Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες χαιρετίζουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τους κανόνες της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027, και ζητούν την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)·εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε όσον αφορά τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής για την επένδυση άνω των 240 δισεκατομμυρίων ευρώ με σκοπό τη μείωση των ανισοτήτων και την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ελήφθησαν υπόψη καίρια μακροχρόνια αιτήματα των τοπικών και των περιφερειακών αρχών όπως, για παράδειγμα, η ενίσχυση της εδαφικής διάστασης και η εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και η ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Στις 8 Δεκεμβρίου, οι διαπραγματευτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους νέους κανόνες που θα διέπουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής. Τα ταμεία αυτά συνιστούν από κοινού τα ισχυρότερα επενδυτικά εργαλεία του προϋπολογισμού της ΕΕ, και παρέχουν 242,9 δισεκατομμύρια ευρώ για την περιφερειακή χρηματοδότηση της ΕΕ κατά την επόμενη επταετία. Τα κονδύλια θα διατίθενται από την 1η Ιανουαρίου 2021 εν αναμονή οριστικής συμφωνίας σχετικά με το συνολικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ, το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών έως το τέλος του έτους, τα επενδυτικά προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και άλλα μέσα της πολιτικής συνοχής θα τεθούν σε αναμονή, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση πραγματοποίησης μαζικών επενδύσεων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

«Η συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής αποτελεί αποφασιστικό βήμα για τους δήμους και τις περιφέρειες. Η πανδημία COVID‑-19 έπληξε κυρίως τις πιο ευάλωτες ομάδες στις κοινωνίες μας. Από την 1η Ιανουαρίου, τα έργα για την κοινωνική στέγαση, την καταπολέμηση των ανισοτήτων ή τις βιώσιμες υποδομές που απαιτούνται για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 θα λαμβάνουν πλέον στήριξη από την ΕΕ. Η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη και η βιωσιμότητα θα πρέπει να αποτελέσουν τις κατευθυντήριες αρχές για τη μετάβαση της ΕΕ και τα ταμεία αυτά αποτελούν τα απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη επιδιωκόμενων στόχων από τις περιφέρειές μας» , δήλωσε η Isabelle Boudineau (FR/PES), πρόεδρος της επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ» (COTER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και αντιπρόεδρος της περιφέρειας Νέας Ακουιτανίας.

Η ΕτΠ επικροτεί τους συμβιβασμούς που επιτεύχθηκαν σχετικά με βασικά αιτήματα που έθεσαν οι δήμοι και οι περιφέρειες τα οποία συμβάλλουν στην εδραίωση της συνοχής ως θεμελιώδους αξίας και αφορούν την ενίσχυση της εδαφικής διάστασης, την αύξηση των επενδύσεων στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δημογραφικής μείωσης σε αραιοκατοικημένες περιοχές και τη συνεκτίμηση των ιδιαίτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Το νέο ΕΤΠΑ και το νέο Ταμείο Συνοχής θα αυξήσουν τα κονδύλια που διατίθενται για την έξυπνη ανάπτυξη και τουλάχιστον το 30 % των πόρων θα επενδυθεί στην πράσινη οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού, καθώς και θα προωθήσουν μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη.

«Η ΕτΠ εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξαιρετική συμφωνία που επιτεύχθηκε, στο πλαίσιο της οποίας οι νομοθέτες έλαβαν υπόψη σχεδόν όλες τις συστάσεις μας. Το μεγαλύτερο δημόσιο ταμείο της Ευρώπης επιτρέπει σε όλες τις περιφέρειες να επενδύουν στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη μετάβαση προς μία οικονομία μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών, και αναδεικνύεται έτσι στο πιο πράσινο ταμείο της Ευρώπης ενώ, παράλληλα, παρέχει μια πραγματική έκφραση αλληλεγγύης προς όλες τις κατηγορίες περιφερειών» , δήλωσε ο Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής και περιφερειακός υπουργός της επαρχίας Φλέβολαντ.

Το κείμενο του κανονισμού απαιτεί ακόμη επεξεργασία όσον αφορά ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο πριν από την επίσημη έγκρισή του από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ιστορικό:

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διόρθωσης των ανισορροπιών μεταξύ των περιφερειών. Το ΕΤΠΑ επικεντρώνει τις επενδύσεις του σε τέσσερις τομείς προτεραιότητας: καινοτομία και έρευνα, ψηφιακό θεματολόγιο, στήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το Ταμείο Συνοχής προορίζεται για χώρες των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι χαμηλότερο από το 90 % του μέσου όρου της ΕΕ. Ο κανονισμός για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (που προηγουμένως καλύπτονταν από δύο χωριστούς κανονισμούς) προσδιορίζει τους ειδικούς στόχους και το πεδίο εφαρμογής της στήριξης για τα δύο ταμεία.

Επικοινωνία:

Carmen Schmidle

Tηλ. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023