Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες για τη θέση τους όσον αφορά το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής  

Οι τοπικές αρχές ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες για τη θέση τους όσον αφορά τη μελλοντική μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), που καταλαμβάνει μερίδιο 38% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Η επιτροπή ΝΑΤ επιθυμεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ των άμεσων ενισχύσεων και της αγροτικής ανάπτυξης και υποστηρίζει τη ρύθμιση των γεωργικών αγορών προκειμένου να αποφεύγονται διαρθρωτικά πλεονάσματα και ελλείψεις. Τα μέλη της επιτροπής ΝΑΤ ζητούν η πολιτική εμπορίου γεωργικών προϊόντων της ΕΕ να εστιάσει περισσότερο στην εξαγωγή προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία και στη δικαιότερη κατανομή των περιθωρίων κέρδους μεταξύ παραγωγών και φορέων λειτουργίας των αλυσίδων εφοδιασμού.

 

Πάνω από 80 μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών συναντήθηκαν στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα επ' ευκαιρία της συνεδρίασης της επιτροπής «Φυσικοί πόροι» (NAT) της συνέλευσης των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ. Της συνεδρίασης προέδρευσε η Francina Armengol (ES/PES), Πρόεδρος των Βαλεαρίδων Νήσων και της επιτροπής ΝΑΤ. Έχοντας προεδρεύσει της επιτροπής για ένα χρόνο, η κ. Armengol δήλωσε: «Είναι τιμή για μένα να προεδρεύω της επιτροπής ΝΑΤ, καθώς ασχολείται με καθοριστικής σημασίας ζητήματα για τις τοπικές αρχές, όπως η γεωργία, η αγροτική ανάπτυξη, η πολιτική προστασία, η ναυτιλία και ο τουρισμός, σημαντικά ζητήματα που βρέθηκαν στην ημερήσια διάταξη εδώ στην Πάλμα». Η πρόεδρος Armengol προσέθεσε ότι «η γνωμοδότηση για την ΚΓΠ 2020 συμβαδίζει με πολλές από τις αποφάσεις και τα αιτήματα της κυβέρνησης των Βαλεαρίδων Νήσων προκειμένου να ενθαρρυνθεί μια πραγματική αλλαγή τις γεωργικές πολιτικές. Επικροτούμε το εγκεκριμένο σχέδιο γνωμοδότησης, καθώς λαμβάνει επίσης υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιών».

 

Ο Guillaume Cros (FR/PES), αντιπρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Οξιτανίας, είναι εισηγητής της γνωμοδότησης για το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2020. Ο κ. Cros δήλωσε: «Χωρίς εισόδημα εγγυημένο μέσω δίκαιων και σταθερών γεωργικών τιμών, χωρίς δικαιότερη κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης μεταξύ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των κρατών μελών, χωρίς βιωσιμότερες μεθόδους παραγωγής και χωρίς μεγαλύτερες προσπάθειες για την ανάπτυξη της υπαίθρου, η ΕΕ δεν θα εξασφαλίσει ευημερούσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ανθρώπινη κλίμακα, δεν θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις όσον αφορά το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, δεν θα αναπτύξει ζωντανές υπαίθριες κοινότητες και δεν θα ενισχύσει τη συνοχή εντός της».

 

Το εγκεκριμένο σχέδιο γνωμοδότησης για την ΚΓΠ ζητεί ένα Γεωργικό θεματολόγιο που θα δίνει προτεραιότητα στην αγροτική ανάπτυξη, σε συμφωνία με τους στόχους εδαφικής συνοχής, και θα εξασφαλίζει καλύτερη ισορροπία μεταξύ άμεσων ενισχύσεων και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης. Τα μέλη επιδιώκουν την καλλιέργεια αγορακεντρικών ευκαιριών εισοδήματος για τους γεωργούς και δικαιότερων αλυσίδων τροφίμων. Το τελικό κείμενο θα εγκριθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 12 και 13 Ιουλίου. Θα αποτελεί τη συμβολή της ΕτΠ ενόψει της δημοσίευσης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της Ανακοίνωσης για τον εκσυγχρονισμό της ΚΓΠ, που αναμένεται εντός του έτους.

 

Ο Anthony Buchanan (UK/EA), μέλος του συμβουλίου του East Renfrewshire στη Σκωτία, είδε το σχέδιο γνωμοδότησής του για τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών να εγκρίνεται. Η επιτροπή ΝΑΤ υπενθυμίζει ότι τα κανονιστικά πλαίσια για τους ωκεανούς, π.χ. σχετικά με την αλιεία και την εκμετάλλευση πόρων, επηρεάζουν τις παράκτιες κοινότητες δημιουργώντας προκλήσεις που οι τελευταίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Η ΕτΠ ζητεί διαρθρωμένο διάλογο για τη διακυβέρνηση των ωκεανών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την από κοινού ανάπτυξη νέων πολιτικών πρωτοβουλιών σχετικά με τη θάλασσα.

 

Ως άμεση απάντηση στους πρόσφατους σεισμούς στην Ιταλία, η επιτροπή ΝΑΤ ενέκρινε σχέδιο γνωμοδότησης με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή πολιτική για την σεισμική αναβάθμιση των κτιρίων και των υποδομών» και εισηγητή τον Vito Santasiero (IT/PES), μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Βασιλικάτων. Σε αυτό, η ΕτΠ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα σχέδιο δράσης για τη σεισμική αναβάθμιση των κτιρίων και των υποδομών και καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη σεισμική αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων ως προτεραιότητα στα επιχειρησιακά προγράμματα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Τα μέλη της επιτροπής ΝΑΤ επισημαίνουν την ανάγκη πρόβλεψης χρηματοπιστωτικών πόρων προς τούτο, συμπεριλαμβανομένων ικανών κινήτρων για εργασίες πρόληψης του σεισμικού κινδύνου. Αντιπροσωπεία της ΕτΠ με επικεφαλής τον Πρόεδρο Markku Markkula επισκέφθηκε στις 24 του περασμένου Μαΐου τις ιταλικές περιφέρειες που επλήγησαν από τους σεισμούς του 2009 και του 2016 προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα πώς μπορεί να καταστεί αποτελεσματικότερη η στήριξη της ΕΕ. Στην ΕΕ, οι φυσικές καταστροφές έχουν αφαιρέσει πάνω από 80 000 ζωές και έχουν κοστίσει 95 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία.

 

Διεξήχθη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το έγγραφο εργασίας «Σχέδιο δράσης για μια θαλάσσια στρατηγική στην περιοχή του Ατλαντικού – Επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης» με εισηγητή τον Jeremy Lundy (IE/EA), ο οποίος υπενθύμισε ότι δεν προβλέπεται συγκεκριμένη χρηματοδότηση στο σχέδιο δράσης για τον Ατλαντικό. Το Φεβρουάριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την ΕτΠ την εκπόνηση γνωμοδότησης για την ενδιάμεση αξιολόγηση του σχεδίου δράσης, που αναμένεται εντός του έτους.

 

Η επιτροπή ΝΑΤ όρισε εισηγητές για τρεις επερχόμενες γνωμοδοτήσεις: τον Samuel Azzopardi (MT/EPP) για τη γνωμοδότηση με θέμα «Βιώσιμη ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στη δυτική Μεσόγειο», τον Xamuel Gonzalez Westling (SE/PES) με θέμα «Ανάπτυξη πολιτικών αποϊδρυματοποίησης» και τον Enda Stenson (IE/EA) με θέμα «Αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών μέσω έξυπνων χωριών».

 

Η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής ΝΑΤ θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο στις Βρυξέλλες και θα περιλαμβάνει συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης η οποία θα τροφοδοτήσει τη σχετική γνωμοδότηση της ΕτΠ, την οποία καταρτίζουν ο Πρόεδρος της ΕτΠ Markku Markkula και ο Α΄ Αντιπρόεδρος Karl-Heinz Lambertz.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε φωτογραφίες της συνεδρίασης

Όλα τα έγγραφα της συνεδρίαση της επιτροπής ΝΑΤ είναι διαθέσιμα εδώ


Επικοινωνία:
David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

 

 

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUTURE_OF_CAP.ASPX

Άνοιξε η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής!
Άνοιξε η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής!
27.03.2023