Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενστερνίζεται τα αιτήματα της #CohesionAlliance  
Ο πανευρωπαϊκός συνασπισμός χαιρετίζει την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επαρκή και απλοποιημένη χρηματοδότηση όλων των περιφερειών, καθώς και για τον τερματισμό της δέσμευσης κεφαλαίων με σκοπό την επιβολή δημοσιονομικής πειθαρχίας

Με την ψηφοφορία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), στις 4 Απριλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε τις εργασίες του για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της πολιτικής συνοχής προβαίνοντας στην τροποποίηση των νομοθετικών προτάσεων που υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Μάιο. Η εν λόγω ψηφοφορία συμπληρώνει τις θέσεις όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής, τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και τις ειδικές διατάξεις για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ) που εγκρίθηκε στις 26 και 27 Μαρτίου. H «Συμμαχία για τη Συνοχή» ―μια πανευρωπαϊκή συμμαχία που τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της πολιτικής συνοχής μετά το 2020― χαιρετίζει την έκβαση των εργασιών του Κοινοβουλίου και προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να επισπεύσουν τις διαπραγματεύσεις με σκοπό την έγκαιρη δρομολόγηση των νέων επενδυτικών σχεδίων.

Η πολιτική συνοχής αποτελεί το κύριο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ και κινητοποιεί άνω των 350 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς σε όλες τις εδαφικές περιοχές της Ευρώπης, με τη συμμετοχή των τοπικών ενδιαφερομένων φορέων. Ο ρόλος και ο αντίκτυπός της απειλούνται λόγω τόσο των περικοπών του προϋπολογισμού που ζητούν ορισμένα κράτη μέλη όσο και των συνεχιζόμενων προσπαθειών συγκέντρωσης της διακυβέρνησης σε κεντρικό επίπεδο και υπονόμευσης της συμμετοχής των περιφερειακών και των τοπικών αρχών.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η #CohesionAlliance ―η οποία συγκεντρώνει όλους εκείνους που επιθυμούν μια ισχυρή πολιτική συνοχής βασισμένη στη συμβολή των τοπικών ενδιαφερομένων φορέων― εγκαινιάστηκε το 2018 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (ΣΕΣΠ/AEBR), τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (ΣΠΕ/AER), τη Διάσκεψη των Περιφερειακών Νομοθετικών Συνελεύσεων της Ευρώπης (CALRE), το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (ΣΕΔΠ/CEMR), τη Διάσκεψη των Απομακρυσμένων Θαλάσσιων Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΑΘΠ/CPMR) και την EUROCITIES .

Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες και τις ειδικές κανονιστικές ρυθμίσεις για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) κατά την περίοδο 2021-2027 είναι σύμφωνη με τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν από τους 12.000 υποστηρικτές της #CohesionAlliance, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 121 περιφέρειες, 135 δήμοι, 50 εθνικές ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών, 40 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 35 ευρωπαϊκές ενώσεις που εκπροσωπούν τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς.

Η Συμμαχία παρότρυνε σθεναρά τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διαθέσουν στην πολιτική συνοχής χρηματοδοτικό κονδύλιο ανερχόμενο τουλάχιστον στο ένα τρίτο του μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ , θέση την οποία συμμερίστηκε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεσή του σχετικά με τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων. Η έκκληση για την αποκατάσταση επαρκούς χρηματοδότησης διατυπώθηκε έπειτα από την πρόταση της Επιτροπής για τη μείωση των συνόλου των κονδυλίων που διατίθενται στην πολιτική συνοχής κατά 10%, πράγμα το οποίο συνεπάγεται δραστική μείωση της χρηματοδότησης του Ταμείου Συνοχής, της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) και του ΕΚΤ+, για τα οποία εισήχθησαν νέα καθήκοντα χωρίς πρόσθετους πόρους. Όσον αφορά την ΕΕΣ, παράλληλα με την εξασφάλιση επαρκούς προϋπολογισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων και εντός των θαλάσσιων λεκανών, καθώς και της διαπεριφερειακής συνεργασίας . Σε αυτό το πλαίσιο, οι νέες διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας και τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών και των περιφερειών που βρίσκονται σε ηγετική θέση.

Ένα ακόμη σημαντικό αίτημα το οποίο ενστερνίστηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η έκκληση για την αποτροπή οποιασδήποτε μορφής συγκέντρωσης σε κεντρικό επίπεδο ή μεταρρυθμίσεων από την κορυφή προς τη βάση. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει, αντιθέτως, να διαφυλάσσουν και να ενισχύουν την αρχή της εταιρικής σχέσης ―διασφαλίζοντας τη συμμετοχή των περιφερειακών και των τοπικών φορέων κατά τον καθορισμό και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων― αλλά και την τοποκεντρική προσέγγιση , σύμφωνα με την οποία οι προκλήσεις που θέτουν οι διάφορες πολιτικές προσδιορίζονται σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο και ο αντίκτυπος των εν λόγω πολιτικών αξιολογείται υπό το πρίσμα συνεκτικών δεικτών. Αυτή η παράμετρος θεωρείται εξαιρετικά σημαντική λόγω των συγκεκριμένων κινδύνων που ενέχει ―έναντι τόσο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσο και των εθνικών κυβερνήσεων― η συγκέντρωση σε κεντρικό επίπεδο της διακυβέρνησης και του ρόλου του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ. Το Κοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση σχετικά με τον καθορισμό εθνικών ―αντί περιφερειακών― κατώτατων ορίων με σκοπό τη συγκέντρωση των πόρων του ΕΤΠΑ σε στρατηγικούς στόχους και την ενίσχυση της τοπικής διάστασης του ταμείου, προτείνοντας να επενδύεται τουλάχιστον το 10% των εθνικών πιστώσεων προς όφελος των αστικών περιοχών και τουλάχιστον το 5% προς όφελος της ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης σε μειονεκτούσες μη αστικές περιοχές. Όσον αφορά το ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και τη συμβολή του στην επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μετά την αναθεώρηση του ρόλου του Ταμείου εκ μέρους της Επιτροπής και τη στενή σύνδεσή του με τον συντονισμό των μακροοικονομικών πολιτικών των κρατών μελών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Οι εταίροι και οι υποστηρικτές της #CohesionAlliance ζητούν να καταστεί η πολιτική συνοχής μακροπρόθεσμο επενδυτικό εργαλείο για όλες τις περιφέρειες , θέση την οποία συμμερίζεται τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με προτάσεις που προβλέπουν επίσης μια ορισμένη ελαστικότητα για τον αναπρογραμματισμό των πόρων σε περίπτωση απρόβλεπτων κρίσεων και φυσικών καταστροφών.

Ευρεία σύγκλιση απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιτεύχθηκε επίσης όσον αφορά την έκκληση για τη βελτίωση του συντονισμού με άλλες πολιτικές της ΕΕ σχετικά με την απλούστευση και την εναντίωση σε αιρεσιμότητες οι οποίες εκφεύγουν εντελώς της επιρροής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών ή των λοιπών δικαιούχων. Υπό αυτήν την έννοια, η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά της δέσμευσης κεφαλαίων των ΕΔΕΤ, ως κύρωσης σε περίπτωση παραβίασης της ενωσιακής δημοσιονομικής πειθαρχίας, συνιστά σημαντική εξέλιξη και ριζική αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Ενώ το Συμβούλιο θα συνεχίσει τις εργασίες του σχετικά με την πολιτική συνοχής κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων και μηνών, οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή θεωρείται πιθανό να ξαναρχίσουν μόνο μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Η Συμμαχία για τη Συνοχή θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στα κράτη μέλη και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πολίτες της Ευρώπης μπορούν ακόμη να βασίζονται σε μια ισχυρή πολιτική συνοχής, η οποία συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων και στην παροχή περισσότερων ευκαιριών σε όλες τις τοπικές κοινότητες.

Επικοινωνία με τη γραμματεία:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023