Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση πρέπει να ενισχύει την ανάπτυξη, να είναι διαφανής και δημοκρατική  
Η ενσωμάτωση του Δημοσιονομικού Συμφώνου στις Συνθήκες της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζει τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων και να διατηρεί τις δημόσιες επενδύσεις. Απαιτείται ένα Ταμείο Αρωγής του Ευρώ για την αντιμετώπιση των συστημικών απειλών

Η ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) πρέπει να αντιμετωπίζει το τρέχον δημοκρατικό της έλλειμμα και να συμβάλλει στην ανάκαμψη των δημοσίων επενδύσεων, που παραμένουν σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ με τη γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε στις 5 Ιουλίου στη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), της Συνέλευσης των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ.

Αυστηρότεροι κανόνες δημοσιονομικού συντονισμού συμφωνήθηκαν στην έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2012. Σήμερα ενσωματώνονται στις συνθήκες της ΕΕ, μαζί με νέες διατάξεις που μετατρέπουν μερικώς το διακυβερνητικό Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό Ταμείο και θεσπίζουν Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Οι συνέπειες αυτών των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις περιφέρειες και τις πόλεις αξιολογήθηκαν από την ΕτΠ σε γνωμοδότηση με εισηγητή τον Christophe Rouillon (FR/PES), Δήμαρχο Coulaines. «Είναι ανησυχητικό το ότι η συζήτηση για τη μετανάστευση επισκιάζει όλα τα άλλα ζητήματα που απαιτούν άμεση ευρωπαϊκή δράση. Είναι πράγματι επιτακτική η ανάγκη να καταστήσουμε την ΟΝΕ ανθεκτική πριν από την επόμενη κρίση, ιδίως θεσπίζοντας ένα Ταμείο Αρωγής του Ευρώ για την αντιμετώπιση των συστημικών απειλών κατά της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτό το ευρωπαϊκό τείχος προστασίας πρέπει να θεσπιστεί τώρα και όχι στην επόμενη κρίση» , ανέφερε ο Christophe Rouillon κατά την παρουσίαση της γνωμοδότησης στη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ.

Η ενσωμάτωση της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΣΣΣΔ), γνωστότερης ως Δημοσιονομικό Σύμφωνο, στις Συνθήκες της ΕΕ έπρεπε να υλοποιηθεί μετά από αξιολόγηση της εφαρμογής της. Η ΕτΠ επικρίνει το γεγονός ότι δεν φαίνεται να διεξήχθη, ή να δημοσιεύθηκε, τέτοια αξιολόγηση, ενώ η πρόταση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραβλέπει πλήρως τα χρονίζοντα χαμηλά επίπεδα δημοσίων επενδύσεων, που έπεσαν από 3,4% του ΑΕγχΠ της ΕΕ το 2008 σε 2,7% το 2016.

Καθώς οι δημόσιες επενδύσεις συχνά είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο από τη δημοσιονομική εξυγίανση, οι τοπικοί ηγέτες απαιτούν οι νέοι κανόνες να παρέχουν την αναγκαία ευελιξία και να στηρίζουν, ειδικότερα, την επενδυτική ικανότητα των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Υπό αυτό το πρίσμα, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) δεν πρέπει να θεωρεί διαρθρωτική δαπάνη τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων που στηρίζονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το πρόγραμμα Διευρωπαϊκών Δικτύων (ΔΕΔ) και το μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη». Σχετική διάταξη έχει ήδη θεσπιστεί όσον αφορά τις εθνικές συνεισφορές στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.

Οι τοπικοί ηγέτες στηρίζουν την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) - που στερείται διαφάνειας και είναι εκτεθειμένος σε αδιέξοδα και δικαιώματα αρνησικυρίας - στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ, με λογοδοσία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στηρίζουν δε σθεναρά την πρόταση της Επιτροπής για τη λήψη των σημαντικών αποφάσεων, μεταξύ άλλων για τη χορήγηση χρηματοπιστωτικής στήριξης, με σταθμισμένη πλειοψηφία 85% και όχι πλέον με ομοφωνία.

Η προτεινόμενη θέσπιση Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ, θα συμβάλει στην ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας και θα καθιστά πιο κατανοητή τη διακυβέρνηση της ΟΝΕ. Ο ρόλος του Υπουργού, ωστόσο, πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω συγκέντρωση της λήψης δημοσιονομικών αποφάσεων.

Παρ' όλα αυτά, το δημοκρατικό έλλειμμα στην ΟΝΕ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εάν αυτή δεν δείξει στους ευρωπαίους πολίτες ότι στηρίζει επίσης την αρχή της κοινωνικής προόδου και ότι η απασχόληση, η αύξηση των μισθών και τα κοινωνικά πρότυπα δεν θεωρούνται δευτερεύοντα σε σχέση με τους μακροοικονομικούς και δημοσιονομικούς προβληματισμούς.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Pierluigi Boda

Tηλ.: +32 2 282 2461

Κινητό: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Share: