Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματος Ορίζοντας 2020  

Ο Ορίζοντας 2020 - το τρέχον πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία - αποτέλεσε επιτυχία, ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής Ε+κ πέραν του προγράμματος πλαισίου, δήλωσαν την Πέμπτη οι εισηγητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει ενδιάμεση αναθεώρηση του Προγράμματος Ορίζοντας 2020, που θα χρησιμεύσει ως αφετηρία για τον προβληματισμό σχετικά με το νέο πρόγραμμα Ε+κ της ΕΕ μετά το 2020.

 

Η επιτροπή SEDEC της ΕτΠ ενέκρινε το σχέδιο γνωμοδότησής της την Πέμπτη 8 Ιουνίου, στο οποίο ζητεί την επιστροφή στην Ε+κ ως δημοσιονομική και πολιτική προτεραιότητα. Ο εισηγητής Christophe Clergeau (FR/PES), μέλος του περιφερειακού συμβουλίου Pays-de-la-Loire, υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να αυξηθεί σε τουλάχιστον 120 δισ. ευρώ, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η πολιτική συνοχής εντός της οποίας η Ε+κ πρέπει να αποτελεί μεγαλύτερη προτεραιότητα. Η θέση αυτή συνάδει με αυτήν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εισηγήτρια του οποίου Soledad Cabezón Ruiz (ES/S&D) επεσήμανε ότι «μόνο με περισσότερη συνοχή μπορεί να επιτευχθεί η Ευρώπη της αριστείας».

Η γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας μεταξύ περιφερειών και μεταξύ κρατών μελών αποτελεί συνεπώς βασικό στοιχείο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Η γνωμοδότηση του κ. Clergeau, που θα εγκριθεί στη σύνοδο ολομέλειας στις 11 Ιουλίου, τονίζει ότι το πρόγραμμα πλαίσιο πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση της ικανότητας Ε+κ των πόλεων και των περιφερειών και στην προώθηση της ικανότητας όλων των περιφερειών να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, συνεισφέροντας με υψηλής ποιότητας έργα.

«Είναι σημαντικό να προωθήσουμε μια προσέγγιση με βάση την αριστεία που θα είναι βαθιά ριζωμένη στους δήμους και τις περιφέρειες, δε θα οδηγεί σε αποκλεισμούς ή υπερβολική συγκέντρωση και αφήνει χώρο για νέους φορείς, δήλωσε ο εισηγητής κ. Clergeau.

Το σχέδιο γνωμοδότησης επιχειρεί επίσης να αποσαφηνίσει τη συζήτηση σχετικά με τις συνέργειες μεταξύ Ε+κ και άλλων πολιτικών της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι αυτές οι συνέργειες πρέπει να οικοδομούνται με βάση τις αρχές της συνέπειας, της συμβατότητας, της συμπληρωματικότητας και της συνοικοδόμησης, καθώς και την αρχή των οικοσυστημάτων. «Η επέκταση της συνοικοδόμησης προγραμμάτων Ε+κ με τους δήμους και τις περιφέρειες είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς έτσι θα ενισχυθεί ο αντίκτυπος του προγράμματος πλαισίου, καθώς και η σημασία του για τις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες», υπογράμμισε ο εισηγητής κ. Clergeau, προσθέτοντας την ανάγκη για περισσότερη στήριξη της διαπεριφερειακής συνεργασίας και της έξυπνης εξειδίκευσης.

Σύμφωνα με το σχέδιο γνωμοδότησης, η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του προγράμματος πλαισίου έγκειται κυρίως στον συλλογικό και συνεργατικό χαρακτήρα του και στη συμβολή του στη δικτύωση των ερευνητών και των οικοσυστημάτων καινοτομίας. Κατά συνέπεια η αριστεία πρέπει να υπολογίζεται με βάση όχι μόνο τον επιστημονικό του αντίκτυπο αλλά και την ικανότητά του να οδηγεί σε ανοιχτή και συνεργατική καινοτομία και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και να εξασφαλίζει απασχόληση και ευημερία στους κατοίκους των δήμων και των περιφερειών.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, η SEDEC - η επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, Εκπαίδευσης, Απασχόλησης, Έρευνας και Πολιτισμού της ΕτΠ - συζήτησε επίσης τα ακόλουθα ζητήματα:

Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (εισηγήτρια: Ulrike Hiller, DE/PES). Το σχέδιο γνωμοδότησης επιδοκιμάζει την αναθεώρηση των κανόνων για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και ζητεί την ενίσχυση των περιφερειακών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δικτύων σε μια συγκυρία αυξανόμενης κινητικότητας των πολιτών της ΕΕ. Η σχεδιαζόμενη επέκταση της δυνατότητας εξαγωγής των επιδομάτων ανεργίας από 3 σε 6 μήνες κρίνεται θετική, ωστόσο η εισηγήτρια εκφράζει επιφυλάξεις ως προς την ειδική διάταξη αναφορικά με τις περιόδους απασχόλησης που δεν υπερβαίνουν τους δώδεκα μήνες. Η γνωμοδότηση τονίζει επίσης ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να έχουν δικαίωμα σε οικογενειακές και κοινωνικές παροχές στη χώρα όπου είναι εγγεγραμμένοι ή υπόκεινται σε φόρο.

Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων (εισηγητής: Kieran McCarthy, IE/EA). Η εξισορρόπηση διαφάνειας και περιορισμών, η καλλιέργεια του δυναμικού του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, η ανάπτυξη της δημιουργίας ροών δεδομένων και η βελτίωση της διαλειτουργικότητας αποτελούν τα κύρια θέματα αυτού του σχεδίου γνωμοδότησης, το οποίο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αναγνωριστεί περισσότερο ο ρόλος των πόλεων και των περιφερειών της ΕΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη του ψηφιακού θεματολογίου και στην οικοδόμηση της οικονομίας των δεδομένων της ΕΕ.

Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και κοινωνική διάσταση της Ευρώπης Σε συζήτηση με επικεφαλής το γενικό συντονιστή Mauro D'Attis (IT/EPP) και τον Αντιπρόεδρο της ΕτΠ Karl Heinz Lambertz, τα μέλη επεσήμαναν ότι η παγίωση της κοινωνικής διάστασης των πολιτικών της ΕΕ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ανιούσας σύγκλισης μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ περιφερειών θα μπορούσε να λύσει πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ, από τη διαρροή εγκεφάλων μέχρι τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην Ενιαία Αγορά. Η γνωμοδότηση του κ. D'Attis θα εγκριθεί τον Οκτώβριο, εν όψει της Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που θα διεξαχθεί στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου.

Η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής SEDEC θα πραγματοποιηθεί στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας στις 28-29 Σεπτεμβρίου. Θα δοθεί ειδική έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά ως κινητήρα οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, ενόψει του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.

 

Κοινοποίηση :