Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Έκθεση της Επιτροπής αναφέρεται στην πρωτοβουλία REGHUB και συνιστά την εντατικοποίηση της συνεργασίας με την Επιτροπή των Περιφερειών με στόχο τη συμβολή στη χάραξη πολιτικής της Επιτροπής  

Στην πρόσφατη έκθεση απολογισμού της για τη βελτίωση της νομοθεσίας, που δημοσιεύθηκε στις 15 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπό σημείωση τις πρόσφατες ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την υλοποίηση των περσινών συστάσεων της ειδικής ομάδας για την επικουρικότητα.

Η έκθεση αναφέρει ότι η «ειδική ομάδα τόνισε επίσης την πρόκληση που συνιστά η συγκέντρωση των απόψεων των τοπικών και περιφερειακών αρχών από ολόκληρη την Ένωση. Έκτοτε, η Επιτροπή των Περιφερειών έχει δημιουργήσει ένα πιλοτικό δίκτυο περιφερειακών κόμβων για την εξέταση της εφαρμογής της πολιτικής της ΕΕ (RegHub) με σκοπό την αξιολόγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ στην πράξη.

Η Επιτροπή θα εντείνει τη συνεργασία της με την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής στα κράτη μέλη, τις εθνικές αρχές και άλλες αντιπροσωπευτικές ενώσεις με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις δυνατότητες συμβολής στη χάραξη πολιτικής της Επιτροπής».​

Κοινοποίηση :