Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες επιθυμούν μεγαλύτερη υποστήριξη των περιφερειών αερολιμένων που πλήττει η πανδημία  

Οι περιφερειακοί αερολιμένες είναι ζωτικής σημασίας για την συνοχή και απαραίτητοι για πολλές τοπικές οικονομίες

Καθώς πολλοί περιφερειακοί αερολιμένες αγωνίζονται να ανακάμψουν από τις οικονομικές δυσχέρειες της πανδημίας, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) ενέκριναν γνωμοδότηση την 1η Ιουλίου, με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να αναπτύξει πιο ελαστικούς και αποτελεσματικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να παρέχουν χρηματοδοτική συνδρομή στους περιφερειακούς αερολιμένες. Στην εν λόγω γνωμοδότηση , την οποία κατάρτισε ο κ. Władysław Ortyl (PL/ECR), η ΕτΠ επισημαίνει επίσης ότι πρέπει να χρηματοδοτηθεί η ενίσχυση της βιωσιμότητας των αερολιμένων για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Οι περιφερειακοί αερολιμένες αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες λόγω της πανδημίας. Η ενδοευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία μειώθηκε κατά 54% το 2020 σε σύγκριση με το 2019 και, παρά τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών το καλοκαίρι, η κίνηση εξακολουθεί να απέχει πολύ από τα προ της πανδημίας επίπεδα . Τον Οκτώβριο του 2020, σχεδόν 200 αερολιμένες στην Ευρώπη διέτρεχαν τον κίνδυνο να κηρυχθούν αφερέγγυοι . Η πτώχευσή τους θα είχε δραματικές επιπτώσεις στην απασχόληση και στις οικονομίες των περιφερειών στις οποίες βρίσκονται και θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για τη συνδεσιμότητα πολλών περιφερειών, ιδίως των εξόχως απόκεντρων ή των λιγότερο ανεπτυγμένων, όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι μεταφοράς.

Ο κ. Ortyl (PL/ECR), εισηγητής της γνωμοδότησης και περιφερειάρχης Κάτω Καρπαθίων, δήλωσε: «Οι περιφερειακοί αερολιμένες διαδραματίζουν καίριο ρόλο για την εδαφική και την οικονομική συνοχή της ΕΕ —παρέχουν συνδεσιμότητα στις περιοχές που εξυπηρετούν και είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη. Χωρίς την παρουσία τους, πολλές επιχειρήσεις δεν θα επένδυαν στις περιφέρειες όπου δεν βρίσκεται η πρωτεύουσα. Ο τουριστικός τομέας εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από αυτούς τους αερολιμένες. Χρειαζόμαστε ένα πιο ευέλικτο σύστημα κρατικών ενισχύσεων για να υποστηρίξουμε την ανάκαμψη των περιφερειακών αερολιμένων κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία. Στη γνωμοδότηση που κατάρτισα, υπογραμμίζω επίσης ότι η πλειονότητα των ευρωπαϊκών περιφερειακών αερολιμένων χρειάζονται βοήθεια για να μπορέσουν να επιβιώσουν εν μέσω της τρέχουσας κρίσης.»

Στη γνωμοδότησή της, η ΕτΠ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμβάλει στην άμβλυνση των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι περιφερειακοί αερολιμένες και στην ανάπτυξη πιο ευέλικτων και αποτελεσματικών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να παρέχουν χρηματοδοτική συνδρομή σε περιφερειακούς αερολιμένες σε λιγότερο ανεπτυγμένες και σε εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, όπου δεν υπάρχουν πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Η χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει επίσης να αξιολογούν διεξοδικά τον βαθμό δυνατής υποστήριξης των περιφερειακών αερολιμένων στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

Παράλληλα, η ΕτΠ αναγνωρίζει την ανάγκη να καταστούν οι αερολιμένες και οι αερομεταφορές πιο βιώσιμοι και, ως εκ τούτου, παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαθέσει επαρκή ενωσιακά κονδύλια για την ψηφιοποίηση των αερολιμένων και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών. Η ΕτΠ επιμένει επίσης ότι προϋπόθεση για την πραγματοποίηση δημόσιων επενδύσεων σε περιφερειακούς αερολιμένες θα πρέπει να είναι η συμμόρφωσή τους με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την αρχή της «μη πρόκλησης βλάβης στο περιβάλλον».

Γενικές πληροφορίες

Οι μικρότεροι περιφερειακοί αερολιμένες κατέγραψαν τις μεγαλύτερες μειώσεις απευθείας αεροπορικών συνδέσεων, ιδίως στις επιβατικές πτήσεις, λόγω της πανδημίας. Σύμφωνα με έκθεση για τη συνδεσιμότητα του τομέα των αερολιμένων για παράδειγμα, το Τρεβίζο στην Ιταλία έχασε το 95 % των συνδέσεων του, το Βάασα στη Φινλανδία το 91 %, το Κεμπέρ στη Γαλλία το 87 % και το Μπουργκάς στη Βουλγαρία το 82 %. Πάντως, στους μεγάλους εμπορευματικούς αερολιμένες ―όπως αυτός της Λιέγης (Βέλγιο)― οι εμπορευματικές πτήσεις αυξήθηκαν κατά 10,7 %.

Στις 30 Ιουνίου, τα μέλη της ΕτΠ ενέκριναν γνωμοδότηση με θέμα «Στρατηγική για έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα». Η στρατηγική για την κινητικότητα παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του περασμένου έτους και αποσκοπεί στην αναμόρφωση του ευρωπαϊκού τομέα μεταφορών, με μείωση των εκπομπών του κατά 90 % έως το 2050. Εδώ μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση Τύπου σχετικά με τη γνωμοδότηση.

Επικοινωνία:

Tobias Kolonko

Tηλ.: +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023