Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Θεμιτά, δίκαια και εφικτά μέτρα: ‎ Η επιτυχία της δέσμης μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 % της ΕΕ για το κλίμα εξαρτάται από τη συμμετοχή όλων των δήμων και των περιφερειών  

Σε απάντηση στη δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο 55 % που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αποσκοπεί στη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών της ΕΕ κατά 55 % έως το 2030, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ζητεί οι νέοι και επικαιροποιημένοι κανόνες να διασφαλίζουν κεντρικό ρόλο και άμεση χρηματοδότηση των δήμων και των περιφερειών που έχουν νομικές αρμοδιότητες και βρίσκονται εγγύτερα στους κατοίκους κατά τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα.

Η δέσμη μέτρων για το κλίμα που πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών ρύπων από τη βιομηχανία, τα κτίρια, τις μεταφορές και τη χρήση γης και θα έχει σημαντική επίδραση σε όλες τις περιφέρειες, τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους της Ευρώπης, εφαρμόζοντας στην πράξη και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Είναι σημαντικό η δέσμη μέτρων, η οποία βασίζεται σε ένα ανανεωμένο όραμα για την τιμολόγηση των ανθρακούχων εκπομπών, να συμβάλλει στην εδαφική συνοχή, να καλύπτει τις ανάγκες κάθε περιοχής, να αυξάνει τη συμμετοχή και την κατανομή των εσόδων και να διευκολύνει την πρόσβαση σε άμεση χρηματοδότηση για τις οικολογικές επενδύσεις και τις κοινωνικές δαπάνες για το κλίμα των τοπικών και περιφερειακών αρχών που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του 90 % των μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και του 70 % των μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.

Ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας , Πρόεδρος της ΕτΠ και περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, δήλωσε: «Η μετάβαση της Ευρώπης προς την κλιματική ουδετερότητα θα επιτευχθεί μόνο εάν τεθούν οι ανάγκες των ανθρώπων στο επίκεντρο, εάν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και δεν μένει κανένα άτομο ή καμία περιφέρεια στο περιθώριο. Πρέπει, κατ’ αρχάς, να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, φροντίζοντας οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές της Ευρώπης να έχουν άμεση πρόσβαση στα κονδύλια της ΕΕ. Η Ευρώπη χρειάζεται μια πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη που θα είναι προσαρμοσμένη στην κλιματική κρίση, θα θωρακίζει, θα προάγει την καινοτομία και θα δημιουργεί θέσεις εργασίας. Χρειάζεται να ενισχύσουμε τους δήμους και τις περιφέρειες στους τομείς αρμοδιοτήτων τους, όπως στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τις βιώσιμες μεταφορές, την προστασία της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, και να ενδυναμώσουμε όλους τους πολίτες μας ώστε να επιταχύνουμε την οικολογική μετάβαση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εγκαινιάσαμε μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία με τίτλο «Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση» .

Ο δε κ. Juan Espadas (PES/ES), δήμαρχος Σεβίλης και πρόεδρος της επιτροπής ENVE της ΕτΠ και της ομάδας εργασίας «Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση» , δήλωσε τα εξής: «Η δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο 55 % αποτελεί την αφετηρία μιας νέας κλιματικής επανάστασης. Πρέπει να είναι φιλόδοξη, παρότι γνωρίζουμε ότι καθετί συνεπάγεται κόστος. Η πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής θα επηρεάσει κάθε άτομο και κάθε περιοχή, αλλά θα πλήξει πρωτίστως τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας. Για να επιτευχθεί ο στόχος του 55 % στους τομείς της στέγασης, των μεταφορών, της ενέργειας κ.λπ., καλούμαστε να ανταποκριθούμε στο σημαντικό καθήκον μας για να επιτύχουμε την ισότητα και την ισχυρή κοινωνική στήριξη, έτσι ώστε κανένα άτομο και κανένας τόπος να μην μείνει στο περιθώριο.»

Με τη νέα και επικαιροποιημένη δέσμη νομοθετημάτων για την ενέργεια και το κλίμα, η ΕΕ επιδιώκει τη μείωση των εκπομπών κατά 55 % έως το 2030 και την επίτευξη καθαρού μηδενικού ισοζυγίου έως το 2050. Η δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο 55 % αποτελεί σημαντικό πυλώνα της δράσης για το κλίμα και της στρατηγικής για την ανάπτυξη της ΕΕ. Αποτελείται από 13 νομοθετικές προτάσεις που αφορούν διάφορες πτυχές της πράσινης μετάβασης, με ακρογωνιαίο λίθο ένα ανανεωμένο σύστημα εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ). Η αναθεώρηση της οδηγίας για το ΣΕΔΕ της ΕΕ έχει ως στόχο την προώθηση της εμπορίας εκπομπών στον κτιριακό τομέα και στον τομέα των οδικών μεταφορών, όπου οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές διαθέτουν τόσο την εμπειρογνωμοσύνη όσο και τις αρμοδιότητες για να υλοποιήσουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και να επιτύχουν μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες της Ευρώπης πρέπει να αναγνωριστούν τόσο στο πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα όσο και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, καθώς η υπερβολική συγκέντρωση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εδαφική συνοχή και τον κοινωνικά δίκαιο χαρακτήρα της πράσινης μετάβασης. Η δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 % αφορά επίσης την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ένα πεδίο όπου ξεκίνησε ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕτΠ τον Μάρτιο του 2021 .

Επικαιροποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για την προσαρμογή στον στόχο του 55 %:

 • Αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ)
 • Αναθεώρηση του κανονισμού για τη χρήση γης, την αλλαγή της χρήσης γης και τη δασοκομία (LULUCF)
 • Αναθεώρηση του κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών (ESR)
 • Επανεξέταση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED)
 • Επανεξέταση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (EED)
 • Αναθεώρηση της οδηγίας για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (AFID)
 • Τροποποίηση του κανονισμού για τον καθορισμό προτύπων εκπομπών CO 2 από αυτοκίνητα και ημιφορτηγά
 • Αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας

Νέες νομοθετικές προτάσεις προσαρμογής στον στόχο του 55 %:

 • Νέα δασική στρατηγική της ΕΕ
 • Μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα
 • Κοινωνικός μηχανισμός για τη δράση για το κλίμα
 • Πρωτοβουλία ReFuelEU Aviation — Βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα
 • Πρωτοβουλία FuelEU Maritime – Οικολογικός προσανατολισμός του ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου

Επικοινωνία:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Τηλ.: +32 (0) 470 88 10 37

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023