Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι αποδοτικότερες στρατηγικές κρατικών ενισχύσεων και αγροδασοκομίας είναι καθοριστικές για τη γεφύρωση του χάσματος συνοχής της υπαίθρου  

Η βιώσιμη και αποδοτική διαχείριση της γεωργίας και της δασοκομίας είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαφύλαξη και την προστασία του τοπίου, τη διατήρηση της ζωντάνιας των αγροτικών οικονομιών, την αντιμετώπιση του αποπληθυσμού και κατά συνέπεια την καταπολέμηση των αναπτυξιακών ανισοτήτων. Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές, πρωτίστως μέσω απλουστευμένων διαδικασιών όσον αφορά τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστεί κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050 και οι προσπάθειές της για την αναζωογόνηση της υπαίθρου και τη διατήρηση της συνοχής ως θεμελιώδους αξίας της ΕΕ πρέπει να συνοδεύονται από ευελιξία στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά τη γεωργία και τις αγροτικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα που εκπέμπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) στη γνωμοδότησή της με θέμα «Μελλοντικοί κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τη γεωργία, τις αγροτικές περιοχές και τη δασοκομία» με εισηγητή τον Guido Milana (IT/PES), δημοτικό σύμβουλο Ολεβάνο Ρομάνο, η οποία εγκρίθηκε στη σύνοδο ολομέλειας της 27ης και 28ης Απριλίου.

«Μετά την κρίση που προκάλεσε η πανδημία, ο πόλεμος στην Ουκρανία ασκεί ιδιαίτερη πίεση στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης και την οικολογική μετάβαση του γεωργικού τομέα. Δεν έχουμε ωστόσο περιθώριο υπαναχώρησης όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και απαντάμε με ένα ξεκάθαρο «όχι» σε όσους χρησιμοποιούν τη σύρραξη προκειμένου να αποδυναμώσουν την Πράσινη Συμφωνία και τη Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Στηρίζουμε τη σημασία της επένδυσης στην πράσινη μετάβαση, ταυτόχρονα όμως ζητούμε να συνοδεύεται με κατάλληλα μέτρα στήριξης. Αυτά περιλαμβάνουν, πρωτίστως, τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό, τον αγροτικό και τον δασοκομικό τομέα, οι οποίες πρέπει να καταστούν πιο ευέλικτες και απλούστερες. Προς τούτο ζητούμε να οριστεί εκ νέου η έννοια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με δημιουργία νέου ορισμού των πολύ μικρών επιχειρήσεων ειδικά για τον γεωργικό τομέα, καθότι είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να στηρίζονται, αφού είναι οι πλέον κατάλληλες να επιτύχουν την πράσινη μετάβαση», δήλωσε ο εισηγητής.

Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες ζητούν τη στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την πράσινη μετάβαση, ιδίως των μικρότερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται για την προστασία του τοπίου, καθώς και των πολύ μικρών επιχειρήσεων που δεν θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν μόνες τους στη μετάβαση. Τα μέλη της ΕτΠ τονίζουν επίσης πως πρέπει να παρασχεθεί ικανή στήριξη στις ΜΜΕ της υπαίθρου, χωρίς διάκριση μεταξύ όσων δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα και όσων όχι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να παρουσιάσει νέους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στη γεωργία, οι οποίοι θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2023· Η ΕτΠ τονίζει την ανάγκη για πραγματική απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τις τοπικές αρχές που είναι δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων ή όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το απλουστευμένο κόστος μέχρι σήμερα είναι συμβατό με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις μόνο όταν προβλέπεται από τα μέτρα ενίσχυσης που συγχρηματοδοτούνται από πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο η ΕτΠ υποστηρίζει πως δεν φαίνεται να υπάρχει βάσιμος λόγος για τη συνέχιση της πρόβλεψης διαφορετικών μεθόδων για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών ανάλογα με την οικονομική πηγή κάλυψης του καθεστώτος.

Παράλληλα με τη γεωργία, η δασοκομία επιτελεί καθοριστικό κοινωνικοοικονομικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη, ιδίως στις πιο απομακρυσμένες, τις ορεινές και τις πιο μειονεκτούσες περιοχές. Αναφορικά με τον εν λόγω κλάδο, οι τοπικοί ηγέτες ζητούν η στήριξη των υποδομών να μη θεωρείται εξ ορισμού κρατική ενίσχυση όταν αφορά μη παραγωγικές επενδύσεις. Σε ξεχωριστή γνωμοδότηση που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας και την οποία κατήρτισε ο υπουργός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Αυτόνομης Κυβέρνησης της Βαλένθιας Joan Calabuig Rull(ES/PES), τα μέλη της ΕτΠ υπογραμμίζουν τη θετική συμβολή των δασικών προϊόντων βιομηχανικής και βιώσιμης επεξεργασίας και διαχείρισης σε πολλές περιφερειακές οικονομίες.

Η γνωμοδότηση με θέμα «Δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030» εφιστά την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανάγκη επίτευξης ισορροπίας μεταξύ των περιβαλλοντικών, των κοινωνικών και των οικονομικών λειτουργιών της βιώσιμης δασικής διαχείρισης, και τονίζει τη σημασία του σεβασμού και της διατήρησης της πολυμορφίας των δασών μέσω πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης.

Οι τοπικοί ηγέτες τονίζουν πως η βιώσιμη δασική διαχείριση απαιτεί μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω της δέσμευσης σαφών και ρεαλιστικών χρηματοδοτικών πόρων και της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών.

Ο εισηγητής κ. Calabuig δήλωσε: «Η θέσπιση κοινού πλαισίου και στόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ιδιαίτερα θετική, ωστόσο δεν πρέπει να συνεπάγεται την αποδυνάμωση της επικουρικότητας σε αυτόν τον τομέα, δεδομένης της πολυμορφίας των δασών της Ευρώπης και του γεγονότος ότι το 40% των δασών τελούν υπό τη διαχείριση τοπικών και περιφερειακών αρχών. Η ΕΕ, που διαθέτει ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων σε σχετικά ζητήματα, πρέπει να στηρίξει τους δήμους και τις περιφέρειες, καθώς αυτοί θα υλοποιήσουν εν τέλει την ευρωπαϊκή στρατηγική. Αυτή η προσέγγιση είναι αναγκαία για την επίτευξη βιώσιμης δασικής διαχείρισης και στις τρεις διαστάσεις της: κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική».

Η δασοκομία, η γεωργία και τα προϊόντα που συνδέονται με τη χρήση γης, όπως η βιομάζα, τα προϊόντα ξυλείας και τα προϊόντα βιολογικής προέλευσης, συνεισφέρουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο. Οι τομείς χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF) είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας για την κλιματική πολιτική. Η Åsa Ågren Wikström (SE/EPP), περιφερειακή σύμβουλος Βέστερμποτεν και εισηγήτρια της εγκριθείσας γνωμοδότησης με θέμα «Αναθεώρηση του κανονισμού LULUCF (χρήση της γης, αλλαγή στη χρήση της γης και δασοκομικές δραστηριότητες) και του κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών», δήλωσε: «Πρέπει να αντιληφθούμε πλήρως το δυναμικό της δασοκομίας στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην ανάπτυξη της τοπικής και της περιφερειακής βιοοικονομίας. Η δέσμευση άνθρακα στα δάση, η χρήση των προϊόντων και η βιοενέργεια από το δάσος μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κλιματικού αντικτύπου και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η κλιματική αλλαγή είναι πρόβλημα που υπερβαίνει τα σύνορα, και δεν μπορεί να επιλυθεί από εθνικές ή τοπικές δράσεις και μόνο. Όλοι οι κλάδοι της οικονομίας πρέπει να συμβάλουν στη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών και ταυτόχρονα στην εξισορρόπηση της ισονομίας και της αλληλεγγύης. Ο αναγκαίος μετασχηματισμός πρέπει να βασίζεται στα δεδομένα και να προβλέπει τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών».

Περισσότερες πληροφορίες:

Τον Μάιο του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφο εργασίας όπου συνοψίζονταν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων για τη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές. Η αξιολόγηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ενδέχεται να είναι απαραίτητες ορισμένες στοχευμένες βελτιώσεις προκειμένου οι ισχύοντες κανόνες να ευθυγραμμιστούν με τις τρέχουσες προτεραιότητες της ΕΕ, την μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η έγκριση των αναθεωρημένων κανόνων είναι προγραμματισμένη για τα τέλη του 2022, προκειμένου να τεθούν σε ισχύ το 2023.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκριναν τους κανονισμούς της νέας ΚΓΠ, και ειδικότερα τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115, που ορίζει τους κανόνες για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της ΕτΠ με θέμα «Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ».

Η ΕτΠ εξέδωσε τον Ιανουάριο του 2022 γνωμοδότηση με θέμα «Ένα μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ» με εισηγητή τον Περιφερειάρχη Ανδαλουσίας Juanma Moreno.

Η ΕτΠ έχει εκφράσει τη θέση της σχετικά με τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» στις γνωμοδοτήσεις με θέμα «Δήμοι και περιφέρειες με βιοποικιλότητα μετά το 2020 στη 15η Διάσκεψη των μερών της Σύμβασης των ΗΕ για τη βιολογική ποικιλότητα και στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030» και με θέμα «Από το αγρόκτημα στο τραπέζι: η τοπική και περιφερειακή διάσταση».

Τα δάση καλύπτουν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο γης (43% σήμερα), κυρίως σε ερημωμένες περιοχές. Ο δασικός τομέας (διαχείριση και αξιοποίηση, βιομηχανική μεταποίηση ξύλου και χαρτιού) προσέφερε άμεση απασχόληση σε 2,1 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ (στοιχεία 2018), δημιουργώντας ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ύψους 109 855 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2018, 397 000 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν σε δασικές βιομηχανίες, πράγμα που αντιπροσωπεύει το 15% των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Επιπλέον 1,2 εκατομμύρια άτομα απασχολήθηκαν στην κατασκευή ξύλινων επίπλων και στην εκτύπωση σε χαρτί, με δημιουργία ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας ύψους 25 000 και 31 000 εκατομμυρίων ευρώ αντιστοίχως. Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί ότι η βιοενέργεια, οι κατασκευές από ξύλο και τα δασικά προϊόντα πλην ξυλείας παρείχαν 4 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας.

Οι βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και οι θωρακισμένες απέναντι στην κλιματική αλλαγή δασικές στρατηγικές που σέβονται και συνεισφέρουν στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη αποτελούν βασικά συστατικά της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ που αποσκοπεί στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Η πρωτοβουλία «Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση» είναι εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) που επιδιώκει να θέσει τους δήμους και τις περιφέρειες στην καρδιά της μετάβασης της ΕΕ στην κλιματική ουδετερότητα. Περιλαμβάνει διάφορα καλέσματα σε δράση, όπως την πρωτοβουλία «Δέντρα για τη ζωή», μια έρευνα για τη συλλογή των απόψεων των δήμων και των περιφερειών σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και πρόσκληση σε όλες τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να μοιραστούν τις κλιματικές τους δεσμεύσεις.

Επικοινωνία:

Matteo Miglietta

Τηλ. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

David Crous

Τηλ. +32 (0)470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023