Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Δήλωση του Προέδρου κ. Lambertz με θέμα την «Κατάσταση της Ένωσης το 2017»  

Ο στόχος περί οικοδόμησης «μίας πιο ενωμένης, πιο ισχυρής και πιο δημοκρατικής Ένωσης», ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί σε συνεργασία με τις περιφέρειες της Ευρώπης, οδεύει προς τη σωστή πορεία. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά της δεν θα κατορθώσουν να τον υλοποιήσουν παρά μόνον από κοινού με όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, και ότι το εγχείρημα αυτό δεν είναι δυνατόν «να υπαγορεύεται άνωθεν». Η διαδικασία « Προβληματισμός για την Ευρώπη », η οποία εγκαινιάστηκε από την ΕτΠ, συμπληρώνει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων οργάνων της ΕΕ που επιδιώκουν να ακούν προσεκτικά τους πολίτες και να συνεργάζονται μαζί τους για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος κ. Juncker ορθώς δήλωσε επίσης ότι οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας θα πρέπει να καθοδηγούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να προοδεύσει με επιτυχία, η ΕΕ οφείλει να συνεργαστεί στενότερα με τις περιφέρειες και τους δήμους στους τομείς αρμοδιότητάς τους, ιδίως εφόσον προσβλέπει στην υλοποίηση μιας περιβαλλοντικής πολιτικής που θα μας οδηγήσει προς μια βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· στη βελτίωση των μεταφορών σε όλες τις τοπικές κοινότητες· στην ένταξη των προσφύγων στις κοινωνίες μας· στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας· στην περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και στην ουσιαστική προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, με παράλληλη στήριξη των τοπικών οικονομιών μας. Ζητούμε, ως εκ τούτου, την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στην Ειδική Ομάδα για την Επικουρικότητα και την Αναλογικότητα.

Οι στόχοι που τέθηκαν από τον Πρόεδρο κ. Juncker δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τους απαιτούμενους πόρους. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν πιο ισχυρό ενωσιακό προϋπολογισμό, ο οποίος να ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες. Παρότι συμμεριζόμαστε απολύτως την ανάγκη ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων , επιμένουμε ότι τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να συμπληρώνουν και όχι να υποκαθιστούν μια πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες, η οποία οφείλει να συνοδεύεται από μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η πολιτική συνοχής αποτελεί την ύψιστη έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης η οποία, κατά την άποψη σχεδόν του 80% των πολιτών, απουσιάζει από την Ευρώπη.

Καλούμε, επομένως, όλους όσοι είναι πεπεισμένοι για την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής, να προσχωρήσουν στην #CohesionAlliance που θα εγκαινιαστεί στις 9 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχίσει να επαναπαύεται στις δάφνες της. Οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να γίνει πιο αποτελεσματική και πιο αποδοτική· ότι επιδιώκει την κοινωνική πρόοδο και τη βελτίωση της ζωής του κάθε πολίτη. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή της Ευρώπης, κατανοούν τις προκλήσεις και τις δράσεις που απαιτούνται για τη διευθέτησή τους και είναι ο άνεμος που σπρώχνει την Ευρώπη «να ανοίξει τα πανιά της». Μια «ενωμένη Ευρώπη» πρέπει να αφουγκράζεται, να εργάζεται και να επενδύει σε τοπική κλίμακα.

Η φωνή του τοπικού επιπέδου διακυβέρνησης χρειάζεται να γίνει περισσότερο ακουστή στις Βρυξέλλες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα εκφωνήσω την πρώτη ετήσια ομιλία με θέμα « Η κατάσταση της Ένωσης: η άποψη των περιφερειών και των πόλεων », στις 10 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Η ομιλία και η συζήτηση με τοπικούς ηγέτες της ΕΕ που θα ακολουθήσει θα μεταδοθούν ζωντανά στο EbS, καθώς και στον επίσημο δικτυακό τόπο της ΕτΠ: www.cor.europa.eu

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ακολουθήστε μας: #SOTREG #EULocal #CohesionAlliance

Η κατάσταση της Ένωσης: η άποψη των περιφερειών και των πόλεων

Ομιλία του Προέδρου Juncker για την Κατάσταση της Ένωσης το 2017

Στοιχεία επικοινωνίας:
Nathalie Vandelle

Tηλ. +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :