Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Αύξηση της βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας για τις πόλεις και τις μητροπολιτικές περιοχές  

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών τον Δεκέμβριο, οι δήμοι και οι περιφέρειες ενέκριναν τις προτάσεις τους για τη βελτίωση των δημόσιων μεταφορών στις πόλεις και τις μητροπολιτικές περιοχές. Η γνωμοδότηση που καταρτίστηκε από τον Adam Struzik (PL/EPP), περιφερειάρχη Μαζοβίας, επισημαίνει τις προκλήσεις που θέτει η αυξανόμενη κυκλοφορία αυτοκινήτων στις πόλεις και τις μητροπολιτικές περιοχές και ζητεί την εξεύρεση λύσεων βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας.

Οι μεταφορές ευθύνονται για το ένα τέταρτο περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ και ορισμένοι τρόποι μεταφοράς έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των ανθρώπων εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της κυκλοφοριακής συμφόρησης, του θορύβου, των ατυχημάτων και του τρόπου χρήσης του δημόσιου χώρου. Από την άλλη πλευρά, η ίδια η φύση των μητροπολιτικών περιοχών υποχρεώνει τους πολίτες να μετακινούνται από τις περιαστικές περιοχές προς τα αστικά κέντρα, πράγμα που απαιτεί μετάβαση σε φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα και σημαίνει ότι οι οικονομικά αποδοτικές δημόσιες μεταφορές πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα αυτού του μετασχηματισμού.

«Οι σύγχρονες πόλεις βασίζονται σε καλά οργανωμένες και αποτελεσματικά διαχειριζόμενες δημόσιες μεταφορές, οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξή τους. Χρειαζόμαστε εναλλακτικές και βιώσιμες λύσεις για τις ατομικές μετακινήσεις με ιδιωτικά οχήματα, των οποίων το πραγματικό κόστος υποτιμάται επί του παρόντος σημαντικά. Ταυτόχρονα, πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι, λόγω της πανδημίας COVID-19, παρατηρείται αντιστροφή της τάσης χρήσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς. Ως εκ τούτου, χρειάζεται να επενδύσουμε σε καινοτόμες λύσεις και να αντλήσουμε διδάγματα από την τρέχουσα κατάσταση για την ανάπτυξη ανθεκτικών συστημάτων δημόσιων μεταφορών, ικανών να αποτελέσουν ασφαλή και δίκαιη επιλογή τόσο για την παρούσα όσο και για οποιαδήποτε μελλοντική κρίση» , δήλωσε ο Adam Struzik , περιφερειάρχης Μαζοβίας.

Ο εισηγητής καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει στήριξη και χρηματοδότηση, όχι μόνο για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε υποδομές αστικών δημόσιων μεταφορών και μη μηχανοκίνητης κινητικότητας, αλλά και για τη μετατροπή παρωχημένων και αναποτελεσματικών λύσεων. Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, πρέπει να συνεισφέρουν το μερίδιό τους σε επενδύσεις για βιώσιμη αστική κινητικότητα, βοηθώντας τις πόλεις και τις μητροπολιτικές περιοχές να επιτύχουν την απαλλαγή όλων των τρόπων μεταφοράς από τις ανθρακούχες εκπομπές και να διασφαλίσουν μια πιο βιώσιμη κατανομή μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς.

Ο εισηγητής τονίζει επιπλέον τη σημασία της εξεύρεσης τρόπων για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών των πολιτών, μειώνοντας παράλληλα την ανάγκη μετακίνησής τους και τις επακόλουθες αρνητικές συνέπειές της. Η στενή συνεργασία στον τομέα των μεταφορών και του χωροταξικού σχεδιασμού μπορεί να διασφαλίσει ότι, σε ένα δίκτυο κέντρων κατάλληλης κλίμακας, οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε παντός είδους αγαθά και υπηρεσίες, ιδίως στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, του πολιτισμού και της κοινωνικής στήριξης. Ο εισηγητής ζητεί επίσης τη δημιουργία αξιόπιστων ολοκληρωμένων συστημάτων δημόσιων μεταφορών που θα συνδέουν τις αγροτικές, τις περιαστικές και τις αστικές περιοχές, ιδίως για τους μετακινούμενους εργαζόμενους, τους ηλικιωμένους και τους νέους.

«Οι περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων μεταφορών και στη διασύνδεση των πόλεων και των μητροπολιτικών περιοχών με τις αγροτικές περιοχές, μέσω του σύγχρονου σχεδιασμού και της χρηματοδότησης των δημόσιων μεταφορών. Εν προκειμένω, μπορεί επίσης να αναληφθεί καίριος ρόλος όσον αφορά την εξωτερική χρηματοδότηση από τα ταμεία συνοχής της ΕΕ, καθώς και από άλλα μέσα χρηματοδότησης των επενδύσεων στις μεταφορές, ιδίως από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που αποτελεί συνιστώσα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» , επισημαίνει ο Adam Struzik .

Σύμφωνα με τον κ. Struzik , οι πόλεις και οι μητροπολιτικές περιοχές θα χρειαστούν πολιτικές αποφάσεις βασισμένες σε εννοιολογικό, οργανωτικό και διδακτικό έργο, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων για την επίτευξη των στόχων τους ως προς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η μεταβολή των κοινωνικών συνηθειών προς ένα υψηλότερο ποσοστό λιγότερο ρυπογόνων τρόπων μεταφοράς προϋποθέτει την ευαισθητοποίηση των χρηστών και, κυρίως, την ύπαρξη πραγματικών επιλογών.

Περισσότερες πληροφορίες:

Συνέντευξη με τον Adam Struzik : Δημόσιες μεταφορές στην μετά την COVID-19 εποχή - ανάγκη καινοτόμων και ασφαλών λύσεων τόσο για την παρούσα όσο και για μια ενδεχόμενη μελλοντική κρίση

Επικοινωνία:

Carmen Schmidle

Tηλ. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
EU local and regional authorities, SMEs and households need targeted support by EU emergency funds to revert the energy crisis
01.12.2022