Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Πράσινη Συμφωνία: οι δήμοι και οι περιφέρειες ετοιμάζονται να την υλοποιήσουν  
Στην COP25 της Μαδρίτης, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών επιδοκιμάζουν την ανακοίνωση για την Πράσινη Συμφωνία και υπενθυμίζουν ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της. Η αναβάθμιση των στόχων στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος σε συνδυασμό με τις νέες στρατηγικές και τη νομοθεσία για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ποιότητα του αέρα και την προστασία της βιοποικιλότητας συγκαταλέγονται μεταξύ των μελλοντικών μέτρων. Ενώ οι διαπραγματεύσεις της COP25 όσον αφορά τους κανόνες για τη διεθνή αγορά άνθρακα έχουν περιέλθει σε τέλμα, η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ καλεί τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του Παρισιού να ενισχύσουν τη συνεργασία με τους δήμους και τις περιφερειακές κυβερνήσεις ως μόνη λύση για την ανάληψη αποτελεσματικής κλιματικής δράσης και την αντιστροφή της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας των συνομιλιών για το κλίμα της COP25, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών πραγματοποίησαν μια συνάντηση εργασίας σχετικά με την ανακοίνωση για την Πράσινη Συμφωνία. Τα μέλη υπενθυμίζουν ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν ήδη υψηλότερες φιλοδοξίες από τις εθνικές κυβερνήσεις και επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της κλιματικά ουδέτερης μετάβασης σε τοπικό επίπεδο.

Τα μέλη επιδοκιμάζουν την ανακοίνωση για την Πράσινη Συμφωνία, διότι καθορίζει ένα πολύ φιλόδοξο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης. Τα μέλη συμφωνούν ότι η εν λόγω ανακοίνωση μας φέρνει πιο κοντά σε μια μακρόπνοη δέσμη ολοκληρωμένων πολιτικών, συνδέοντας την Πράσινη Συμφωνία με τους βασικούς οικονομικούς και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που διέπουν την ΕΕ.

Ο κ. Markku Markkula , Πρώτος Αντιπρόεδρος και επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕτΠ στην COP25, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να ηγείται της προσπάθειας για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η ανακοίνωση για την Πράσινη Συμφωνία είναι εξαιρετικά επίκαιρη, καθώς οδεύουμε προς το τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού. Η ΕτΠ επαναλαμβάνει ότι έχει δεσμευθεί να συμβάλει πλήρως στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, εξασφαλίζοντας την πλήρη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών και μεριμνώντας ώστε να μην μείνει κανείς πίσω» .

Η ανακοίνωση για την Πράσινη Συμφωνία εκθέτει έναν αρχικό χάρτη πορείας των βασικών πολιτικών και των μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη της μετάβασης της Ευρώπης προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Στην COP25, τα μέλη συμμερίζονται τη βούληση να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στις πολυάριθμες μελλοντικές νομοθετικές εργασίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κινητικότητα, η κυκλική οικονομία, τα δάση και η γαλάζια οικονομία.

Η ΕτΠ εκφράζει την ικανοποίησή της για την προοπτική αναβάθμισης των στόχων με ορίζοντα το 2030 ενόψει της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στο 50%, επιδιώκοντας παράλληλα την επίτευξη ποσοστού 55%. Ωστόσο, εκφράζει τη λύπη της για την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς σε υψηλότερους στόχους σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση.

Η ΕτΠ επικροτεί τα μέτρα που προβλέπονται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, ιδίως δε τα εξαγγελθέντα συστήματα χρηματοδότησης για την ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών, καθώς και την πρωτοβουλία «κύμα ανακαινίσεων» για το σύνολο του κτιριακού τομέα.

Η ΕτΠ είναι έτοιμη να συνεργαστεί ενόψει της υλοποίησης του Συμφώνου για το Κλίμα που προτείνεται από την Επιτροπή «μαζί με τους πολίτες, τις εθνικές, τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών οργάνων της ΕΕ». Χαιρετίζει επίσης την αναφορά στις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις.

Ειδικότερα, η ΕτΠ επιδοκιμάζει τον μηχανισμό δίκαιης μετάβασης, συμπεριλαμβανομένου ενός Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για τις περιφέρειες και τους τομείς υψηλής έντασης άνθρακα και ανθρακούχων εκπομπών. Τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη εξασφάλισης πρόσθετων πόρων για την περίοδο 2021-2027, πέραν των Ταμείων συνοχής.

Όσον αφορά τις μεταφορές, η ΕτΠ επαναλαμβάνει την έκκλησή της για την ευρύτερη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και την ανάγκη παροχής στους χρήστες πιο προσιτών οικονομικά, πιο προσβάσιμων, πιο υγιών και πιο καθαρών εναλλακτικών λύσεων κινητικότητας. Η ΕτΠ υπενθυμίζει ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για τη μετάβαση σε μια εντελώς καθαρή κινητικότητα.

Παρότι τα μέλη επικροτούν την Πράσινη Συμφωνία ως τη στρατηγική ανάπτυξης που θα καταστήσει την οικονομία της ΕΕ ουδέτερη από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών, αποτελεσματική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική, εκφράζουν ωστόσο τη λύπη τους για την έλλειψη ποσοτικοποιημένων στόχων όσον αφορά την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η Πράσινη Συμφωνία πρέπει να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για μια πιο βιώσιμη γεωργική παραγωγή και κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕτΠ επαναλαμβάνει την έκκλησή της για μείωση κατά 30% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τη γεωργία και για διπλασιασμό των περιοχών βιολογικής καλλιέργειας στα κράτη μέλη, σε σύγκριση με το 2017.

Τα μέλη χαιρετίζουν την πρόταση σχετικά με έναν ευρωπαϊκό «Νόμο για το κλίμα», προκειμένου να κατοχυρωθεί ο στόχος του 2050 για την κλιματική ουδετερότητα, η οποία αναμένεται τον Μάρτιο του 2020. Η ΕτΠ είναι πρόθυμη να συμβάλει στην άρση των υφιστάμενων νομοθετικών ασυνεπειών, με βάση τις εμπειρίες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας και τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ.

Στο ψήφισμά της σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία, που εγκρίθηκε στις 5 Δεκεμβρίου, η ΕτΠ πρότεινε να δρομολογηθεί ένα φόρουμ των δήμων και των περιφερειών, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας.

Ιστορικό πλαίσιο

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση Τύπου σχετικά με το ψήφισμα για την Πράσινη Συμφωνία το οποίο ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών κατά τη σύνοδο ολομέλειας της 5ης Δεκεμβρίου 2019.

Επικοινωνία: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-CITIES-AND-REGIONS-READY-TO-DELIVER--.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023