προσοχή στη σημασία που έχει η διαφύλαξη της ικανοποιητικής διαβίωσης των ευπαθέστερων ομάδων του πληθυσμού και ιδίως των γυναικών, των παιδιών και των ομάδων με κλονισμένη υγεία λόγω ασθένειας ή αναπηρίας: «Οι ανισότητες και οι κοινωνικοοικονομικές αποκλίσεις αυξάνονται, ιδίως στις αστικές περιοχές στις οποίες, έως το 2050, αναμένεται να ζει το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού. Κρίνεται, επομένως, σκόπιμο να εφαρμοστούν ενεργές πολιτικές στις πόλεις με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και να μεγιστοποιηθεί η ευαισθητοποίηση για θέματα σχετικά με την υγεία και την υγιή διαβίωση.»

Η επιτροπή NAT δεν απευθύνει έκκληση μόνο για την ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, αλλά και για τον σχεδιασμό νέων μοντέλων πολυεπίπεδης συνδιαχείρισης, στο πλαίσιο των οποίων τα θεσμικά όργανα, οι επιχειρήσεις, οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και οι απλοί πολίτες θα μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός κοινού και δίκαιου αστικού συστήματος. Προς το σκοπό αυτό, τα μέλη προτείνουν τη δημιουργία παρατηρητηρίων των καθοριστικών παραγόντων της υγείας στα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και κέντρων πληροφόρησης, όπου οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα μπορούν να ενημερώνονται και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες.

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές υπενθυμίζουν την επιτακτική ανάγκη μελέτης και ανάλυσης των καθοριστικών παραγόντων της υγείας, αξιολόγησης των προβλημάτων που ανακύπτουν λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, καθώς και αναθεώρησης των μηχανισμών του κράτους πρόνοιας βάσει στοιχείων σχετικών με τη δομή του πληθυσμού. Αναγνωρίζουν ότι η γήρανση του πληθυσμού και η επακόλουθη αύξηση των χρόνιων ασθενειών συνεπάγονται προβλήματα για την υγειονομική περίθαλψη και τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, με αποτέλεσμα να καθίσταται η προώθηση μέτρων εστιασμένων στην εφαρμογή πολιτικών για τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη έξυπνων, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς πόλεων.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Wioletta Wojewodzka

Τηλ. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu


Diandra Vanigioli

Τηλ. +32 2 282 22 99

diandra.vanigioli@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :