Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι τοπικοί ηγέτες ζητούν να παραμείνουν σε ισχύ οι ευέλικτοι δημοσιονομικοί κανόνες έως ότου μεταρρυθμιστεί η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ  

Λιγότερη γραφειοκρατία, ένας «χρυσός κανόνας» για τη συγχρηματοδότηση της συνοχής και δίκαιη φορολόγηση αποτελούν τα συστατικά που χρειάζεται η ΕΕ για μια βιώσιμη ανάκαμψη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) έχει υπογραμμίσει τις κύριες αδυναμίες της τρέχουσας ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης και τονίσει την επιτακτική ανάγκη να αποφευχθούν νέες πολιτικές λιτότητας μετά την κρίση COVID-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε συστάσεις που εγκρίθηκαν κατά τη σύνοδο ολομέλειας, οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες ζήτησαν τη θέσπιση ενός «χρυσού κανόνα συγχρηματοδότησης» για τα διαρθρωτικά ταμεία και χαιρέτισαν τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής για ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για ένα παγκόσμιο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας για τους πολυεθνικούς ομίλους στην Ένωση. Εξέφρασαν, ωστόσο, την ανησυχία τους για το γεγονός ότι η νέα νομοθεσία ενδέχεται να αυξήσει τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις.

Η ΕΕ βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και πρέπει να βρει τρόπους και μέσα για τη διασφάλιση της συνοχής και της ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών, όπως υπογράμμισε η ΕτΠ στη γνωμοδότηση με θέμα την επανεξέταση της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης η οποία εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας που πραγματοποιήθηκε στις 27-28 Απριλίου. Στην εν λόγω γνωμοδότηση, η οποία εκπονήθηκε από τον Elio Di Rupo (BE/PES), πρόεδρο της κυβέρνησης της Βαλονίας και πρώην πρωθυπουργό του Βελγίου, υπογραμμίζονται οι επιπτώσεις που είχε το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για σχεδόν το ένα τρίτο των δημόσιων δαπανών και για πάνω από το ήμισυ των δημόσιων επενδύσεων στο σύνολο της ΕΕ.

«Η ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να επανεξεταστεί ριζικά και να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα των εδαφών και των περιφερειών μας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κρίση COVID-19 και η ψηφιακή και κλιματική μετάβαση απαιτούν συλλήβδην δημόσιες επενδύσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητούμε να παραμείνει σε ισχύ η γενική ρήτρα διαφυγής, να αποκλειστούν καίριες επενδύσεις από τον κανόνα της συγχρηματοδότησης και να συμμετάσχουν οι δήμοι και οι περιφέρειες στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Χρειαζόμαστε έναν νέο μηχανισμό για να καταστεί το δημόσιο χρέος βιώσιμο και να αποφευχθεί η επιστροφή στη λιτότητα», δήλωσε ο εισηγητής κ. Di Rupo.

Η ΕτΠ επαναλαμβάνει ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) και άλλες πτυχές του ισχύοντος πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ παρουσιάζουν πολλές σημαντικές αδυναμίες, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης διαφάνειας και δημοκρατικής νομιμοποίησης, και ότι αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι τοπικοί ηγέτες επανέλαβαν το αίτημα για έναν «χρυσό κανόνα συγχρηματοδότησης» που θα εξαιρεί την εκ μέρους των κρατών μελών και των περιφερειών συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών ταμείων από τους κανόνες του ΣΣΑ για το χρέος και το έλλειμμα. Ζήτησαν επίσης τη θέσπιση ενός μόνιμου ευρωπαϊκού συστήματος αντασφάλισης ανεργίας, εμπνεόμενοι από την επιτυχία του μέσου SURE το οποίο συνέβαλε στη διάσωση θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Επιπλέον, η ΕτΠ υπογράμμισε τη σημασία που υπέχει η εφαρμογή της αρχής της «μη υπονόμευσης της συνοχής» –η οποία περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 8η έκθεση για τη συνοχή– ώστε να εξασφαλίζονται η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες της πολιτικής για τη συνοχή με άλλες πολιτικές της ΕΕ και να αποφεύγονται τόσο η παρεμπόδιση της διαδικασίας σύγκλισης όσο και η αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Στη γνωμοδότηση του κ. Di Rupo επισημάνθηκαν η ανάγκη για δίκαιη φορολόγηση στην Ευρώπη και η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, οι οποίες αποτέλεσαν επίσης το κύριο θέμα χωριστής γνωμοδότησης που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 27-28 Απριλίου. Η γνωμοδότηση, την οποία εκπόνησε ο Federico Borgna (IT/PES), δήμαρχος και πρόεδρος της επαρχίας Κουνέο, επικεντρώθηκε στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των πολυεθνικών ομίλων, με την οποία επιδιώκεται η εφαρμογή στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ της παγκόσμιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε από τον ΟΟΣΑ τον Οκτώβριο του 2021.

Ο εισηγητής δήλωσε τα εξής: «Η πρόβλεψη ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των πολυεθνικών ομίλων εντός της ΕΕ αποτελεί θεμελιώδες βήμα στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη, με ύψιστη προσοχή στα κίνητρα και τις επενδύσεις για την οικολογική μετάβαση, την έρευνα και την καινοτομία, προκειμένου να επηρεαστεί θετικά η πραγματική οικονομία και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας μέσω της θέσπισης ενός ρυθμιστικού και φορολογικού συστήματος ικανού να δημιουργήσει τις καλύτερες συνθήκες για τις εταιρείες ώστε να είναι ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά».

Γενικό πλαίσιο:

Τον Οκτώβριο του 2020, η ΕτΠ ενέκρινε μια πρώτη γνωμοδότηση με θέμα την επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης, την οποία εκπόνησε ο Elio di Rupo και με την οποία είχε ήδη ζητηθεί να μην λήξει η ισχύς της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης –που ενεργοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2020 για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωζώνης– καθώς και του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων στην ΕΕ έως ότου σταθεροποιηθεί η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε εκ νέου το δημόσιο διάλογο σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στις 19 Οκτωβρίου 2021. Η συζήτηση ξεκίνησε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2020, αλλά αργότερα ανεστάλη λόγω της πανδημίας COVID-19. Στις 28 Μαρτίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπήδημοσίευσε έκθεση στην οποία συνοψίζονται τα αποτελέσματα της διαδικτυακής δημόσιας έρευνας σχετικά με το μέλλον του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Οι απαντήσεις καταδεικνύουν ότι πολλοί από τους ερωτηθέντες είναι της άποψης ότι η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να είναι πιο φιλική προς την ανάπτυξη, να συνεκτιμά κοινωνικά ζητήματα και να στηρίζει τις προτεραιότητες πολιτικής για τη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Τον Δεκέμβριο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε οδηγία για τη διασφάλιση ελάχιστου πραγματικού φορολογικού συντελεστή 15% παγκοσμίως για τους μεγάλους ομίλους που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Η πρόταση ανταποκρίνεται στη δέσμευση της ΕΕ να προχωρήσει ταχύτατα και να είναι ανάμεσα στους πρώτους που θα εφαρμόσουν την ιστορική παγκόσμια συμφωνία φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία επιτεύχθηκε δυο μήνες νωρίτερα από 137 χώρες και περιοχές δικαιοδοσίας. Ωστόσο, οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ δεν έχουν καταλήξει σε ομόφωνη συμφωνία μέχρι στιγμής σχετικά με την οδηγία της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο της ΕτΠ σχετικά με την πολιτική συνοχής και την οικονομική ανάκαμψη διατίθενται στην ιστοσελίδα της επιτροπής COTER και στην ιστοσελίδα της ΕτΠ «Συνοχή, η θεμελιώδης αξία μας».

Επικοινωνία:

Matteo Miglietta

Τηλ. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :