Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η ΕτΠ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώνουν τις δυνάμεις τους για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο  

Το σχέδιο δράσης που υπεγράφη με τις υπηρεσίες της Επιτρόπου Mariya Gabriel (ΓΔ EAC, ΓΔ RTD και ΚΚΕρ) θα ασχοληθεί επίσης με τη φυγή επιστημόνων και τις εκπαιδευτικές ανισότητες

Για την ενίσχυση της γνωστικής βάσης της Ευρώπης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και για τη στήριξη της ανάκαμψης από την κρίση COVID-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) θα εντείνει τη συνεργασία της με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, της παιδείας και του πολιτισμού. Το νέο Σχέδιο δράσης που υπεγράφη μεταξύ των δύο οργάνων αποσκοπεί στην παροχή στους δήμους και τις περιφέρειες των πιο πρόσφατων δεδομένων και γνώσεων και στη στήριξή τους για τον περιορισμό του χάσματος καινοτομίας και της φυγής επιστημόνων, την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και την υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως η Πράσινη Συμφωνία.

Ομιλώντας στη συνεδρίαση της επιτροπής SEDEC στις 25 Νοεμβρίου, η Mariya Gabriel , Επίτροπος Καινοτομίας, έρευνας, πολιτισμού, εκπαίδευσης και νεολαίας, δήλωσε: «Οι δήμοι και οι περιφέρειες επιτελούν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της οικολογικής και της ψηφιακής μας μετάβασης. Το Κοινό σχέδιο δράσης και το ανανεωμένο Σχέδιο εργασίας της Πλατφόρμας Ανταλλαγής Γνώσεων που υπογράφουν σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελούν τα δομικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής μας στρατηγικής για τη γνώση και επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες λύσεις που θα βελτιώσουν τις ζωές των πολιτών».

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, δήλωσε: «Να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες, να χτίσουμε βιώσιμες, ανθεκτικές και καινοτόμες περιφερειακές και τοπικές κοινωνίες, να αγωνιστούμε για τις αξίες μας μέσα από την εκπαίδευση και τον πολιτισμό: αυτές είναι οι κύριες προτεραιότητές μας. Το σχέδιο δράσης μεταξύ της ΕτΠ και της Επιτρόπου Mariya Gabriel θα υποστηρίξει τις προσπάθειές μας για την επίτευξη των στόχων αυτών».

Η Anne Karjalainen (FI/PES), πρόεδρος της επιτροπής SEDEC της ΕτΠ, δήλωσε: «Η ισχυρή αγκύρωση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και του πολιτισμού είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνοχή, τη βιώσιμη ανάκαμψη και την ομαλή μετάβαση της Ευρώπης σε μια ουδέτερη από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών οικονομία. Το κοινό σχέδιο δράσης αντικατοπτρίζει πλήρως την πολιτική βούληση για την προώθηση κοινών δράσεων επί τόπου, με την καλλιέργεια ισχυρών συνεργιών μεταξύ πολιτικών και μέσων, έτσι ώστε κανένας άνθρωπος και κανένας τόπος να μην βρεθεί στο περιθώριο».

Η πανδημία COVID-19 έθεσε στο προσκήνιο ερευνητικές προσπάθειες και καινοτόμες λύσεις στην υγεία, καθώς και σε άλλους τομείς της κοινωνίας. Για την περαιτέρω τόνωση της ανάπτυξης περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας, η εμβάθυνση της επιτυχημένης πρωτοβουλίας της ΕτΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πλατφόρμα Ανταλλαγής Γνώσεων (ΠΑΓ) είναι βασική συνιστώσα του σχεδίου δράσης. Θα αναβαθμιστεί σε στρατηγικό επίπεδο και θα ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), όπως ανήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη ανακοίνωσή της για τον νέο ΕΧΕ.

Η ΠΑΓ 2.0 αποσκοπεί στη στήριξη των δήμων και των περιφερειών προκειμένου να καταστούν ενεργοί φορείς αλλαγής και ηγέτες καινοτομίας, στην ανάδειξη της νέας γνώσης που δημιουργείται μέσω του προγράμματος « Ορίζων Ευρώπη » και στον πολλαπλασιασμό της απήχησης του ΕΧΕ, φέρνοντας τις κύριες έννοιες και τα μηνύματά του εγγύτερα στους πολίτες. Η ΕτΠ θα συμμετάσχει στη χαρτογράφηση των οικοσυστημάτων γνώσης σε όλη την ΕΕ με στόχο τη διαμόρφωση των κόμβων ΕΧΕ , δομών που θα συγκεντρώνουν περιφερειακούς φορείς.

«Οι κόμβοι ΕΧΕ μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία πλήρους θεσμικής αναγνώρισης των περιφερειακών οικοσυστημάτων και των κόμβων καινοτομίας και πλήρους ανάδειξης μας τοποκεντρικής προσέγγισης στην επιστήμη και την καινοτομία. Ωστόσο, πρέπει να μην συνιστούν απλά εργαλείο για την άμβλυνση του χάσματος καινοτομίας, καθώς μπορούν επίσης να αποτελέσουν εξαιρετικό πλαίσιο για την τόνωση της ανάδυσης συλλογικών έργων έρευνας και καινοτομίας που θα συνδυάζουν πολυάριθμα περιφερειακά οικοσυστήματα και κόμβους καινοτομίας σε μία προσέγγιση από τη βάση στην κορυφή», τόνισε ο εισηγητής της ΕτΠ Christophe Clergeau (FR/PES), μέλος του περιφερειακού συμβουλίου Pays-de-la-Loire. Το σχέδιο γνωμοδότησής του με θέμα τη νέα ανακοίνωση για τον ΕΧΕ συζητήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής SEDEC.

Το σχέδιο δράσης προβλέπει επίσης μόνιμο ρόλο για την ΕτΠ στη στήριξη των πέντε αποστολών «Ορίζων Ευρώπη» , π.χ. μέσω της θέσπισης εταιρικών σχέσεων και δικτύων μεταξύ δήμων και περιφερειών. Επιπλέον, αναδεικνύει τον δυνητικό ρόλο των δήμων και των περιφερειών ως καταλυτών για την προώθηση συνεργιών μεταξύ του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής.

Ομοίως, το πιλοτικό έργο Η επιστήμη συναντά τις περιφέρειες θα επεκταθεί προκειμένου να στηρίξει τη βασισμένη στην επιστήμη χάραξη πολιτικής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ περιφερειών. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συνδράμει τους δήμους και τις περιφέρειες παρέχοντάς τους περισσότερα δεδομένα σε υποεθνικό επίπεδο.

Στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, τα δύο όργανα δεσμεύονται να χαρτογραφήσουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην ηλεκτρονική μάθηση. Το σχέδιο προβλέπει ισχυρή συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών στη Συμμαχία «Εκπαίδευση για το Κλίμα», που αποσκοπεί στην προώθηση της εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική αειφορία και στην εφαρμογή του επικαιροποιημένου Σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση . Προβλέπει επίσης την από κοινού προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες:

Η επιτροπή SEDEC είναι η αρμόδια επιτροπή της ΕτΠ για την κοινωνική πολιτική, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την έρευνα και τον πολιτισμό. Η συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου διεξήχθη πλήρως εξ αποστάσεως λόγω της υγειονομικής κατάστασης στην Ευρώπη. Εκτός της γνωμοδότησης για τον ΕΧΕ με εισηγητή τον Christophe Clergeau, τέθηκαν επίσης προς έγκριση τα ακόλουθα τρία σχέδια γνωμοδότησης:

Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα

Ο εισηγητής Csaba Borboly (RO/EPP), πρόεδρος του κομητειακού συμβουλίου Harghita, δήλωσε: «Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη της εκπαίδευσης, της ένταξης του εργατικού δυναμικού και των σχετικών με τις δεξιότητες πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωριστεί ότι η υιοθέτηση ενιαίας προσέγγισης δεν είναι βιώσιμη, λόγω των ψηφιακών και οικονομικών χασμάτων μεταξύ των περιφερειών. Γι’ αυτό, πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τα όργανα της ΕΕ, τις ΜΜΕ και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και χρειαζόμαστε την επίσπευση της διάθεσης πόρων προς τους ΟΤΑ και τους τοπικούς φορείς για επιτυχώς προσαρμοσμένες τοπικές στρατηγικές και σχέδια δράσης».

Στήριξη της απασχόλησης των νέων – Γέφυρα προς την απασχόληση για την επόμενη γενιά – Η ενίσχυση των εγγυήσεων για τη νεολαία

Η εισηγήτρια Romy Karier (LU/EPP), μέλος του δημοτικού συμβουλίου Clervaux, δήλωσε: «Η πρόταση περί ενίσχυσης των εγγυήσεων για την νεολαία έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19 που επηρεάζει δυσανάλογα τους νέους. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρα μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανώσεις νέων και δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, για τη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής των Εγγυήσεων για τη Νεολαία που αναμένεται να οδηγήσουν σε σταθερές και βιώσιμες θέσεις εργασίας».

Επανεκκίνηση των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας

Ο εισηγητής Giuseppe Varacalli (IT/Renew E.), μέλος του δημοτικού συμβουλίου Gerace, δήλωσε: «Οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας αντιπροσωπεύουν από μόνοι τους 4,2% του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ και, μαζί με τις σχετικές δραστηριότητες, το ποσοστό αυτό ξεπερνά κατά πολύ το 5%. Παρά τη χρήση νέων τεχνολογιών, η συντριπτική πλειονότητα των δραστηριοτήτων τους βασίζεται στη φυσική παρουσία και, γι’ αυτό το λόγο πολλοί εξ αυτών δεν κατάφεραν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Η γνωμοδότηση καλεί την Ευρώπη να λειτουργήσει μοχλευτικά για τα κράτη μέλη προκειμένου να αξιοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι και τα μέτρα για την υποστήριξη του πολιτισμού, επιδιώκοντας να μην μείνει κανείς στο περιθώριο».

Οι τέσσερις γνωμοδοτήσεις θα συζητηθούν και θα εγκριθούν στη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ που θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2021.

Για την προετοιμασία μιας δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψης από την κρίση COVID-19, οι δήμοι και οι περιφέρειες ενισχύουν επίσης τη συνεργασία τους με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (ΓΔ EMPL) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά από συζήτηση με τον γενικό διευθυντή της ΓΔ EMPL Joost Korte , τα μέλη της επιτροπής SEDEC ενέκριναν σχέδιο όπου ορίζονται συγκεκριμένοι τομείς ενισχυμένης συνεργασίας γύρω από την Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής του Πόρτο (Μάιος 2021), το Σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων . Η ΕτΠ μπορεί να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη χρηματοδότηση από το REACT-EU και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + για τη στήριξη μέτρων απασχόλησης των νέων, καθώς και να προωθήσει τον διάλογο μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.

Η συνεδρίαση της επιτροπής SEDEC διεξήχθη τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Διαβάστε εδώ τη δήλωση της προέδρου της επιτροπής SEDEC Anne Karjalainen και της εισηγήτριας της ΕτΠ Concha Andreu .

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen

Τηλ. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :