Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η ΕτΠ είναι έτοιμη να φέρει τη Διάσκεψη για το μέλλον της ΕΕ στις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά, με στόχο τη διαμόρφωση μιας καλύτερης Ευρώπη που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών  

Η ομάδα υψηλού επιπέδου για την ευρωπαϊκή δημοκρατία ―υπό την προεδρία του Herman Von Rompuy― θα υποστηρίξει την ΕτΠ παρέχοντας στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο διακυβέρνησης τη φωνή και την επιρροή που τους αξίζουν.

Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες ενέκριναν ψήφισμα με θέμα τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης (εφεξής «η Διάσκεψη») κατά την 144η σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ και συζήτησαν με τον Herman van Rompuy, πρώην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρόεδρο της νεοσυσταθείσας ομάδας υψηλού επιπέδου (ΟΥΕ) για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, σχετικά με την οπτική της ΕτΠ για το μέλλον της Ευρώπης και τη συμμετοχή της ΕτΠ στη Διάσκεψη. Η ΟΥΕ ―ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο με αποστολή την υποστήριξη της ΕτΠ― θα παράσχει στρατηγική πολιτική ανάλυση, εστιάζοντας στις προκλήσεις που τίθενται για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές. Η ΟΥΕ θα συνεργάζεται στενά με τα μέλη της ΕτΠ, ιδίως με τη Διάσκεψη των Προέδρων και τα μέλη της αντιπροσωπείας της ΕτΠ στη Διάσκεψη.

Ο Πρόεδρος της ΕτΠ Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε: «Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης προσφέρει στους πολίτες και στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές μια ευκαιρία που δεν μπορούμε να χάσουμε. Οι περιφερειακοί και οι τοπικοί ηγέτες δεν έχουν μόνο καθοριστική συμβολή στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των Ευρωπαίων και των κοινών θεσμικών οργάνων τους, αλλά διαθέτουν επίσης ισχυρά εργαλεία για τον εμπλουτισμό της δημοκρατικής υπόστασης της Ένωσης. Πιστεύω ότι οι υφιστάμενες διατάξεις της Συνθήκης αφήνουν περιθώριο για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της νομοθεσίας. Η ΕτΠ, με την υποστήριξη της ομάδας υψηλού επιπέδου για την ευρωπαϊκή δημοκρατία που τελεί υπό την ηγεσία του Προέδρου κ. Van Rompuy, θα αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή για να διαμορφώσει τα βέλτιστα εργαλεία για μια καλύτερη Ένωση, η οποία πρέπει να είναι σε θέση να δρα, να αντιδρά, να προστατεύει, να ενδυναμώνει και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που εκφράζουν οι πολίτες της . Η ΕτΠ έδωσε έμφαση στην εδαφική διάσταση της Διάσκεψης, με στόχο να παρασχεθεί στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο διακυβέρνησης η φωνή και η επιρροή που τους αξίζουν σε αυτή τη σημαντική διαδικασία. Ο τοπικός μας διάλογος της 9ης Μαΐου στο Στρασβούργο θα σηματοδοτήσει την εδαφική διάσταση της Διάσκεψης, η οποία πρέπει να προχωρήσει πέραν των Βρυξελλών και των πρωτευουσών » .

Ο Herman Van Rompuy , πρόεδρος της ομάδας υψηλού επιπέδου της ΕτΠ για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, δήλωσε: «Η ευρωπαϊκή δημοκρατία αφορά όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Αποτελεί τόσο αξία καθαυτή όσο και καταλύτη για μια Ευρώπη που προστατεύει και ενδυναμώνει. Η δημοκρατία πρέπει να παράγει αποτελέσματα και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών, και η ίδια η ύπαρξη της ΕΕ εξαρτάται από την ικανότητα αυτή. Η δημοκρατία διέρχεται κρίση παγκοσμίως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στα κράτη μέλη. Η δημοκρατία λειτουργεί καλύτερα στο περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο, όπου συνδέεται στενότερα με τις ανάγκες των πολιτών, διαθέτει την πιο μακραίωνη παράδοση και απολαύει του υψηλότερου επιπέδου εμπιστοσύνης. Σε μια εποχή ψηφιακής επανάστασης και αλλαγών στην κοινωνία, η δημοκρατία πρέπει επίσης να αναδιαμορφωθεί, να βελτιωθεί και να εκσυγχρονιστεί σε όλα τα επίπεδα. Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης παρέχει ευκαιρία για την ανάπτυξη αυτού του προβληματισμού σε ενωσιακό επίπεδο και η ομάδα υψηλού επιπέδου της ΕτΠ για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, της οποίας είμαι στην ευχάριστη θέση να προεδρεύω, θα εξετάσει τρόπους για τη βελτίωση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, ως δομικών στοιχείων της ενίσχυσης και της βελτίωσης της ευρωπαϊκής δημοκρατίας από τη βάση προς την κορυφή. Η προστιθέμενη αξία μας έγκειται στην αναζήτηση πρωτότυπων και καινοτόμων λύσεων που λειτουργούν, στοχεύοντας σε αποτελέσματα που διασφαλίζουν ότι η ΕΕ υλοποιεί τις υποσχέσεις και τους στόχους της με τη διαμεσολάβηση των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και της ΕτΠ ».

Γενικές πληροφορίες:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών δεσμεύεται να συμμετάσχει στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης με τέσσερις τρόπους. Πρώτον, η ΕτΠ εκπροσωπείται στην εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης. Σε αυτό το όργανο, κατά την αρχική αποστολή που συνίσταται στον καθορισμό των δομών της διάσκεψης, η ΕτΠ εργάζεται για να διασφαλίσει ότι η σύνοδος ολομέλειας της Διάσκεψης βασίζεται σε στέρεα δημοκρατικά θεμέλια και περιλαμβάνει ικανοποιητικό αριθμό αιρετών εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών κοινοβουλίων και συμβουλίων, παράλληλα με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων. Δεύτερον, η ΕτΠ διοργανώνει τοπικούς διαλόγους στα κράτη μέλη για να συμβάλει στην προβολή της Διάσκεψης σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ και να τροφοδοτήσει τη Διάσκεψη με τις προτάσεις των πολιτών. Τρίτον, η ΕτΠ θα διοργανώσει σειρά συζητήσεων κατά τις συνόδους ολομέλειας και τις συνεδριάσεις των επιτροπών της και θα εκδώσει γνωμοδοτήσεις για θέματα συναφή με τις εργασίες της Διάσκεψης καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της. Η επόμενη Ευρωπαϊκή εβδομάδα των δήμων και των περιφερειών και η Διάσκεψη κορυφής της ΕτΠ στη Μασσαλία θα αποτελέσουν ορόσημα της εν λόγω διαδικασίας. Η σύσταση ομάδας υψηλού επιπέδου αποτελεί το τέταρτο στοιχείο των εργασιών της ΕτΠ για την προώθηση της εδαφικής διάστασης της Διάσκεψης, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Την Ημέρα της Ευρώπης, ακριβώς πριν από την έναρξη της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης από τα τρία θεσμικά όργανα ―την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ― και προκειμένου να προβληθεί η ανάγκη να προσλάβει η Διάσκεψη εδαφική διάσταση, η ΕτΠ θα διοργανώσει τοπικό διάλογο στις 9 Μαΐου στο Στρασβούργο με τις τρεις γαλλικές εδαφικές ενώσεις, τη γαλλική αντιπροσωπεία στην ΕτΠ και τον δήμο του Στρασβούργου, καθώς και με αιρετούς εκπροσώπους και πολίτες περιφερειών, πόλεων και χωριών από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σύσταση της ομάδας υψηλού επιπέδου (ΟΥΠ) για την ευρωπαϊκή δημοκρατία εγκρίθηκε από το Προεδρείο της ΕτΠ τον Δεκέμβριο του 2020, κατόπιν πρότασης της Διάσκεψης των Προέδρων της ΕτΠ. Η ομάδα υψηλού επιπέδου απαρτίζεται από επτά «σοφούς» άνδρες και γυναίκες της Ευρώπης:

τον Herman Van Rompuy , πρώην πρωθυπουργό του Βελγίου και επίτιμο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

τον Joaquin Almunia , πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Ανταγωνισμού και Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων·

τον Tomasz Grzegorz Grosse , καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας·

την Rebecca Harms, πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

την Silja Markkula , πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας·

την Maria João Rodrigues , πρώην υπουργό επαγγελματικών προσόντων και εκπαίδευσης της Πορτογαλίας και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

την Ανδρούλλα Βασιλείου , πρώην επίτροπο Υγείας και Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας.

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα εγκαινιαστεί επίσημα στις 9 Μαΐου 2021 και αναμένεται να καταλήξει σε συμπεράσματα έως την άνοιξη του 2022.

Πρόγραμμα του τοπικού διαλόγου στο Στρασβούργο στις 9 Μαΐου

Σύνδεσμος για την εκδήλωση

Η εκδήλωση αυτή περιλαμβάνεται στην πολύγλωσση διαδικτυακή πλατφόρμα της Διάσκεψης.

Επικοινωνία:

Marie-Pierre Jouglain

Τηλ. +32 (0)473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023