Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η πολιτική συνοχής πρέπει να κάνει περισσότερα για την προαγωγή της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη  

Η πολιτική συνοχής πρέπει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ισότητας των φύλων και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, τα οποία είναι πρωταρχικής σημασίας για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη. Αυτό είναι το αίτημα που διατυπώνεται σε γνωμοδότηση η οποία καταρτίστηκε από τη Donatella Porzi, περιφερειακή σύμβουλο Ουμβρίας (Ιταλία), και εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) στις 2 Δεκεμβρίου. Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες εκτιμούν ότι η διάσταση του φύλου πρέπει να συνεκτιμηθεί επίσης στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Κατά τη συζήτηση της Ολομέλειας σχετικά με τη γνωμοδότηση με θέμα «Η διάσταση του φύλου στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της περιόδου 2021-2027» , τα μέλη της ΕτΠ τόνισαν τη σημασία της ισότητας των φύλων για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια, η ισότητα των φύλων θα πρέπει να αποτελέσει διατομεακό κριτήριο για την προετοιμασία των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής, επιδιωκόμενο στόχο στο πλαίσιο των προγραμμάτων και ισχυρό παράγοντα που είναι αναγκαίος για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης της πολιτικής συνοχής‧

Η εισηγήτρια  Donatella Porzi  (IT/PES), περιφερειακή σύμβουλος Ουμβρίας, δήλωσε: « Η πολιτική συνοχής αποσκοπεί στη μείωση των περιφερειακών οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, τι κάνει όμως για τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων; Στο πλαίσιο της μεταπανδημικής ανάκαμψης της ΕΕ, είναι μείζονος σημασίας να επινοηθούν συγκεκριμένα εργαλεία για την προαγωγή της ισότητας των φύλων, ικανά να βοηθήσουν την κοινωνία μας στο σύνολό της. Το Ταμείο Συνοχής μπορεί να έχει απτό αντίκτυπο με μέλημα, μεταξύ πολλών άλλων, τη βελτίωση των πολιτικών παιδικής φροντίδας, τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας ή την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας στις αγροτικές περιοχές. Η δίκαιη μετάβαση πρέπει να ξεκινήσει από αυτό το σημείο ».

Η Monika Vana (AT/Πράσινοι), μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγήτρια σχετικά με τη διάσταση του φύλου στην πολιτική συνοχής, συμμετείχε επίσης στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας.

Τα μέλη της ΕτΠ επισημαίνουν ότι η πολιτική συνοχής και οι μέθοδοι κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων μπορούν να συντείνουν σημαντικά στην πραγματική ενίσχυση της ισότητας μεταξύ των φύλων, τόσο ως προς το ύψος της χρηματοδότησης όσο και ως προς τη φύση και τη στόχευσή της. Ως εκ τούτου, ζητούν η συμβολή στην ισότητα των φύλων να μην θεωρείται ως αποκλειστικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου , αλλά μάλλον ως επιδίωξη όλων των Ταμείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ( ΕΓΤΑΑ ), εκεί όπου το ζήτημα της ισότητας των φύλων και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι συχνά εντονότερο.

Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες συνιστούν στις διαχειριστικές αρχές των ενωσιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027 να αναπτύξουν έργα και να λάβουν μέτρα με στόχο την προαγωγή της ισότητας των φύλων, όπως η στήριξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η διευκόλυνση της επανένταξης των γυναικών που έχουν εκτοπιστεί από τον κόσμο της εργασίας εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Αυτή η κρίση έπληξε ιδιαίτερα σκληρά τομείς που απασχολούν μεγάλο αριθμό γυναικών, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η παιδική φροντίδα, επιτείνοντας έτσι τις ανισότητες μεταξύ των φύλων.

Τέλος, τα μέλη της ΕτΠ θεωρούν υψίστης σημασίας να συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου και στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης που καταρτίζονται στο πλαίσιο του μέσου NextGenerationEU , με την εφαρμογή των αρχών και των μέσων αξιολόγησης της ισότητας των φύλων στα κυριότερα έργα.

Ως πρώτο βήμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να προτείνει, εντός του επόμενου έτους, μια νέα μεθοδολογία εκτίμησης του αντικτύπου στην ισότητα των φύλων ορισμένων προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και τελούν υπό την άμεση διαχείριση της ίδιας της Επιτροπής. Προς το παρόν, η πρωτοβουλία αυτή δεν περιλαμβάνει τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής, αλλά θα μπορούσε να επεκταθεί μεταγενέστερα σε όλα τα προγράμματα επιμερισμένης διαχείρισης.

Γενικές πληροφορίες:

Στις 24 Νοεμβρίου, η επιτροπή «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE) της ΕτΠ ενέκρινε σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα « Ισότητα των φύλων και κλιματική αλλαγή: προς την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία » (εισηγήτρια: Kata Tüttő, HU/PES), το οποίο θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο του 2022.

 

Στη γνωμοδότηση με θέμα « Μια Ένωση ισότητας – Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025 » (εισηγήτρια: Concepción Andreu Rodríguez, ES/PES) , η ΕτΠ « ζητά τα ευρωπαϊκά όργανα, ένα εκ των οποίων είναι και η Επιτροπή των Περιφερειών, να εγκρίνουν κώδικες δεοντολογίας που θα ευνοούν την επί ίσοις όροις συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη σύνθεσή τους και στις ηγετικές θέσεις, με απώτερο στόχο την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών μεταξύ των μελών της ΕτΠ »

Η ΕτΠ, ως όργανο της ΕΕ, ενέκρινε το 2018 μια στρατηγική για την ισότητα των φύλων, η οποία επικαιροποιείται σε τακτική βάση. Τον Μάρτιο του 2018, το Προεδρείο της ΕτΠ ενέκρινε μια « πολιτική, με την οποία επιδιώκεται η σύνθεση των ομάδων ενδιαφερόμενων φορέων να μην αποτελείται αποκλειστικά από άνδρες, για τις εκδηλώσεις και τις διασκέψεις που διοργανώνει και συνδιοργανώνει η ΕτΠ ».

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το έργο που επιτελεί η ΕτΠ για την προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι διαθέσιμες εδώ .

Επικοινωνία:

Matteo Miglietta

Τηλ. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023