Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Πλατφόρμα «Fit for Future»: επανεξέταση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ για την καλύτερη ανταπόκριση σε μελλοντικές προκλήσεις  

Οι απόψεις ενός εκατομμυρίου τοπικά και περιφερειακά εκλεγμένων πολιτικών θα ακουστούν κατά τη διαδικασία κατάρτισης και αξιολόγησης της νομοθεσίας της ΕΕ και θα συμβάλουν στην εξεύρεση συγκεκριμένων απαντήσεων στις ανησυχίες των πολιτών

Η πλατφόρμα «Fit for Future» (F4F) πραγματοποίησε την πρώτη σύνοδο ολομέλειάς της υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιου για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών Maroš Šefčovič και με τη συμμετοχή τριών μελών της ΕτΠ, του Mark Speich (DE/EPP), της Anne Karjalainen (FI/PES) και της Ulrika Landergren (SE/RE). Η πλατφόρμα F4F αποτελεί το κύριο μέσο του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποσκοπεί στη μείωση του περιττού διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και στην εξασφάλιση μιας νομοθεσίας της ΕΕ ανθεκτικής στον χρόνο, πιο ψηφιακής και καλύτερα εξοπλισμένης να αντιμετωπίσει μελλοντικές προκλήσεις. Το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο διακυβέρνησης, το οποίο βρίσκεται εγγύτερα στους πολίτες, εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις της πλατφόρμας F4F κατά τις πρώτες φάσεις της κατάρτισης και της αξιολόγησης της νομοθεσίας της ΕΕ. Αυτό αποτελεί καρπό των εργασιών της ΕτΠ στο πλαίσιο της ειδικής ομάδας «Επικουρικότητα και αναλογικότητα» .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών συμμετέχει στην ομάδα εκπροσώπων κυβερνήσεων της πλατφόρμας F4F με τρεις από τους έξι προέδρους των επιτροπών της μαζί με 27 εκπροσώπους κυβερνήσεων από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το δίκτυο περιφερειακών κόμβων (RegHub) της ΕτΠ, το οποίο συλλέγει πληροφορίες από τους δήμους και τις περιφέρειες μέσω στοχευμένων διαβουλεύσεων και τις συγκεντρώνει σε εκθέσεις εφαρμογής για επιλεγμένες πολιτικές της ΕΕ, αποτελεί μία από τις υποομάδες της πλατφόρμας.

Αυτή η πρώτη συνεδρίαση ολομέλειας της πλατφόρμας αποτέλεσε ευκαιρία για την πραγματοποίηση προκαταρκτικής συζήτησης σχετικά με θέματα που αφορούν το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2021, το οποίο θα οριστικοποιηθεί έως το τέλος του έτους. Πραγματοποιήθηκαν επίσης περαιτέρω ανταλλαγές απόψεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η πλατφόρμα θα λειτουργήσει στην πράξη, καθώς και σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό της.

Ο Mark Speich (DE/EPP) , Υφυπουργός Ομοσπονδιακών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του ομόσπονδου κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και πρόεδρος της επιτροπής «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» ( CIVEX ) της ΕτΠ δήλωσε σχετικά με τη νέα πλατφόρμα F4F: «Οι εμπειρίες και η εμπειρογνωμοσύνη των ευρωπαϊκών δήμων και περιφερειών πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη συνεχή βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ. Χαίρομαι που η νέα πλατφόρμα Fit4Future προσφέρει τώρα την ευκαιρία να προβληθεί η οπτική των τοπικών και των περιφερειακών αρχών. Οι πολίτες τρέφουν πολύ υψηλές προσδοκίες όσον αφορά την πλατφόρμα Fit4Future. Επιθυμούν επιτέλους να δουν τα πρακτικά αποτελέσματα των πολυάριθμων πολιτικών εξαγγελιών. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για το έργο μας και για όσα έχουμε επιτύχει. Θα πρέπει να έχουμε παράξει αποτελέσματα έως το τέλος της θητείας μας. Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προσδοκίες».

Τα θέματα που συζητήθηκαν όσον αφορά το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2021, για το οποίο η άμεση εμπειρία των τοπικών και των περιφερειακών αρχών μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό πιθανών σημείων συμφόρησης και ειδικών προβλημάτων στην εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, ήταν τα εξής: μείωση του διοικητικού φόρτου όσον αφορά τις διαδικασίες επισήμανσης, έγκρισης και αδειοδότησης, για παράδειγμα στους τομείς της γεωργίας ή της υγείας, των κρατικών ενισχύσεων ή των υποδομών· προσδιορισμός των κανόνων της ΕΕ που δημιουργούν έλλειψη συνοχής, περιττή πολυπλοκότητα και αλληλεπικαλύψεις· απλούστευση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων από τους δικαιούχους των έργων, όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί η αρχή «μόνον άπαξ»· στήριξη των επιχειρήσεων για την εξεύρεση ψηφιακών λύσεων και τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα.

Η Ulrika Landergren (SE/RE) , μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Kungsbacka, Σουηδία, και πρόεδρος της επιτροπής ΝΑΤ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, δεσμεύτηκε να συμβάλει στα θέματα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Οι δήμοι και οι περιφέρειες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υλοποίησης της νομοθεσίας της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η ΕτΠ είναι στην κατάλληλη θέση να βοηθήσει την πλατφόρμα να εντοπίσει την νομοθεσία που θα μπορούσε να επωφεληθεί περισσότερο από την ψηφιοποίηση και την απλούστευση. Το ίδιο ισχύει για την επισήμανση των κανόνων της ΕΕ που αφορούν τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων, επισήμανσης, έγκρισης και αδειοδότησης».

Η Anne Karjalainen (FI/PES) , δημοτική σύμβουλος Kerava, πρόεδρος της επιτροπής «Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και πολιτισμός» (SEDEC) της ΕτΠ, πρόσθεσε: «Η πρακτική προσέγγιση που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκφράζει τη δέσμευσή της να προωθήσει μια ενεργό προσέγγιση της επικουρικότητας, εκτιμάται ιδιαίτερα. Η ΕτΠ θα κινητοποιήσει τα δίκτυά της, αρχής γενομένης από την πλατφόρμα RegHub, προκειμένου να παρέχει στη διαδικασία «Fit-for-Future» τοπική νομιμοποίηση και επιτόπια εμπειρογνωμοσύνη. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε οι συζητήσεις σχετικά με τη λεπτομερή νομοθεσία να μην μας αποσπάσουν την προσοχή από την ανάγκη για μια συμμετοχική διαδικασία που οδηγεί στη θέσπιση κατάλληλης νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων της ΕΕ όσον αφορά τη δίκαιη οικολογική και ψηφιακή μετάβαση».

Μετά τη συνεδρίαση της πλατφόρμας F4F θα ακολουθήσει ψηφοφορία για ψήφισμα σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021 και συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Αντιπρόεδρος κ. Šefčovič θα παρουσιάσει το εν λόγω πρόγραμμα και τις πρώτες στρατηγικές προβλέψεις της ΕΕ στη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 10 Δεκεμβρίου.

Ιστορικό:

Η πλατφόρμα «Fit for Future » εγκαινιάστηκε στις 11 Μαΐου 2020. Πρόκειται για μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προσπάθειες που καταβάλλει για την απλούστευση της νομοθεσίας και τη μείωση του περιττού διοικητικού φόρτου και κόστους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις απόψεις της πλατφόρμας προκειμένου να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία της ΕΕ βοηθά και δεν θέτει εμπόδια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το έργο της πλατφόρμας θα εστιάζει σε θέματα που επισημαίνονται σε ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Για κάθε θέμα, η πλατφόρμα θα συλλέγει δεδομένα, στοιχεία και προτάσεις σχετικά με τις δυνατότητες απλούστευσης και μείωσης του περιττού κόστους συγκεκριμένων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ χωρίς να υπονομεύεται η υλοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων. Στη συνέχεια, η πλατφόρμα θα εκδίδει γνωμοδοτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες ψηφιοποίησης και τη νομοθετική πυκνότητα. Οι προσπάθειες αυτές συνιστούν μέρος του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Η ειδική ομάδα «Επικουρικότητα και αναλογικότητα ― "Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο"» της ΕτΠ συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο 2017 και έχει τους ακόλουθους στόχους:

- διατύπωση συστάσεων σχετικά με τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας

- εντοπισμός τομέων πολιτικής στους οποίους οι εργασίες θα μπορούσαν να ανατεθούν εκ νέου ή να επιστραφούν οριστικά στα κράτη μέλη της ΕΕ

- εντοπισμός τρόπων για την καλύτερη συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αρχών στην χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών της ΕΕ

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Franz Timmermans ήταν ο πρόεδρος της ειδικής ομάδας, η οποία απαρτιζόταν από τρεις εκπροσώπους της ΕτΠ και τρία μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ειδική ομάδα υπέβαλε την τελική της έκθεση το 2018 με τίτλο «Ο νέος τρόπος εργασίας» που βασίζεται στην έννοια της «ενεργού επικουρικότητας», γεγονός που σημαίνει ότι η συμβολή του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου λαμβάνεται πλήρως υπόψη προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη επαρκούς ενωσιακής προστιθέμενης αξίας σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης, της έγκρισης και της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ.

Το Δίκτυο περιφερειακών κόμβων (RegHub) της ΕτΠ είναι δίκτυο ευρωπαϊκών δήμων και περιφερειών που αξιολογεί την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ. Το δίκτυο απαρτίζεται επί του παρόντος από 36 ειδικά «σημεία επαφής». Πρόκειται για μέλη του προσωπικού τοπικής ή περιφερειακής αρχής που συλλέγουν τεχνική ανατροφοδότηση από τους ενδιαφερόμενους φορείς για την «επιτόπια» εμπειρία υλοποίησης των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, το δίκτυο προσθέτει την τοπική και περιφερειακή οπτική στη χάραξη πολιτικών της ΕΕ και διευρύνει τη βάση τεκμηρίωσής της.

Επικοινωνία:

Marie-Pierre Jouglain

Κινητό: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023