Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Έκθεση της Επιτροπής αναφέρεται στην πρωτοβουλία REGHUB και συνιστά την εντατικοποίηση της συνεργασίας με την Επιτροπή των Περιφερειών με στόχο τη συμβολή στη χάραξη πολιτικής της Επιτροπής  

Στην πρόσφατη έκθεση απολογισμού της για τη βελτίωση της νομοθεσίας, που δημοσιεύθηκε στις 15 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπό σημείωση τις πρόσφατες ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την υλοποίηση των περσινών συστάσεων της ειδικής ομάδας για την επικουρικότητα.

Η έκθεση αναφέρει ότι η «ειδική ομάδα τόνισε επίσης την πρόκληση που συνιστά η συγκέντρωση των απόψεων των τοπικών και περιφερειακών αρχών από ολόκληρη την Ένωση. Έκτοτε, η Επιτροπή των Περιφερειών έχει δημιουργήσει ένα πιλοτικό δίκτυο περιφερειακών κόμβων για την εξέταση της εφαρμογής της πολιτικής της ΕΕ (RegHub) με σκοπό την αξιολόγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ στην πράξη.

Η Επιτροπή θα εντείνει τη συνεργασία της με την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής στα κράτη μέλη, τις εθνικές αρχές και άλλες αντιπροσωπευτικές ενώσεις με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις δυνατότητες συμβολής στη χάραξη πολιτικής της Επιτροπής».​

Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGHUB-SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
10.11.2022