Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Τοπικοί ηγέτες προς Maroš Šefčovič: η πανδημία αναδεικνύει τον καίριο ρόλο των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην αξιολόγηση και την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των πολιτών  

Οι περιφέρειες, οι δήμοι και οι κοινότητες ζητούν επίσης να αναλάβουν ισχυρό ρόλο στη διαχείριση των επενδύσεων της ΕΕ για την ανάκαμψη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια θα φτάσουν σε εκείνους που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία.

Η κρίση COVID-19 προβάλλει την ανάγκη σύνδεσης της διαδικασίας χάραξης πολιτικής της ΕΕ με τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων μέσω του καθοριστικού ρόλου των τοπικά αιρετών πολιτικών: αυτό είναι το μήνυμα που διαβιβάζουν σήμερα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Maroš Šefčovič. Κατά τη διάρκεια συζήτησης στη σύνοδο ολομέλειας, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για τη βελτίωση της νομοθεσίας μέσω της συμβολής τους στην πλατφόρμα « Fit for Future (F4F) platform ». Σε ψήφισμα σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ενόψει του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2022 , τα μέλη της ΕτΠ καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην εφαρμογή των Εθνικών Σχεδίων Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης (ΕΣΑΑ), με στόχο την αποτελεσματική επιτόπια αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Ζητούν επίσης την παράταση των ζωτικών μέτρων ευελιξίας που θεσπίστηκαν για την κινητοποίηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19.

Η βελτίωση των κανόνων της ΕΕ αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του 70% της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι περιφερειακοί και οι τοπικοί ηγέτες επανέλαβαν ότι η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να αποφέρει τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία στις τοπικές κοινότητες και να τηρεί τις θεμελιώδεις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την πλήρη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ, σε συνδυασμό με την αναγνώριση και τον σεβασμό της συμβολής τους στο θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας σε κάθε στάδιο της χάραξης πολιτικής.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, δήλωσε: « Η ποιότητα της νομοθεσίας της ΕΕ βελτιώνεται όταν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές μοιράζονται με την Επιτροπή την επιτόπια εμπειρία και γνώση τους. Η συμμετοχή τους συμβάλλει στη βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των εργασιών της Επιτροπής. Η ενεργός συνεργασία με τους τοπικούς πολιτικούς επιφέρει βελτίωση ολόκληρου του κύκλου πολιτικής: σχεδιασμός και προετοιμασία, έγκριση, εφαρμογή, αξιολόγηση και αναθεώρηση των διαφόρων πολιτικών. Η πείρα που απέκτησαν οι τοπικοί ηγέτες κατά την αντιμετώπιση των υγειονομικών και οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας αποτελεί απτό παράδειγμα της προστιθέμενης αξίας που μπορούν να προσδώσουν στην ενωσιακή διαδικασία λήψης αποφάσεων για την καλύτερη αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών των τοπικών μας κοινοτήτων ».

Κατά την ομιλία του ενώπιον της Ολομέλειας, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις και τη διερεύνηση προοπτικών Maroš Šefčovič δήλωσε: « Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια ενωσιακή νομοθεσία εύκολη ως προς την τήρησή της, αποτελεσματική και κατάλληλη για το μέλλον. Εν προκειμένω, το έργο της Επιτροπής των Περιφερειών είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι η πλατφόρμα «Fit for Future» διαθέτει ισχυρή εντολή επί θεμάτων μείζονος ενδιαφέροντος για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές. Για παράδειγμα, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της για το 2021 περιλαμβάνει τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τις δημόσιες συμβάσεις και την ποιότητα του αέρα – θέματα τα οποία έχουν όλα προταθεί από τους εκπροσώπους της ΕτΠ. Επίσης, διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι η Επιτροπή των Περιφερειών αναπτύσσει τις ικανότητές της όσον αφορά τη διερεύνηση προοπτικών. Η Ευρώπη χρειάζεται μια ανθεκτική κοινωνία και, ως εκ τούτου,μια μακρόπνοη προοπτική στην ενωσιακή διαδικασία χάραξης πολιτικής απαιτεί συνεργασία όλων των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Σε συνέχεια της άμεσης συμβολής της ΕτΠ, θα επιδιωχθεί να συμπεριληφθούν επίσης δείκτες κάλυψης των περιφερειακών ανισοτήτων στους πίνακες δεικτών ανθεκτικότητάς μας – ένα νέο εργαλείο αξιολόγησης της ανθεκτικότητας με ολιστικό τρόπο.»

Γενικές πληροφορίες:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά τη συμβολή της ΕτΠ στο θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ: γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της συμβολής των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης και αναγνωρίζεται ο ρόλος των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη χάραξη πολιτικής βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει την «ενεργό επικουρικότητα» και ζητεί τη συστηματική χρήση του πίνακα εκτίμησης της επικουρικότητας που καταρτίστηκε από την ΕτΠ. Ωστόσο, η συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη διαδικασία χάραξης των ενωσιακών πολιτικών θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω και να καταστεί διαρθρωμένο και αμφίδρομο εγχείρημα, για παράδειγμα μέσω συστηματικών Εκτιμήσεων Εδαφικών Επιπτώσεων και καλύτερης προσαρμογής των διαβουλεύσεων στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές.

Η πλατφόρμα F4F, το κύριο μέσο του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας της Επιτροπής, σχεδιάστηκε για να απλοποιήσει και να εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία της ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι μελλοντικές προκλήσεις και να περιοριστεί η γραφειοκρατία. Με τρεις προέδρους επιτροπών στο όργανο διακυβέρνησης της Πλατφόρμας και με το δίκτυο Περιφερειακών Κόμβων να αποτελεί υποομάδα της Πλατφόρμας, η ΕτΠ είναι παρούσα στην Πλατφόρμα τόσο στο επίπεδο της αναθεώρησης όσο και σε αυτό της αξιολόγησης της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ. Εκπροσωπεί συνεπώς όχι μόνον τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, αλλά και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν καθημερινά τη νομοθεσία της ΕΕ. Οι τρεις πρόεδροι των επιτροπών της ΕτΠ που ορίστηκαν εισηγητές κατά την τελευταία σύνοδο ολομέλειας της πλατφόρμας τον Μάρτιο είναι οι εξής: ο Mark Speich (DE/EPP) , Υφυπουργός Ομοσπονδιακών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του ομόσπονδου κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και πρόεδρος της επιτροπής «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» ( CIVEX ) της ΕτΠ, ορίστηκε εισηγητής με θέμα τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις με έμφαση στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις· η Anne Karjalainen (FI/PES) , δημοτική σύμβουλος Κέραβα και πρόεδρος της επιτροπής «Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και πολιτισμός» (SEDEC) της ΕτΠ, ορίστηκε εισηγήτρια με θέμα την οδηγία INSPIRE ―Υποδομή για Χωρικές Πληροφορίες στην Ευρώπη― που θεσπίζει κοινά πρότυπα για την περιγραφή και την ανταλλαγή χωρικών δεδομένων όπως οι περιοχές φυσικού κινδύνου, τα δίκτυα μεταφορών ή η κατανομή του πληθυσμού· η Ulrika Landergren (SE/RE) , δημοτική σύμβουλος Κούνγκσμπακα και πρόεδρος της επιτροπής «Φυσικοί πόροι» (NAT) της ΕτΠ, ορίστηκε εισηγήτρια με θέμα τη διασυνοριακή υγεία.

Τέλος, η ΕτΠ συνεισφέρει στη δεύτερη Έκθεση διερεύνησης προοπτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με πληροφορίες που συνέλεξε από τα δίκτυά της και από το ετήσιο τοπικό και περιφερειακό Βαρόμετρό της, προκειμένου να εξασφαλίσει πως η τοπική πραγματικότητα και η υποεθνική οπτική συμπεριλαμβάνονται στη γενική σκιαγράφηση της διερεύνησης προοπτικών της ΕΕ.

Η επικουρικότητα διασφαλίζει ότι η ΕΕ ενεργεί μόνον όταν η δράση της είναι πιο αποτελεσματική από τη δράση σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων. Ζητούμενο είναι η εξασφάλιση επαρκούς προστιθέμενης αξίας για όλες τις δράσεις της ΕΕ. Η έννοια της Ενεργού Επικουρικότητας αποτελεί νέο τρόπο εργασίας που οδηγεί την παραδοσιακή προσέγγιση της επικουρικότητας ένα βήμα παραπέρα. Ενθαρρύνει όλους τους θεσμικούς, εθνικούς και υποεθνικούς φορείς να συνδράμουν εποικοδομητικά την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας της νομοθεσίας της ΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου χάραξης πολιτικής. Η προσέγγιση της ενεργού επικουρικότητας προτάθηκε από την ΕτΠ στο πλαίσιο της ειδικής ομάδας «Επικουρικότητα και αναλογικότητα ― "Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο"» και υιοθετήθηκε στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας , τον Οκτώβριο του 2018.

Συμβολή της ΕτΠ στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Επικοινωνία:

Marie-Pierre Jouglain

Κινητό: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022