Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί στενότερα με τους δήμους και τις περιφέρειες σε θέματα υγείας  

Απαιτείται σημαντικότερος ρόλος της ΕΕ στον τομέα της υγείας, ενισχυμένη συνεργασία με τους δήμους και τις περιφέρειες και ριζική αναδιάρθρωση της αγοράς φαρμάκων ώστε να εξασφαλιστεί η ανθεκτικότητα της ΕΕ απέναντι σε υγειονομικές κρίσεις, τονίζουν οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες.

Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες τάχθηκαν υπέρ, αφενός, της ανάληψης σημαντικότερου ρόλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα υγείας και, αφετέρου, των σχεδίων της ΕΕ για τη διαφύλαξη της σταθερότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού κρίσιμων φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού. Ωστόσο, σε σειρά συστάσεων που εγκρίθηκαν κατά τη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στις 7-9 Μαΐου, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες υποστηρίζουν επίσης πως τα σχέδια της Ένωσης για την ανθεκτικότητα απέναντι σε υγειονομικές κρίσεις υπονομεύονται από την ανεπαρκή προσοχή που επιδεικνύεται στη σημασία των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, οι οποίες αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο των συστημάτων υγείας στα δύο τρίτα των χωρών της ΕΕ.

Οι συστάσεις, εάν γίνουν αποδεκτές από τους νομοθέτες της ΕΕ, θα υποχρεώνουν τους οργανισμούς της Ένωσης ―όπως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων― να συνεργάζονται στενά με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές και να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Παράλληλα με την υποστήριξη της δημιουργίας αποθεματικών έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τα ιατρικά προϊόντα, οι προτάσεις προκρίνουν τη «χαρτογράφηση» των αιτίων των ελλείψεων φαρμάκων ―πρόβλημα που προηγείται της πανδημίας― στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης της ασφάλειας και της διαφάνειας μιας «δυσλειτουργικής» φαρμακευτικής αγοράς. Η ΕτΠ ζητεί επίσης τη δημιουργία δικτύου «νοσοκομείων αναφοράς» που θα ειδικεύονται στη μελέτη και τη θεραπεία μεταδοτικών νοσημάτων.

Οι συστάσεις περιέχονται σε τρεις γνωμοδοτήσεις, η πρώτη εκ των οποίων αξιολογεί τα επιμέρους στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας , που έχουν ήδη παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ οι άλλες δύο εστιάζουν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, αφενός, και στη φαρμακευτική στρατηγική της ΕΕ, αφετέρου.

Ο Roberto Ciambetti (IT/ECR), Πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Βένετο και εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα « Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ » δήλωσε: «Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι αρμόδιες, σε διαφορετικό βαθμό, για την υγειονομική περίθαλψη σε 19 από τα 27 κράτη μέλη και συνδράμουν επίσης στη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης σε πολλές από αυτές τις χώρες. Μια «Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας» ικανή να ανακόπτει γρήγορα πανδημίες δεν είναι εφικτή χωρίς τη στενή συμμετοχή των αρχών αυτών. Χρειαζόμαστε ένα δίκτυο νοσοκομείων αναφοράς, μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα στην Ευρώπη, εκτεταμένα αποθεματικά έκτακτης ανάγκης και καλύτερα δεδομένα ώστε να γνωρίζουμε ποια είναι τα αδύναμα σημεία μας».

Η Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), εισηγήτρια της γνωμοδότησης με θέμα « Μια φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη και νομοθετική πρόταση για την αλλαγή της εντολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) » και μέλος του περιφερειακού συμβουλίου Νταλάρνα, δήλωσε: «Επιδοκιμάζουμε θερμά την προσανατολισμένη στον ασθενή φαρμακευτική στρατηγική που δρομολόγησε η Επιτροπή προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των ασθενών, παντού στην Ευρώπη, σε ασφαλή, αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά φάρμακα, τόσο υπό κανονικές συνθήκες όσο και κατά τη διάρκεια υγειονομικής κρίσης. Δεδομένου ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές συχνά επιτελούν καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση, την αξιολόγηση και την παροχή φαρμάκων, καθώς και στη διαχείριση και την ετοιμότητα ενόψει κρίσεων, η γνωμοδότησή μας περιγράφει την ανάγκη συμμετοχής τους στη συνεργασία για την εκπόνηση των προτάσεων της Επιτροπής στον τομέα των φαρμάκων».

Ο Olgierd Geblewicz (PL/EPP), Περιφερειάρχης Δυτικής Πομερανίας και εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα « Οι διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και η εντολή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων », δήλωσε: «Η ΕτΠ φρονεί πως οι περιφέρειες πρέπει να συμμετέχουν πλήρως σε πολιτικό επίπεδο στην κατάρτιση και την υλοποίηση αυτών των σχεδίων. Ζητούμε την καθιέρωση αποτελεσματικών μέσων για τον συντονισμό μεταξύ των παραμεθόριων περιοχών ―συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ― και προτείνουμε τη δημιουργία διαπεριφερειακών διασυνοριακών ομάδων επαφής. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της ΕτΠ, ως οργάνου που εκπροσωπεί τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των χωρών της ΕΕ, θα πρέπει να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις εργασίες των οργάνων, των επιτροπών και των ειδικών ομάδων ―ιδίως της Συμβουλευτικής επιτροπής για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας― που συγκροτούνται σε ενωσιακό επίπεδο για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας».

Σε άλλες συστάσεις που περιέχονται στις τρεις γνωμοδοτήσεις, η ΕτΠ παρείχε προσωρινά τη στήριξή της στην ιδέα μιας Ευρωπαϊκής αρχής ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει πιο «συγκεκριμένες» και «στιβαρές» προτάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φαρμάκων, με βάση τις ανάγκες και τις εμπειρίες του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου. Ζήτησε επίσης οι προτάσεις της Επιτροπής να δώσουν έμφαση στις ανησυχίες που εγείρει η ασφάλεια των δεδομένων. Η στήριξη της ΕτΠ στην αναθεώρηση της εντολής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων αναδεικνύει την ανάγκη για μια συνοδευτική διαδικασία οικοδόμησης ικανοτήτων ―π.χ., ψηφιακών υποδομών και τηλεϊατρικής― και για εστίαση στις δυνατότητες της διεθνούς συνεργασίας στις παραμεθόριες περιοχές.

Στη σύνοδο ολομέλειάς της, που διεξήχθη διαδικτυακά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενέκρινε επίσης γνωμοδότηση με θέμα « Εμπειρίες και διδάγματα που αντλήθηκαν από τις περιφέρειες και τις πόλεις κατά τη διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19 », καθώς και ψήφισμα με θέμα την ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό) και την κλιμάκωση της παραγωγής εμβολίων . Το ψήφισμα περιλαμβάνει κάλεσμα για την «προσωρινή αναστολή των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας για φάρμακα και ιατρικές τεχνολογίες για την θεραπεία ή την πρόληψη των μολύνσεων της νόσου COVID-19». Οι συστάσεις της γνωμοδότησης για τα διδάγματα της κρίσης ―με εισηγήτρια την Joke Schauvliege (BE/EPP), μέλος του φλαμανδικού κοινοβουλίου― κάλυψαν επίσης μη ιατρικές πτυχές της κρίσης, με ειδική έμφαση στις εμπειρίες των αγροτικών και απόκεντρων περιφερειών. Η γνωμοδότηση, που καταρτίστηκε κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα συνεισφέρει σε έκθεση που προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θεσμικό όργανο όπου οι εθνικοί υπουργοί κάθε χώρας της ΕΕ συναντώνται για να εγκρίνουν νόμους και να συντονίσουν πολιτικές.

Στο πρώτο της Ετήσιο Τοπικό και Περιφερειακό Βαρόμετρο , που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών διαπίστωσε σημαντικότατες διαφορές στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, καθώς και μεταξύ περιφερειών του ίδιου κράτους μέλους. Έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του Ετήσιου Τοπικού και Περιφερειακού Βαρομέτρου διαπίστωσε πως οι Ευρωπαίοι εμπιστεύονται περισσότερο τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές από ό,τι την ΕΕ ή την εθνική τους κυβέρνηση, και πως πιστεύουν ότι η εξασφάλιση μεγαλύτερης επιρροής στις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων της ΕΕ. Η υγεία αποτελεί τον κατ’ εξοχήν τομέα στον οποίο οι Ευρωπαίοι θα ήθελαν να δουν τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ.

Γενικές πληροφορίες

Εκθέσεις και μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών : Ετήσιο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο ( πλήρες κείμενο της έκθεσης και επιπτώσεις στην υγεία με δεδομένα του Οκτωβρίου 2020)· Ο αντίκτυπος της κρίσης COVID-19 στις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις (κοινή έρευνα ΕτΠ-ΟΟΣΑ, Οκτώβριος 2020)· Εκτίμηση εδαφικού αντικτύπου: η κατάσταση των δήμων και των περιφερειών κατά την κρίση COVID-19 (Οκτώβριος 2020)· Απαντήσεις της περιφερειακής πολιτικής στον τομέα της υγείας στην κρίση COVID-19 (Οκτώβριος 2020)· Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις ευρωπαϊκές περιφέρειες (Οκτώβριος 2020).

Τοπικές εμπειρίες : Πλατφόρμα ανταλλαγών της ΕτΠ (Εμπειρίες τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας)· Επανεφεύρεση των πόλεων (Έκθεση του δικτύου Eurocities με δεκάδες παραδείγματα δημοτικών δράσεων, πρωτοβουλιών και έργων).

Επικοινωνία:

Andrew Gardner

Τηλ. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Η κοινωνική και οικονομική συνοχή τίθεται σε κίνδυνο εάν οι πολιτικές της ΕΕ παραμελούν τις απομακρυσμένες περιοχές
Η κοινωνική και οικονομική συνοχή τίθεται σε κίνδυνο εάν οι πολιτικές της ΕΕ παραμελούν τις απομακρυσμένες περιοχές
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NAT-SUSTAINABLE-TOURISM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

After Covid-19 pandemic, the recovery of tourism sector builds on sustainability
After Covid-19 pandemic, the recovery of tourism sector builds on sustainability
04.06.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PUBLIC-CONSULTATION-MORE-RESPONSIBLE-SHORT-TERM-ACCOMMODATION-RENTAL-SERVICES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Take part in the public consultation for more responsible short-term rental services
Take part in the public consultation for more responsible short-term rental services
20.10.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Το πιστοποιητικό της ΕΕ για τη νόσο COVID-19 είναι ζωτικής σημασίας για την αναζωογόνηση του περιφερειακού τουρισμού, αλλά πρέπει να μην εισάγει διακρίσεις και να πληροί υψηλά πρότυπα ασφαλείας
Το πιστοποιητικό της ΕΕ για τη νόσο COVID-19 είναι ζωτικής σημασίας για την αναζωογόνηση του περιφερειακού τουρισμού, αλλά πρέπει να μην εισάγει διακρίσεις και να πληροί υψηλά πρότυπα ασφαλείας
07.05.2021