Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες καλούν τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό António Costa να στηρίξει μια κοινωνικά δίκαιη ανάκαμψη της ΕΕ και να προωθήσει τη συμμετοχή των τοπικών αρχών στα εθνικά σχέδια  

Η κοινωνική σύνοδος κορυφής του Πόρτο πρέπει να επιβεβαιώσει την ισχυρή προσήλωση στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και τους πρωταρχικούς στόχους του, με τη συμμετοχή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης

Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας António Costa απευθύνθηκε σήμερα στη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) προκειμένου να παρουσιάσει τις προτεραιότητες της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και να συζητήσει με τους εκπροσώπους των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ ενόψει της κοινωνικής συνόδου κορυφής που θα διεξαχθεί στο Πόρτο στο τέλος της εβδομάδας. Τα μέλη της ΕτΠ τόνισαν πως όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης πρέπει να συνεργαστούν για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και την εξασφάλιση δίκαιης ανάκαμψης από την κρίση COVID-19 σε όλη την Ευρώπη, με σεβασμό της αρχής της συνοχής ως θεμελιώδους αξίας της ΕΕ. Εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την έλλειψη αναφοράς στην περιφερειακή και την τοπική διάσταση στο σχέδιο της Δήλωσης του Πόρτο και ζήτησαν από την πορτογαλική Προεδρία να προωθήσει την πλήρη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην προετοιμασία και την υλοποίηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Ο Πρωθυπουργός António Costa δήλωσε: «Η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελεί συνένωση του τοπικού και του ευρωπαϊκού επιπέδου. και, επομένως, συνιστά βασικό εταίρο για την επίτευξη της δίκαιης, οικολογικής και ψηφιακής ανάκαμψης της Ευρώπης. Όλοι γνωρίζουμε πως η ανάκαμψη δεν θα είναι επιτυχής σε επίπεδο Ένωσης εάν δεν επιτύχει σε τοπικό επίπεδο. Τούτο θα καταστεί δε εφικτό μόνο μέσω αποκεντρωμένης υλοποίησης που θα ευνοεί την ταχεία και αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων και ταυτόχρονα θα εγγυάται μια απάντηση ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του οικονομικού ιστού των δήμων και των περιφερειών και στις προσδοκίες των πολιτών μας. Έφτασε η στιγμή να μετουσιώσουμε τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων σε δράσεις και να εξασφαλίσουμε ότι θα συνδράμουν την Ένωση στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων, ιδίως δε της διπλής πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Χωρίς οικονομική ανάκαμψη και υγιή ανάπτυξη με αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας δεν θα υπάρξει ούτε κοινωνική ούτε εδαφική συνοχή».

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, ανέφερε: «Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό κ. Costa ―που διετέλεσε και ο ίδιος περιφερειακός άρχων και πρώην μέλος της ΕτΠ― για την πολύτιμη συμβολή του στη σύνοδο ολομέλειάς μας. Οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση μιας ισχυρής και ανθεκτικής κοινωνικής Ευρώπης που θα εγγυάται μια δίκαιη οικολογική και ψηφιακή μετάβαση και θα διευκολύνει την ανάκαμψη από την κρίση COVID-19. Υπό αυτήν την έννοια, η αποτελεσματική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με τη συνεργασία όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, από το ευρωπαϊκό ως το τοπικό, και τηρουμένης της αρχής της ενεργού επικουρικότητας. Η κοινωνική σύνοδος κορυφής του Πόρτο στο τέλος της εβδομάδας θα αποτελέσει ορόσημο, και αδυνατούμε να κατανοήσουμε γιατί το σχέδιο Δήλωσης δεν περιέχει καμία αναφορά στην τοπική και την περιφερειακή διάσταση. Καθώς η πορτογαλική Προεδρία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών να καταρτίσει γνωμοδότηση επί του θέματος, βασιζόμαστε στη στήριξή σας ώστε αυτή να αντικατοπτριστεί στην τελική Δήλωση. Τα κράτη μέλη και τα όργανα της ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξουν τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην προετοιμασία των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και να εξασφαλίσουν ότι αυτά προσανατολίζονται στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας, στην προστασία των πιο ευάλωτων και στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους. Πρέπει να διασφαλίσουμε πως η ΕΕ θα παρέχει απτές λύσεις στα προβλήματα των πολιτών επιτόπου».

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕτΠ Vasco Cordeiro , που θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας της ΕτΠ στο Πόρτο, δήλωσε: «Η καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των επιπτώσεών της αποτελούν μήνυμα αφύπνισης που μας υπενθυμίζει την ανάγκη για ισχυρότερη και πιο δίκαιη Ευρώπη. Είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να εργαστούμε για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Η κοινωνική σύνοδος κορυφής του Πόρτο θα τονίσει πόσο σημαντικά είναι όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης για την επίτευξη των στόχων του Πυλώνα».

Η πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου ζήτησε από την ΕτΠ να προσφέρει τη συμβολή της σχετικά με την τοπική και την περιφερειακή διάσταση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Η γνωμοδότηση που παρουσιάστηκε σήμερα τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή του Πυλώνα έχει τεράστια σημασία και δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με τη συμμετοχή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, από το ευρωπαϊκό ως το τοπικό, και τηρουμένης της αρχής της ενεργού επικουρικότητας. Ζητεί επίσης τη βελτίωση της παρακολούθησης σε υποεθνικό επίπεδο μέσω ενός εδαφικού πίνακα αποτελεσμάτων που θα διασφαλίζει ότι ο κοινωνικός πυλώνας εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα και ότι οι εδαφικές επενδύσεις είναι προσανατολισμένες στην επίτευξη των αρχών του Πυλώνα.

Η εισηγήτρια Anne Karjalainen (FI/PES), δημοτική σύμβουλος Κεράβα και πρόεδρος της επιτροπής SEDEC της ΕτΠ, δήλωσε «Η Ευρώπη βιώνει τη μεγαλύτερη υγειονομική, κοινωνική και οικονομική κρίση αυτής της γενιάς, μια κρίση που θέτει σε δοκιμασία την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Μια δίκαιη ανάκαμψη για την Ευρώπη βασίζεται σε έναν πλήρως λειτουργικό Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που θα προστατεύει όλους τους πολίτες και θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ένωση. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της αποτελεσματικής εφαρμογής του Πυλώνα, που επιτελεί αποφασιστικό ρόλο στην ενίσχυση και την αποκατάσταση της κοινωνικής ανθεκτικότητας των δήμων και των περιφερειών».

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Vasco Cordeiro και η πρόεδρος της επιτροπής SEDEC Anne Karjalainen θα εκπροσωπήσουν την ΕτΠ στην υψηλού επιπέδου διάσκεψη της κοινωνικής συνόδου κορυφής του Πόρτο αυτήν την Παρασκευή. Ο κ. Cordeiro θα μιλήσει στο πάνελ «Εργασία και απασχόληση» στις 7 Μαΐου και ώρα Ελλάδας 17.00–19.00.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο Πρωθυπουργός κ. Costa ―μέλος της ΕτΠ από το 2010 έως το 2015 με την ιδιότητα του δημάρχου Λισαβόνας― συμμετείχε στη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ λίγες μόνο ημέρες πριν την κοινωνική σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που θα διεξαχθεί στο Πόρτο στις 7-8 Μαΐου. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που θα συναντηθούν στο Πόρτο αναμένεται να συμφωνήσουν επί συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων και χρονοδιαγραμμάτων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που εξαγγέλθηκε το 2017 στο Γκέτεμποργκ. Όπως ορίζεται στο σχέδιο δράσης που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο, στόχος είναι η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ καθώς η Ευρώπη ανακάμπτει από την βαθύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις που συνδέονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Βασικό εργαλείο θα αποτελέσει ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θα διαθέσει 672,5 δισ. ευρώ με τη μορφή δανείων και επιχορηγήσεων για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που θα δρομολογήσουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειές τους.

Στόχος του Μηχανισμού είναι ο μετριασμός του οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου της πανδημίας COVID-19 και η ενίσχυση της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της ετοιμότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών και κοινωνιών ενόψει της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Τα κράτη μέλη βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητάς τους που θα περιέχουν συνεκτική δέσμη μεταρρυθμίσεων και δημοσίων επενδυτικών έργων.

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen

Τηλ. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu