Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Συμμαχία πανευρωπαϊκής εμβέλειας προειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: η περικοπή περιφερειακών κονδυλίων θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της Ευρώπης  

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ μετά το 2020 και να στηρίζει όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Η περικοπή των κονδυλίων της ενέχει κίνδυνο διεύρυνσης των χασμάτων στην Ευρώπη και υπονόμευσης του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το μήνυμα που διαβιβάστηκε σήμερα από τη συμμαχία πανευρωπαϊκής εμβέλειας #CohesionAlliance προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την εκ μέρους της δημοσίευση του σχεδίου μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ στις 2 Μαΐου 2018.

Με διαθέσιμα κονδύλια ύψους άνω των 350 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2014 και 2020, η πολιτική συνοχής —η οποία τίθεται σε εφαρμογή μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων — είναι το κύριο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ με το οποίο επιδιώκεται η άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η διάνοιξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και η αντιμετώπιση σημαντικών παγκόσμιων ζητημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή και η μετανάστευση. Αποτελεί τη μοναδική πολιτική της ΕΕ η οποία καλύπτει το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων της Ευρώπης με τη συμμετοχή διαφόρων τοπικών φορέων για την υλοποίηση αναπτυξιακών στρατηγικών καθοδηγούμενων από κοινούς ενωσιακούς στόχους.

Ως απόρροια του Brexit και της ανάγκης της ΕΕ να χρηματοδοτήσει νέες προτεραιότητες, όπως η άμυνα, η ασφάλεια και ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων, τα χρηματοδοτικά κονδύλια που προορίζονται για την πολιτική συνοχής κινδυνεύουν να μειωθούν στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ —ή Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο — που θέτει τα ανώτατα όρια των δαπανών της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020. Με στόχο να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο και να μεγιστοποιηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ζωτικό ρόλο της πολιτικής για τη συνοχή, η #CohesionAlliance εγκαινιάστηκε, τον Οκτώβριο του 2017, από τις κορυφαίες ενώσεις των περιφερειών και των δήμων —τον Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιφερειών (AEBR), τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), τη Διάσκεψη των Περιφερειακών Νομοθετικών Συνελεύσεων της Ευρώπης (CALRE), το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (ΣΕΔΠ), τη Διάσκεψη των Απομακρυσμένων Θαλάσσιων Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CPMR) και την EUROCITIES — από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών .

Αίτημα της συμμαχίας είναι ο προϋπολογισμός της ΕΕ μετά το 2020 να καταστήσει την πολιτική συνοχής πιο ισχυρή, αποτελεσματική, εμφανή και προσιτή για κάθε περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την εγκαινίαση της Συμμαχίας, η δήλωσή της υπογράφηκε από περισσότερους από 4.000 υποστηρικτές, 100 περιφέρειες, 70 δήμους και κομητείες, 50 ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών, 40 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 30 τομεακές οργανώσεις της ΕΕ.

«Η πολιτική συνοχής είναι παραδοσιακή, αλλά όχι παρωχημένη, και θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο της στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υποστεί περικοπές, αλλά στόχος μας είναι να περιορίσουμε τις ενδεχόμενες περικοπές μεταξύ 5 και 10%» , δήλωσε ο αρμόδιος για τον προϋπολογισμό Επίτροπος της ΕΕ κ. Gunther Oettinger , καλώντας όλους τους εταίρους να κινητοποιηθούν και να επιδιώξουν να πείσουν τις εθνικές κυβερνήσεις ότι μια περιορισμένη αύξηση των συνεισφορών των κρατών μελών είναι απαραίτητη για να είναι η ΕΕ σε θέση να αρθεί στο ύψος των καθηκόντων της.

Με την άποψη αυτή συμφώνησε πλήρως και η αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική Επίτροπος της ΕΕ κ. Corinna Creţu , η οποία επεσήμανε τα εξής: «Η Ευρώπη χρειάζεται συνοχή περισσότερο από ποτέ άλλοτε, και όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και για κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους . Χάρη στην #CohesionAlliance χιλιάδες δικαιούχοι αυτής της μοναδικής πολιτικής ―οι οποίοι εκπροσωπούν τόσο τους δήμους και τις περιφέρειες όσο και τομείς όπως η υγειονομικός, ο εκπαιδευτικός ή ο επιχειρηματικός― διακηρύσσουν δυνατά και καθαρά ότι η Ευρώπη και η πολιτική συνοχής αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος» .

Εξ ονόματος του AEBR, η Γενική Διευθύντρια Εξωτερικής Δράσης της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Extremadura, κ. Rosa Balas Torres, δήλωσε τα εξής: «Τα υφιστάμενα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας πρέπει να διατηρηθούν ως αναπόσπαστες συνιστώσες της ευρωπαϊκής συνοχής που φέρνουν πιο κοντά τους πολίτες και τις εδαφικές περιοχές πέραν των εθνικών συνόρων. Έπειτα από την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις παραμεθόριες περιφέρειες, κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω ανάπτυξη διασυνοριακών και διακρατικών προσεγγίσεων και σε άλλους τομείς πολιτικής της ΕΕ, όπως η απασχόληση, η υγειονομική περίθαλψη, η προσβασιμότητα και η συνδεσιμότητα».

Ο Πρόεδρος της AER και Περιφερειάρχης της σουηδικής περιφέρειας Västra Götaland κ. Magnus Berntsson επεσήμανε τα εξής: «Μια ισχυρή και ανανεωμένη πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες είναι η πιο έξυπνη και λογική επένδυση που μπορεί να κάνει η ΕΕ για το μέλλον της. Στη μελλοντική Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική συνοχής αποτελεί το ισχυρότερο μέσο που διαθέτουμε για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την προώθηση μιας ενωμένης, δυνατής και ανταγωνιστικής Ευρώπης».

Η Πρόεδρος της CALRE κ. Ana Luís , Πρόεδρος της Νομοθετικής Συνέλευσης της πορτογαλικής Αυτόνομης Περιφέρειας των Αζορών, τόνισε τα εξής: «Ήρθε η ώρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να σχηματίσουμε αρραγές μέτωπο για την προάσπιση των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η συνοχή και η αλληλεγγύη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η CALRE προσχώρησε εξ αρχής στην #CohesionAlliance. Η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή και αποτελεσματική πολιτική συνοχής σε όλες ανεξαιρέτως τις περιφέρειές της».

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΔΠ και δημοτικός σύμβουλος του Malmö στη Σουηδία κ. Ilmar Reepalu δήλωσε τα εξής: «Η επιτυχία των νέων προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως η κοινωνική ένταξη και η δράση για το κλίμα, εξαρτάται από την ικανότητα των δήμων και των περιφερειών να επενδύσουν στην επικράτειά τους, αλλά οι επενδύσεις αυτές δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς την πολιτική συνοχής. Η ΕΕ θα πρέπει να επιδείξει συνέπεια και να ισχυροποιήσει την πολιτική συνοχής στον μελλοντικό προϋπολογισμό της» .

Ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Karl-Heinz Lambertz υπογράμμισε τα εξής: «Εάν προσβλέπουμε σε μια Ευρώπη η οποία θα επενδύει σε κάθε κοινότητα, θα είναι αποτελεσματικότερη, εμφανέστερη και λιγότερο συγκεντρωτική και θα υποστηρίζει τη συνεργασία σε διασυνοριακό επίπεδο, τότε χρειαζόμαστε μια ισχυρή πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες και έναν ενισχυμένο ενωσιακό προϋπολογισμό. Η περικοπή των κονδυλίων του θα έχει σοβαρές μελλοντικές συνέπειες για την ευημερία και την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» .

Στο ζήτημα αυτό αναφέρθηκε επίσης ο Πρόεδρος της CPMR και της Αυτόνομης Περιφερειακής Κυβέρνησης των Αζορών στην Πορτογαλία κ. Vasco Alves Cordeiro , ο οποίος δήλωσε τα εξής: «Ο μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες και τις προτεραιότητες της ΕΕ, αλλά και να παρέχει στις περιφέρειες την ευελιξία που έχουν ανάγκη για την πραγμάτωση του πολιτικού οράματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης σε τοπικό επίπεδο. Ορισμένες προτεραιότητες μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσω της πολιτικής για τη συνοχή» .

Ο ζωτικός ρόλος που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής επισημάνθηκε από τον Πρόεδρο της EUROCITIES και δήμαρχο Γάνδης στο Βέλγιο κ. Daniël Termont ως εξής: «Η πολιτική αποτελεί τον συνδετικό ιστό που κρατά την Ευρώπη ενωμένη καθώς πασχίζουμε για ένα μέλλον πιο βιώσιμο, πολυδεκτικό, δημοκρατικό και ευημερούν. Η υποστήριξη της καινοτομίας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μέσω μιας ισχυρής πολιτικής για τη συνοχή θα βοηθήσει την Ευρώπη να παραμείνει πρότυπο προς μίμηση για τον κόσμο που μας περιβάλλει και για τις μελλοντικές γενεές» .

Ενημερωτικό σημείωμα

Η #CohesionAlliance (Συμμαχία συνοχής) είναι ένας συνασπισμός όσων πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τον στυλοβάτη του μέλλοντος της ΕΕ. Η Συμμαχία δημιουργήθηκε ως απόρροια της συνεργασίας των κορυφαίων ευρωπαϊκών ενώσεων δήμων και περιφερειών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Αίτημά της είναι ο προϋπολογισμός της ΕΕ μετά το 2020 να καταστήσει την πολιτική συνοχής πιο ισχυρή, αποτελεσματική, εμφανή και προσιτή για κάθε περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές έως τις ΜΜΕ, τις ΜΚΟ, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τις πολιτιστικές οργανώσεις, όλοι όσοι πιστεύουν στην πολιτική συνοχής της ΕΕ είναι ευπρόσδεκτοι να προσχωρήσουν στην # CohesionAlliance υπογράφοντας τη δήλωσή της.

Περισσότερες πληροφορίες:

Φωτογραφίες

Ενημερωτικά δελτία για τη συνοχή

Υπογράφοντες της Συμμαχίας συνοχής

Χάρτης της Συμμαχίας συνοχής

Στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Τύπου:

cohesionalliance@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023