Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι δήμοι και οι περιφέρειες δεσμεύονται για την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας με στόχο να ενισχυθεί η υιοθέτηση των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών  

Στις 2 Μαρτίου, ο Επίτροπος Εμπορίου Phil Hogan συμμετείχε στη συνεδρίαση της επιτροπής «Οικονομική πολιτική» (ECON) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) για να συζητήσει με τα μέλη της σχετικά με τις ευκαιρίες και τα εμπόδια που συνεπάγεται η εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) της ΕΕ σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Τα μέλη της επιτροπής ECON υιοθέτησαν επίσης συστάσεις όσον αφορά την εφαρμογή των ΣΕΣ, το δημοσιονομικό μέσο σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας και τη δέσμη μέτρων για τις υπηρεσίες.

Οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες καλύπτουν πάνω από 70 αγορές και αντιπροσωπεύουν περίπου το 41 % των εμπορευματικών συναλλαγών της ΕΕ παγκοσμίως. Σήμερα, περίπου 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ εξαρτώνται από τις εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο. Παρά το σημαντικό δυναμικό που εξακολουθεί να προσφέρει το εμπόριο ως προς την ανάπτυξη, την απασχόληση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις επενδύσεις στην ΕΕ, χρειάζεται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες με στόχο να ενισχυθεί η υιοθέτηση των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) σε τοπικό επίπεδο.

«Η φωνή των περιφερειών μας θα είναι ζωτικής σημασίας εάν επιθυμούμε να διαμορφώσουμε αποτελεσματικές, αλλά και αποδεκτές πολιτικές της ΕΕ. Εδώ ακριβώς έγκειται η τεράστια προστιθέμενη αξία που παρέχει η Επιτροπή των Περιφερειών. Τα μέλη σας αφουγκράζονται τη φωνή των πολιτών μας επί τόπου ανά την Ευρώπη και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, προσδίδουν δημοκρατική νομιμότητα στις πολιτικές της ΕΕ» , υπογράμμισε ο Επίτροπος Εμπορίου Phil Hogan στην εναρκτήρια δήλωσή του.

Μια πρόσφατη (2019) έρευνα της ΕτΠ, η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Eurochambres, καταδεικνύει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών προϋποθέτει τη γεφύρωση του γνωστικού χάσματος όσον αφορά τις ΣΕΣ της ΕΕ με την παροχή πρακτικών πληροφοριών για τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΜΕ μπορούν να τις χρησιμοποιούν στην πράξη.

«Επικροτούμε θερμά τις εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των ΣΕΣ ως σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της διαφάνειας και ως αποτελεσματικό μέσο για την προβολή των ευκαιριών ανάπτυξης που δημιουργούν οι εμπορικές συμφωνίες. Λόγω του χαμηλού ποσοστού υιοθέτησης των εμπορικών συμφωνιών, πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι ΣΕΣ θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ακριβώς όπως και οι ΜΜΕ θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των ΣΕΣ. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο επ’ αυτού διότι είναι σε θέση να διαδώσουν πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη των ΣΕΣ χάρη στις γνώσεις τους σχετικά με τις ΜΜΕ και της εγγύτητάς τους προς τις εν λόγω επιχειρήσεις. Συγχρόνως, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην αδιαφορήσουμε για τις εδαφικές περιοχές που δεν είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισμό, δεδομένου ότι ο ρόλος μας συνίσταται στο να διασφαλίσουμε ότι καμία περιφέρεια δεν θα μείνει στο περιθώριο. Οι εκτιμήσεις εδαφικού αντικτύπου μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό εργαλείο προς τον σκοπό αυτό διότι συμβάλλουν στον προσδιορισμό και την ποσοτικοποίηση των πιθανών επιπτώσεων σε πρώιμο στάδιο, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στους δήμους και τις περιφέρειες τη δυνατότητα να θέτουν έγκαιρα σε εφαρμογή τις κατάλληλες πολιτικές », υπογράμμισε ο Michael Murphy (IE/EPP), πρόεδρος της επιτροπής ECON και εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα « Εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ): περιφερειακή και τοπική προοπτική », η οποία υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

«Χαιρετίζω το πρώτο σχέδιο γνωμοδότησης της ΕτΠ σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Οι περιφέρειες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή τους. Όπως τονίζεται στο σχέδιο γνωμοδότησης, οι περιφέρειες και οι τοπικές επιχειρήσεις και οι πολίτες τους είναι βασικοί δικαιούχοι των ΣΕΣ. Ευελπιστώ ότι αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης θα αποτελέσει την απαρχή μιας συστηματικότερης συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών όσον αφορά την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών μας» , πρόσθεσε ο Επίτροπος Hogan .

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης στενότερης συνεργασίας, ο εισηγητής πρότεινε να διατηρηθεί η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις εμπορικές συμφωνίες, στην οποία η ΕτΠ είναι έτοιμη να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο. Ο κ. Murphy επιδοκίμασε επίσης τον διορισμό ενός επικεφαλής για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών, ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος με την εποπτεία της εφαρμογής των μέτρων προστασίας για το κλίμα, το περιβάλλον και την εργασία που κατοχυρώνονται στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, και επανέλαβε την προθυμία των δήμων και των περιφερειών για στενή συνεργασία.

Μετά τη συζήτηση με τον Επίτροπο Hogan, τα μέλη της επιτροπής ECON υιοθέτησαν τη γνωμοδότηση με θέμα « Δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα (BICC) », την οποία εκπόνησε ο εισηγητής Christophe Rouillon (FR/PES) και τη γνωμοδότηση με θέμα « «Δέσμη μέτρων για τις υπηρεσίες: επικαιροποιημένη άποψη των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της Ευρώπης» που καταρτίστηκε από τον Jean-Luc Vanraes (BE/RE) και συζήτησαν το Σχέδιο δράσης 2020 για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής : Ετήσια έκθεση του 2019 σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ

Έρευνα σχετικά με τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών: Έκθεση

Επικοινωνία:

Carmen Schmidle

Τηλ. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν ισχυρότερη ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη για τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από το Brexit
Οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν ισχυρότερη ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη για τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από το Brexit
19.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας και η σημασία τους για το μέλλον της Ευρώπης
Πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας και η σημασία τους για το μέλλον της Ευρώπης
10.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Οι περιφέρειες πρέπει να βρίσκονται στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής
Οι περιφέρειες πρέπει να βρίσκονται στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής
29.09.2020