Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
«Από το αγρόκτημα στο πιάτο»: οι περιφέρειες και οι πόλεις πρέπει να συμμετέχουν στη στήριξη των παραγωγών, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση της επισιτιστικής ένδειας μετά την κρίση  

Η ΕτΠ ζητεί την πλήρη συνοχή της στρατηγικής της ΕΕ με την Κοινή Γεωργική Πολιτική και τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.

Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε τις βαθιές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της δημόσιας υγείας, των οικοσυστημάτων και των συστημάτων τροφίμων. Σε γνωμοδότηση που εκπόνησε ο Guido Milana (IT/PES) και εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», αλλά ζητούν να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και στις τοπικές και περιφερειακές μορφές παραγωγής, με βάση την καλή διαβίωση των ζώων, την περιβαλλοντική ευημερία, καθώς και τη διατροφική αξία.

Η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για βιώσιμα τρόφιμα αποτελεί πυλώνα τόσο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας —μιας εμβληματικής πρωτοβουλίας της ΕΕ— όσο και του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ. Η στρατηγική παρουσιάστηκε στις 20 Μαΐου 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα καλύπτει όλους τους κρίκους της αλυσίδας τροφίμων, από την παραγωγή έως την κατανάλωση. Αποσκοπεί στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων στην ΕΕ που θα εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια και θα προστατεύει την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον.

Στη γνωμοδότηση με θέμα «Από το αγρόκτημα στο πιάτο — Η τοπική και η περιφερειακή διάσταση» , που εκπόνησε ο Guido Milana (IT/PES), δημοτικός σύμβουλος Olevano Romano (Ρώμη) και πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ΕτΠ τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) μετά το 2020 να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τους στόχους της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», καθώς και της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 .

« Η στρατηγική ‘Από το αγρόκτημα στο πιάτο’ μπορεί να επαναφέρει στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου το θέμα της πρόσβασης στα τρόφιμα — ένα βασικό αλλά κρίσιμης σημασίας ζήτημα. Η πανδημία αύξησε πράγματι τις ανισότητες και είναι αναγκαίο να καταστήσουμε τα συστήματα τροφίμων πιο δίκαια και βιώσιμα. Ωστόσο, η έλλειψη φιλοδοξίας στην αναθεώρηση της ΚΓΠ ενδέχεται να θέσει τα πάντα σε κίνδυνο και εκφράζουμε τη λύπη μας για αυτήν την έλλειψη συνοχής» δήλωσε ο εισηγητής κ. Milana.

Η ΕτΠ υποστηρίζει τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τους στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση των φυτοφαρμάκων, των χημικών λιπασμάτων και των αντιμικροβιακών ουσιών, καθώς και για την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας. Επιπλέον, η ΕτΠ απευθύνει έκκληση για ενδελεχή αξιολόγηση του αντικτύπου των ποσοτικοποιημένων στόχων και για παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται.

Προκειμένου να ενδυναμωθεί η τοπική και η περιφερειακή διάσταση, η ΕτΠ υπογραμμίζει ότι οι δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των τροφίμων αποτελούν βασικό στοιχείο για τη μετάβαση προς ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Η αγοραστική δύναμη των δημόσιων αρχών ανέρχεται στο 14 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Επομένως, οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως ισχυρή κινητήρια δύναμη της ζήτησης για βιώσιμα προϊόντα. Η θεσμική ζήτηση είναι σημαντική για την αύξηση της χρήσης βιώσιμων τροφίμων και την προσφορά ευκαιριών στην αγορά για τους μικρούς προμηθευτές.

Οι περιφέρειες και οι πόλεις μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων. Υπό αυτό το πρίσμα, πρέπει να συμμετέχουν στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της στρατηγικής. Για να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ανάγκες τους, οι περιφερειακές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν να επιτελούν τον ρόλο τους ως διαχειριστικές αρχές και να συμμετέχουν στον σχεδιασμό των οικολογικών προγραμμάτων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Διαβάστε τη συνέντευξη με τον Guido Milana, εισηγητή της γνωμοδότησης με θέμα τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»

Επικοινωνία:

Matteo Miglietta

Tηλ. +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Συλλογή φωτογραφιών της ΕτΠ στο Flickr

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Call for applications for the EU Organic Awards launched
Call for applications for the EU Organic Awards launched
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FARM-TO-FORK-PR.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023