Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ο αυξημένος προϋπολογισμός για το Erasmus πρέπει να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλους  
Στη συζήτηση με τον Επίτροπο της ΕΕ, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες υποστήριξαν ότι χρειάζεται να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, τη νεολαία και τον πολιτισμό.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διπλασιάσει τον προϋπολογισμό του προγράμματος Erasmus, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών τόνισε την ανάγκη να καταστεί πιο περιεκτικό το πρόγραμμα της ΕΕ, ώστε να καλύπτει όλες τις ηλικιακές ομάδες, ανεξαρτήτως κοινωνικού υποβάθρου, και όλες τις μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σε συζήτηση με τον Επίτροπο της ΕΕ κ. Tibor Navracsics, τα μέλη της συνέλευσης των τοπικών και των περιφερειακών ηγετών της ΕΕ τόνισαν τη σημασία της εκπαίδευσης και του πολιτισμού για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 2025.

Ο κ. Tibor Navracsics , επίτροπος αρμόδιος για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού δήλωσε τα εξής:«Η επένδυση στην εκπαίδευση, τη νεολαία και τον πολιτισμό είναι καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση μιας ανθεκτικής και συνεκτικής Ευρώπης.

Είμαι υπερήφανος για τις φιλόδοξες προτάσεις που έχει καταθέσει η Επιτροπή για τα εμβληματικά προγράμματα στον τομέα αυτό, Erasmus και Δημιουργική Ευρώπη , για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ. Πρέπει να ενισχύσουμε αυτά τα προγράμματα ώστε να πραγματώσουμε το όραμά μας για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης , και να αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό του πολιτισμού για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, όπως ορίζεται στην ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό . Οι περιφέρειες της Ευρώπης έχουν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο σε αυτό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο με χαροποιεί η συνεχιζόμενη στήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών — πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειές μας στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού ωφελούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.»

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Karl-Heinz Lambertz επεσήμανε τα εξής: «Με τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού για το Erasmus και την επένδυση 2 δισ. ευρώ στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», η ΕΕ ανοίγει νέους ορίζοντες για εκατομμύρια περισσότερα άτομα. Η επένδυση στον πολιτισμό και την εκπαίδευση αποτελεί επένδυση στο κοινό μέλλον μας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλοι, ανεξαρτήτως προέλευσης, θα έχουν τη ευκαιρία να σπουδάζουν και να εργάζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ. Πρόκειται για βασικό δομικό στοιχείο, αν θέλουμε να οικοδομήσουμε μια ανοικτή, δυναμική, πολύμορφη και περισσότερο ενωμένη Ευρώπη».

Οι συστάσεις των περιφερειών και των δήμων για το πρόγραμμα Erasmus παρουσιάστηκαν από την Ulrike Hiller (DE/PES), μέλος της Γερουσίας και εκπρόσωπο της Ελεύθερης Χανσεατικής Πόλης της Βρέμης στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Η γνωμοδότηση , η οποία εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 6 Φεβρουαρίου, ζητεί να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες με την αντιμετώπιση εμποδίων, όπως οι γλωσσικοί φραγμοί ή οι μαθησιακές δυσκολίες. Το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει στήριξη για γλωσσικά και διαπολιτισμικά προπαρασκευαστικά μέτρα και να περιλαμβάνει περισσότερα κίνητρα για την προώθηση της κινητικότητας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της μαθητείας. Οι υποτροφίες σπουδών θα πρέπει να απαλλάσσονται από τη φορολογία και να προσαρμόζονται τακτικά στο πραγματικό κόστος ζωής στην περιοχή υποδοχής.

«Η μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα ενισχύει σημαντικά την ανάπτυξη μελλοντοστραφών επαγγελματικών δεξιοτήτων και συνδέεται στενά με την καλλιέργεια μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το πρόγραμμα Erasmus υπήρξε επιτυχημένο και πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να δοθεί σε όλους τους νέους της Ευρώπης η ευκαιρία να επωφεληθούν από την κινητικότητα», δήλωσε η εισηγήτρια Ulrike Hiller.

Η γνωμοδότηση επισημαίνει επίσης τη σημασία της δια βίου μάθησης και υποστηρίζει ότι όλες οι ηλικιακές ομάδες και τόσο η τυπική όσο και η μη τυπική εκπαίδευση θα πρέπει να υποστηρίζονται εξίσου. Απευθύνει έκκληση για μια πιο διαφανή και δίκαιη κατανομή των πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια της επταετούς περιόδου (2021-27) και υποστηρίζει ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η διαχείριση έργων και οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης θα πρέπει να απλουστευθούν σημαντικά για όλους τους τομείς του προγράμματος. Περαιτέρω προτάσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη σταδιακά δυνατοτήτων συνεργασίας με ιδρύματα στις χώρες της Νότιας και της Ανατολικής Μεσογείου και στην Αφρική.

Όσον αφορά τη νέα πρωτοβουλία Ανακάλυψε την ΕΕ , η οποία παρέχει δωρεάν εισιτήρια για τους νέους, η ΕτΠ πιστεύει ότι η εμβέλειά της θα μπορούσε να βελτιωθεί με χρηματοδότηση μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ιδίως με εταίρους από τους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού.

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ υιοθετήθηκε γνωμοδότηση για το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» , με εισήγηση του κ. János Ádám Karácsony (HU/EPP), δημοτικού συμβούλου Tahitótfalu. Δεδομένου του σημαντικά υψηλότερου αριθμού προτεραιοτήτων στο νέο πρόγραμμα, η γνωμοδότηση της ΕτΠ προτείνει να αυξηθεί ο δημοσιονομικός στόχος σε πάνω από 2 δισ. ευρώ από το προτεινόμενο ποσό των 1.85 δισ. ευρώ και να ενσωματωθούν καλύτερα ο πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά σε όλες τις προτεραιότητες του επόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Δεδομένου ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση και την προβολή της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ζωής των κοινοτήτων τους, η γνωμοδότηση ζητεί την ενίσχυση της συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αρχών στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον εισηγητή Karácsony:«Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της κατανομής πόρων για σημαντικά έργα μεγάλης κλίμακας και των μέτρων χρηματοδότησης και των δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ·»

8η Ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής των δήμων και των περιφερειών, στις 14 και 15 Μαρτίου 2019, Βουκουρέστι #EULocal.

Η επόμενη γενιά των προγραμμάτων της ΕΕ στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2017 θα βρίσκεται μεταξύ των κυρίων θεμάτων προς συζήτηση στην 8η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών . που θα διεξαχθεί στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας στις 14-15 Μαρτίου - μόλις δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ στις 29 Μαρτίου, και δύο μήνες πριν από τις Ευρωεκλογές.

Πάνω από 500 Ευρωπαίοι, εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί ηγέτες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα φιλοξενηθούν στη ρουμανική πρωτεύουσα προκειμένου να εστιάσουν στη συμβολή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο «Μέλλον της Ευρώπης». Με τίτλο «(Re) New EUrope», η διάσκεψη θα είναι η μεγαλύτερη πολιτική συγκέντρωση δημάρχων, περιφερειαρχών και άλλων αιρετών τοπικών και περιφερειακών αντιπροσώπων από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση το τρέχον έτος.

Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος 100 νέοι τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί που θα συμμετάσχουν στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Στην εκδήλωση θα εγκαινιαστεί επίσης η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για ένα νέο Δίκτυο περιφερειακών κόμβων (#RegHub με την παρουσία των 20 συμμετεχουσών περιφερειών.

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση, παρακαλείστε να εγγραφείτε μέσω της σελίδας διαπίστευσης μέσων ενημέρωσης της Ρουμανικής Προεδρίας της ΕΕ (προθεσμία: 1η Μαρτίου). Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι μόνο εγγεγραμμένοι δημοσιογράφοι θα μπορέσουν να αποκτήσουν διαπίστευση μέσων ενημέρωσης για την εκδήλωση.

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen

Τηλ.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023