Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Συμφωνία τοπικών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής  

Οι τοπικοί ηγέτες ζητούν την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των Επισκοπήσεων της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ώστε να συμπεριλαμβάνουν την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές και την πολιτική της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα. Ο εισηγητής Andrew Cooper, συνιστά επίσης να συμπεριληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και προτείνει τη νέα έννοια των τοπικά καθορισμένων προθέσεων συνεισφοράς, έτσι ώστε να μπορέσουν οι αυτοδιοικητικές αρχές να συμβάλουν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στη συμφωνία του Παρισιού.

Η περιβαλλοντική νομοθεσία αποτελεί έναν από τους τομείς στους οποίους οι δήμοι και οι περιφέρειες διαθέτουν περισσότερες αρμοδιότητες και συμβάλλουν με πιο ενεργό τρόπο στη διαμόρφωση της εφαρμογής της στην Ευρώπη. Με πρωτοστάτη τον εισηγητή Andrew Cooper (UK/EA), τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών υιοθέτησαν γνωμοδότηση με θέμα την καλύτερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ευρώπη.

Στη γνωμοδότηση επισημαίνεται μια σειρά ελλείψεων όσον αφορά την εφαρμογή του περιβαλλοντικού κεκτημένου. Μεταξύ αυτών είναι ο αναποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, η έλλειψη διοικητικής ικανότητας, η ανεπαρκής χρηματοδότηση και οι ανεπαρκείς μηχανισμοί διασφάλισης της συμμόρφωσης.

Τα μέλη προτείνουν σειρά συστάσεων, όπως η ανάπτυξη διαρθρωμένου διαλόγου με κάθε κράτος μέλος μαζί με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές. Η ΕτΠ προτείνει την ενίσχυση των δικτύων IMPEL και την επέκτασή τους σε εθνικό επίπεδο. Το IMPEL είναι το Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου του περιβάλλοντος·

Η ΕτΠ παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει κοινή μεθοδολογία για τον εθνικό διάλογο όσον αφορά την επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής και να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην όλη διαδικασία·

Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ ζητούν από τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα ταχείας εκτέλεσης και να υιοθετήσουν αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για τις παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Η ΕτΠ ζητεί από τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την καθιέρωση τοπικών και περιφερειακών επισκοπήσεων της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κατ’ αντιστοιχία προς τις εθνικές επισκοπήσεις· Η ΕτΠ προτρέπει τις εθνικές, τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και να διασφαλίσουν την ορθή λειτουργία των συστημάτων δικαιοσύνης.

Η Συνέλευση των δήμων και των περιφερειών παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενσωματώσει την κλιματική αλλαγή στον επόμενο γύρο ΕΕΠΝ και να συμπεριλάβει σε αυτές τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής αλλά και τα μέτρα προσαρμογής. Η αρχική εστίαση των ΕΕΠΝ αφορά τους τομείς της διαχείρισης των αποβλήτων, της προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας, της ποιότητας του αέρα, της ηχορύπανσης και της ποιότητας και διαχείρισης των υδάτων.

Σύμφωνα με τον εισηγητή Andrew Cooper (UK/EA): «Πρέπει να μετρηθεί, να αξιολογηθεί και να στηριχτεί η μείωση των εκπομπών CO2 που επιτυγχάνεται από την τοπική αυτοδιοίκηση». Παράλληλα με το σύστημα των εθνικά καθορισμένων προθέσεων συνεισφοράς, πρέπει να θεσπιστεί και ένα σύστημα τοπικά καθορισμένων προθέσεων συνεισφοράς, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα εκπομπών».

Ο σύμβουλος από το Kirklees υποστηρίζει ότι «οι τοπικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς θα συμβάλλουν στον περιορισμό της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 1,5 βαθμούς. Επίσης, θα μας επιτρέψουν να ορίσουμε ακόμη πιο φιλόδοξους αλλά και εφικτούς στόχους». Η πρωτοβουλία των ΤΚΠΣ του Andrew Cooper ευθυγραμμίζεται με το πνεύμα και φέρει τη στήριξη της υιοθετηθείσας γνωμοδότησης του Marco Dus (IT/PES) σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα.

Η ΕτΠ συνιστά στην «Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, το Σύμφωνο των Δημάρχων της ΕΕ, το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, καθώς και με το Διεθνές Συμβούλιο Τοπικών Πρωτοβουλιών για το Περιβάλλον (ICLEI) για την προαγωγή της ιδέας και των απαιτούμενων μεθοδολογιών με σκοπό την καθιέρωση τοπικά και εθνικά καθορισμένων συνεισφορών, συμβάλλοντας έτσι στους στόχους κλιματικής αλλαγής που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού (COP 21) για το κλίμα». Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα μπορούσαν αρχικά να συμμετέχουν σε εθελοντική βάση για την «απόδειξη του εφικτού της ιδέας»·

Σημειώσεις υπόψη της συντακτικής ομάδας

Οι συστάσεις της ΕτΠ όσον αφορά τη βελτίωση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην ΕΕ βασίζονται στην έκθεση αξιολόγησης της δέσμης ΕΕΠΝ (Φεβρουάριος 2017) σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών και της νομοθεσίας της ΕΕ για το περιβάλλον. Περιλαμβάνει εκθέσεις για 28 χώρες και είναι διαθέσιμη εδώ

Για μια λεπτομερή σύνοψη των αποτελεσμάτων για τους διάφορους τομείς πολιτικής βλ.: EPRS (Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) Ενημέρωση 03/2017: Επισκόπηση της περιβαλλοντικής εφαρμογής. Καταρτίστηκε κατόπιν αιτήματος της ΕτΠ στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της ΕτΠ.

Προς επίρρωση της γνωμοδότησης, η ΕτΠ ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης με θέμα «Αποτελεσματική πολυεπίπεδη περιβαλλοντική διακυβέρνηση για τη βελτίωση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ», η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2017.

Για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται στενά μέσω της κοινής τεχνικής πλατφόρμας συνεργασίας για το περιβάλλον Η ΕΕΠΝ αποτελεί μια ευκαιρία για τους δήμους και τις περιφέρειες να ενισχύσουν τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την εκδοθείσα γνωμοδότηση. Η προστιθέμενη αξία που προσφέρει είναι ότι συνδυάζει τα ενδιαφέροντα του συννομοθέτη και την πείρα των αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων και των εκτελεστικών αρχών. Οι αυτοδιοικητικές αρχές της ΕΕ επιθυμούν να προωθήσουν τη διεξαγωγή κοινών συνεδριάσεων μεταξύ της επιτροπής ENVE της ΕτΠ και της Επιτροπής ENVI του ΕΚ.

Επικοινωνία:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

@david.crous@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :