Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι τοπικοί ηγέτες της ΕΕ και της Μεσογείου ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία των γυναικών και την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης  

Πρωτοπόροι δήμαρχοι και περιφερειάρχες από την περιοχή της Μεσογείου και την Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσαν τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να συνεργαστούν πιο στενά για τη στήριξη των γυναικών και για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των νέων. Οι δύο προτάσεις πολιτικής, τις οποίες υιοθέτησε η Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM) στις 21 Φεβρουαρίου, τονίζουν τις αρμοδιότητες των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στους τομείς της εκπαίδευσης και των κοινωνικών υποδομών.

Οι εκθέσεις με τίτλο «Χειραφέτηση των γυναικών στην περιοχή της Μεσογείου» και «Ο ρόλος των υποεθνικών αρχών της περιοχής της Μεσογείου στην αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού των νέων» είναι οι πιο πρόσφατες από μία σειρά συστάσεων που υιοθέτησε η ARLEM σχετικά με ζητήματα κρίσιμης σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της νότιας και της ανατολικής Μεσογείου. Τα τελευταία χρόνια, η ARLEM έχει επίσης υιοθετήσει εκθέσεις, μεταξύ άλλων, για την κλιματική αλλαγή, τον ενεργειακό μετασχηματισμό, τη διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τις δύο εκθέσεις, ο κ. Karl-Heinz Lambertz, συμπρόεδρος της ARLEM και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, δήλωσε τα εξής: «Ο κοινωνικός αποκλεισμός, η φτώχεια και η περιθωριοποίηση εντός και εκτός της ΕΕ τροφοδοτούν τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση. Μόνο μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας και των επενδύσεων μπορούμε να μειώσουμε την ανισότητα, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για τους νέους και να προωθήσουμε την κοινωνική ενσωμάτωση· όμως, όλα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν μόνον εάν υπάρξει δράση σε τοπικό επίπεδο. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό ότι οι τοπικοί ηγέτες που συγκεντρώθηκαν εδώ σήμερα — από το Μαρόκο μέχρι τη Γερμανία και από την Ιρλανδία μέχρι την Αλβανία — υποστηρίζουν τη χειραφέτηση των γυναικών και καταδικάζουν όλες τις μορφές κακοποίησης. Συνεπώς, απαιτείται αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και στις επιχειρήσεις, καθώς και λήψη μέτρων για την προστασία των γυναικών. Αφετηρία πρέπει να είναι η αύξηση των ευκαιριών εκπαίδευσης για όλους».

Η ARLEM υιοθέτησε επίσης συστάσεις που επιβεβαιώνουν ότι οι τοπικοί ηγέτες συμμερίζονται τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και συγκεκριμένα την ανάδειξη των τοπικών κοινοτήτων σε ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες οντότητες χωρίς αποκλεισμούς. Ο Πρόεδρος Lambertz δήλωσε ότι «Τούτο αποτελεί ισχυρή βάση συνεργασίας κατά τα προσεχή έτη· διαθέτουμε μια χρήσιμη πλατφόρμα για την εξέταση του ζητήματος αυτού στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Επίσης, μπορούμε να ακολουθήσουμε ένα ελπιδοφόρο παράδειγμα συνεργασίας: τα τελευταία δύο χρόνια, πόλεις από τη Λιβύης συνεργάστηκαν για να διαμορφώσουν εταιρικές σχέσεις με ευρωπαϊκές πόλεις».

Ο κ. Mohamed Kamal El Daly -Κυβερνήτης της Γκίζας, οικοδεσπότης της συνάντησης και εισηγητής της ARLEM για τη ριζοσπαστικοποίηση — δήλωσε τα εξής: «Η ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης· οφείλουμε όμως να προχωρήσουμε πέραν της ασφάλειας. Οι θέσεις εργασίας συμβάλουν σημαντικά στην κοινωνική ένταξη, αλλά οι προσπάθειες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας πρέπει να συμβαδίζουν με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και τις επενδύσεις σε τομείς όπου οι νέοι, άνδρες και γυναίκες, επιθυμούν να διαθέτουν χρόνο, όπως αθλητισμός, πολιτισμός και κοινωνικές υποδομές. Θα πρέπει να εστιάσουμε ιδιαίτερα σε τρωτά σημεία, όπως μεθοριακές περιφέρειες και περιθωριοποιημένες κοινότητες στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Είναι καίριο να αντιληφθούμε ότι οι γυναίκες μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης».

Ο κ. Mohamed Boudra, συμπρόεδρος της ARLEM και Πρόεδρος της Ένωσης δημάρχων του Μαρόκου, δήλωσε τα εξής: «Οι πόλεις και οι περιφέρειες επιδιώκουν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους, αλλά αναγνωρίζουν επίσης ότι η επιτυχής ανάπτυξη απαιτεί στενότερη συνεργασία μεταξύ τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και υπερεθνικών φορέων. Η ARLEM εκφράζει την ικανοποίησή της διότι η Ένωση για τη Μεσόγειο έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την αειφόρο αστική ανάπτυξη, προκειμένου να συμβάλει στη συγκέντρωση πείρας όσον αφορά τη διαχείριση της ραγδαίας αστικοποίησης. Παράλληλα, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι το χάσμα μεταξύ πόλεων και υπαίθρου θα περιοριστεί στο ελάχιστο· η βιωσιμότητα επιτυγχάνεται μόνον όταν αναπτύσσεται κάθε περιφέρεια. Χρειαζόμαστε περισσότερες θέσεις εργασίας και πιο αποτελεσματική τοπική αυτοδιοίκηση· προς τούτο θα συμβάλλουν οι εκθέσεις της ARLEM του 2018 όσον αφορά τις τοπικές πολιτικές για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων και τη χρηστή διακυβέρνηση. Στο Μαρόκο, διαπιστώσαμε πώς μια συντονισμένη προσπάθεια όλων των επιπέδων διακυβέρνησης σε έναν τομέα — όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας — μπορεί να βοηθήσει τους κατοίκους της υπαίθρου. Οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να βοηθήσουν τις οικονομίες τους π.χ. με την ανάληψη δράσεων για το κλίμα. Η βιώσιμη ανάπτυξη αφορά τόσο το τοπικό όσο και το παγκόσμιο επίπεδο».

Σημείωση υπόψη της συντακτικής ομάδας:

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θέσπισε την Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM) το 2020 ώστε να παρέχει τοπική και περιφερειακή οπτική στα μεσογειακά θέματα. Η ARLEM συμπληρώνει τις προσπάθειες των μεσογειακών κρατών εντός και εκτός ΕΕ να αναπτύξουν περισσότερους διαύλους και επίπεδα διαλόγου και συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ARLEM αποτελείται από 32 μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και οκτώ εκπροσώπους ευρωπαϊκών ενώσεων τοπικών αρχών.

• Η έκθεση της ARLEM με θέμα «Η χειραφέτηση των γυναικών στην περιοχή της Μεσογείου» καταρτίστηκε από την Mary Freehill, δημοτική σύμβουλο του Δουβλίνου. Η έκθεση καταλήγει σε εννέα συστάσεις. Σημειώνοντας ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές «βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της βίας και των επιβλαβών πρακτικών εναντίον των γυναικών», η έκθεση αναφέρει ότι οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες είναι «σε θέση να αναπτύξουν ενημερωτικές εκστρατείες», να ευαισθητοποιήσουν το κοινό ως προς την οικογενειακή βία και άλλες μορφές βίας με βάση το φύλο, «μπορούν να παρέμβουν αποφασιστικά στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην τοπική απασχόληση» και είναι «σε θέση να προσδιορίσουν και να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια για την ίση πρόσβαση των γυναικών στον έλεγχο και την ιδιοκτησία της γης και στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση». Επί του παρόντος, ωστόσο, «οι ελλιπείς υποδομές και πόροι οδηγούν σε κακές υπηρεσίες και εντελώς ανεπαρκή προστασία των ευάλωτων γυναικών», αναφέρει η έκθεση.

• Η ARLEM συνεδρίασε στις 20-21 Φεβρουαρίου στη Γκίζα της Αιγύπτου κατόπιν πρόσκλησης του Mohamed Kamal El Daly, Κυβερνήτη της Γκίζας. Πριν από τη συνεδρίαση, μέλη της ARLEM επισκέφθηκαν ένα αστικό έργο στη Γκίζα.

• Από το 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών έχει αναπτύξει στενή σχέση με δήμους της Λιβύης, με στόχο την βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών στη Λιβύη και τη στήριξη των λιβυκών δήμων στην ένταξή τους στη διεθνή κοινότητα. Τον Ιανουάριο του 2016, κατόπιν αιτήματος των λιβυκών δήμων, η ΕτΠ συμφώνησε να κινητοποιήσει και να διευκολύνει συμπράξεις μεταξύ δήμων και περιφερειών της Λιβύης και της ΕΕ. Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας της Λευκωσίας, η οποία ονομάστηκε έτσι διότι δρομολογήθηκε στην πρωτεύουσα της Κύπρου, οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ έχουν μέχρι στιγμής παράσχει ή υποσχεθεί στήριξη στις τοπικές αρχές της Λιβύης στους τομείς της διαχείρισης υδάτων, της διαχείρισης αποβλήτων, της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, της δημόσιας διοίκησης, της γλωσσικής κατάρτισης, της κατάρτισης προϋπολογισμού, της αλιείας, της αστυνόμευσης και της καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης.

• Το 2016, το Μαρόκο φιλοξένησε τη σημαντική ετήσια συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη δράση για το κλίμα — τη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 22). Στο περιθώριο της διάσκεψης, η ARLEM εξέτασε τη βιώσιμη ανάπτυξη με έμφαση στην κλιματική δράση, και ενθάρρυνε πόλεις και περιφέρειες από χώρες εκτός ΕΕ να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο των Δημάρχων, μια πρωτοβουλία στην οποία οι υπογράφοντες υπόσχονται να υπερβούν τις φιλοδοξίες της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών και, σε αντάλλαγμα, λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη από την ΕΕ. Το 2017, το Σύμφωνο των Δημάρχων μετατράπηκε σε Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα & την Ενέργεια, μέσω της συγχώνευσης με το Σύμφωνο των Δημάρχων των ΗΠΑ. Η ΕτΠ στηρίζει πολιτικά το Σύμφωνο.

• Φωτογραφίες διατίθενται μέσω Flickr. Γενικές πληροφορίες για την Αίγυπτο είναι διαθέσιμες από πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επικοινωνία:
Andrew Gardner
Τηλ.: +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/7TH-UFM-REGIONAL-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ARLEM-ACCOUNT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
09.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MACRO-REGIONAL-STRATEGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

Regions and cities call for a macro-regional strategy for the Mediterranean
Regions and cities call for a macro-regional strategy for the Mediterranean
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FINANCIAL-ASSISTANCE-LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES--MEDITERRANEAN-PARTNER-COUNTRIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

CoR study on EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries – now available in three languages!
CoR study on EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries – now available in three languages!
23.02.2022