Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Προϋπολογισμός της ΕΕ: οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες επικροτούν τη συμφωνία και ζητούν την αποδέσμευση των πόρων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων που παλεύουν με το δεύτερο κύμα της νόσου COVID-19  

Η ΕτΠ εξαίρει τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εξασφάλιση ισχυρότερης ενωσιακής δράσης όσον αφορά την έρευνα στον τομέα της υγείας και το πρόγραμμα Erasmus+, τον δημοκρατικό έλεγχο των Σχεδίων Ανάκαμψης και τα νέα δημοσιονομικά μέσα της Ένωσης.

«Η συμφωνία αποτελεί ελπιδοφόρο σημάδι για τις τοπικές κοινότητες που βρίσκονται αντιμέτωπες με το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Η τελική έγκριση πρέπει να έρθει σύντομα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι θα τεθούν στη διάθεσή τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021. Σε περίπτωση καθυστερήσεων, οι ζωτικές επενδύσεις που προβλέπονται για το 2021 ―ακόμη και πριν από την έναρξη ισχύος του νέου προϋπολογισμού― πρέπει να είναι αναδρομικά επιλέξιμες. Διαφορετικά, θα είναι πολύ αργά προκειμένου η ΕΕ να συνδράμει στην προστασία των τοπικών κοινοτήτων και στη διατήρηση των οικονομιών μας », δήλωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ)· Απόστολος Τζιτζικώστας , σχολιάζοντας τις διοργανικές διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και το Σχέδιο Ανάκαμψης της ΕΕ.

Η πρόεδρος της επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ» ( COTER ) Isabelle Boudineau (FR/PES) επεσήμανε τα εξής: «Η συμφωνία είναι ιστορική. Για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέτυχε την αύξηση το Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου κατά 16 δισεκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας ότι οι ερευνητές και οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+ θα επωφεληθούν από αυτό και τριπλασιάζοντας τα κονδύλια για το πρόγραμμα EU4Health που είναι τόσο σημαντικό στην τρέχουσα περίοδο κρίσης. Ωστόσο, παραμένουν ορισμένα ασαφή σημεία. Η ad hoc λύση της χρήσης των προστίμων που επιβάλλει η ΕΕ στον τομέα του ανταγωνισμού δεν θα πρέπει να αποτελέσει μόνο προσωρινή επιλογή, αλλά να επιδιωχθεί η προσαρμογή των κανόνων της ΕΕ ώστε να διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα μακροπρόθεσμα. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα σχετικά με τους νέους ιδίους πόρους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα θα μετουσιωθεί σε πράξεις. Η σοβαρότητα της οικονομικής συγκυρίας απαιτεί σοβαρές λύσεις -– πρέπει να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάκαμψη για την ΕΕ».

Ο εισηγητής της ΕτΠ για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο Nikola Dobroslavić (HR/EPP) δήλωσε: « Επιδοκιμάζουμε τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με το νέο ΠΔΠ και τη δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη. Η ταχεία έγκριση αυτών των μέσων πριν από την έναρξη της νέας δημοσιονομικής περιόδου 2021-2027 είναι ύψιστης σημασίας προκειμένου οι δήμοι και οι περιφέρειες να είναι σε θέση να υλοποιήσουν συγκεκριμένα έργα. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ανακάμψει χωρίς ενεργό ρόλο των δήμων και των περιφερειών. Η πολιτική συνοχής και η Κοινή Γεωργική Πολιτική παραμένουν πολιτικές ζωτικής σημασίας για τους δήμους και τις περιφέρειες και για την ανάκαμψή τους. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να παγιώσουμε τη συνοχή ως θεμελιώδη αξία και βασικό στόχο όλων των πολιτικών και των επενδύσεων ».

Ιστορικό:

Τα κύρια αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την αντιμετώπιση της πανδημίας περιλαμβάνουν:

1) σχέδιο για μια βιώσιμη, ανθεκτική και κοινωνική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ συνδεδεμένου με έναν φιλόδοξο ενωσιακό προϋπολογισμό και βασισμένου στην εξασφάλιση της εξυπηρέτησης του ευρωπαϊκού χρέους, αξίας τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ·

2) μηχανισμό της ΕΕ στον τομέα της υγείας για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού, αλλά και για την αξιολόγηση, την αναπροσαρμογή και την παρακολούθηση της ικανότητας των περιφερειακών συστημάτων υγείας να επενδύουν στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης·

3) χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για την παροχή βοήθειας στις περιφερειακές και τις τοπικές κοινότητες με σκοπό την αντιστάθμιση της απώλειας τοπικών φορολογικών εσόδων και τον επανασχεδιασμό των δημόσιων υπηρεσιών προκειμένου να τις καταστήσουν ψηφιακές, βιώσιμες και ανθεκτικές·

4) απλουστευμένες διαδικασίες για τη χρηματοδότηση βιώσιμων τοπικών υποδομών·

5) ειδικές διευκολύνσεις και νομικές διευθετήσεις για τη στήριξη των ΜΜΕ, του τουρισμού και του πολιτισμού·

6) σχέδιο αγροτικής ένταξης για την τόνωση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της συνδεσιμότητας στις αγροτικές περιοχές.

Επικοινωνία:

pressecdr@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :