Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν καθοριστική σημασία για την υλοποίηση των οικολογικών προτεραιοτήτων της ΕΕ τα επόμενα πέντε χρόνια  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητεί κανονιστική ασφάλεια και χρηματοπιστωτικά κίνητρα για την επιτάχυνση της μετάβασης της Ευρώπης σε καθαρή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης κονδυλίου μετάβασης ύψους 4,8 δισ. ευρώ στις οικολογικές περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής.

Το Βουκουρέστι φιλοξένησε την 24η συνεδρίαση της Επιτροπής «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Τα κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα μέτρα για την προώθηση της υλοποίησης της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, ο ρόλος των δήμων και των περιφερειών στην υλοποίηση της δέσμης μέτρων της ΕΕ για την καθαρή ενέργεια και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σε σύμπραξη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη ρουμανική Προεδρία της ΕΕ κα την Ένωση Δήμων της Ρουμανίας, η ΕτΠ συμμετέχει επίσης στη 12η διάσκεψη του σχεδίου ΣΕΤ με τίτλο « Υλοποίηση της ενεργειακής μετάβασης σε τοπικό επίπεδο » από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2019.

Τα μέλη υιοθέτησαν το σχέδιο γνωμοδότησης με τίτλο « Εφαρμογή της δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια»: τα ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα ως μέσο τοπικής και εδαφικής διαχείρισης του κλίματος και της ενεργού και παθητικής ενέργειας ». Ο εισηγητής József Ribányi (HU/EPP) , αντιπρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Tolna Megye , δήλωσε: « Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογήσουν κριτικά τους πολυεπίπεδους διαλόγους που έχουν θεσπίσει για το κλίμα και την ενέργεια, προκειμένου να διασφαλίσουν τη στενή συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, όπως ορίζει ο κανονισμός διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης. Μέσω αυτών των διαλόγων οι δήμοι και οι περιφέρειες, αλλά και η κοινωνία πολιτών, οι επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι φορείς, μπορούν να συμμετάσχουν στον καθορισμό και την υλοποίηση στρατηγικών και σχεδίων δράσης για την ενέργεια και το κλίμα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες διαχειρίζονται μεγάλα κτιριακά αποθέματα και δίκτυα δημοσίων μεταφορών, έχουν άμεσες αρμοδιότητες στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού και της διαχείρισης της γης και λειτουργούν ως ρυθμιστές της αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας. Όντας η συνέλευση που εκπροσωπεί τους δήμους και τις περιφέρειες στην ΕΕ, επιδιώκουμε να συνεισφέρουμε στα Εθνικά σχέδια για το Κλίμα και την Ενέργεια και, ειδικότερα, στους πολυεπίπεδους κλιματικούς και ενεργειακούς διαλόγους ».

Τα μέλη υιοθέτησαν το σχέδιο γνωμοδότησης με τίτλο « Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030, συνέχεια που δόθηκε στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή ». Η εισηγήτρια Sirpa Hertell (FI/EPP) , δημοτική σύμβουλος Espoo, ζήτησε μια γενική στρατηγική της ΕΕ για τους ΣΒΑ που θα κατευθύνει όλες τις πολιτικές και δράσεις της ΕΕ. Η κ. Hertell δήλωσε: « Πρέπει να υιοθετήσουμε συστημική προσέγγιση, προκειμένου να αποφύγουμε κατακερματισμένες και αντιφατικές πολιτικές. Οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να ενισχυθούν, καθώς ευθύνονται για το 65% της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η υλοποίηση δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης στις πολιτικές για το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον με βάση τις τοπικές συνθήκες είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του θεματολογίου 2030. Η ΕτΠ ζητεί τον καθορισμό ολοκληρωμένων και ανοικτών τοπικών στόχων και σκοπών, δράσεων εφαρμογής και δεικτών για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της προόδου της επίτευξης των ΣΒΑ σύμφωνα με την αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης ».

Τα μέλη υιοθέτησαν το σχέδιο γνωμοδότησης « Υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού μέσω καινοτόμου και βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ». Ο εισηγητής Witold STĘPIEŃ (PL/EPP) , μέλος της περιφερειακής συνέλευσης του Łódzkie, δήλωσε: « Η υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού απαιτεί μεγαλύτερη φιλοδοξία και ταχεία μετάβαση σε ένα βιώσιμο και καινοτόμο ενεργειακό σύστημα. Η συμμετοχή των ευρωπαϊκών δήμων και περιφερειών, καθώς και των πολιτών, έχει καθοριστική σημασία, δεδομένων των αρμοδιοτήτων τους στους τομείς της παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης ενέργειας. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να θεωρούνται ουσιαστικοί εταίροι των εθνικών κυβερνήσεων και να διαθέτουν καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στις νέες τεχνολογίες και σε προγράμματα οικοδόμησης ικανότητας προκειμένου να εξασφαλιστεί μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση στις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα, αλλά και τις υψηλής έντασης άνθρακα και νησιωτικές περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητεί κονδύλι μετάβασης ύψους 4,8 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της περιόδου 2021-2027, προκειμένου να διευκολυνθεί η βιώσιμη μετάβαση στις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα. Στηρίζει επίσης ένα υψηλότερο επίπεδο επιτρεπόμενων κρατικών ενισχύσεων για έργα που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση στις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα, καθώς και την αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης σε κερδοσκοπικούς οργανισμούς εντός των σχετικών προγραμμάτων της ΕΕ από 60% σε 70%. Η συνέλευση των δήμων και περιφερειών της ΕΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της για διάθεση τουλάχιστον 30% του επόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ στην ενσωμάτωση της κλιματικής πολιτικής.

Οι τοπικοί ηγέτες καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν το στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 40% σε 50% έως το 2030 και τους στόχους ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας σε 40% έως το 2030 (έναντι των συμφωνημένων 32,5% και 32% αντιστοίχως) ως καθοριστικής σημασίας βήμα για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης έως το 2050.

Τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις για τη γνωμοδότηση « Το Σύμφωνο των Δημάρχων μετά το 2020 » που κατήρτισε η εισηγήτρια Benedetta Brighenti (IT/PES) , μέλος του δημοτικού συμβουλίου Castelnuovo Rangone της Μόντενα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε ότι οι τοπικοί ηγέτες επιθυμούν μεγαλύτερη στήριξη για τους σχεδόν 10 000 δήμους και περιφέρειες που εφαρμόζουν οικειοθελώς Σχέδια δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα (ΣΔΑΕΚ) στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, καθώς και την επείγουσα ανάπτυξη της συμπληρωματικότητας μεταξύ των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών και των τοπικά/περιφερειακά καθορισμένων συνεισφορών στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού.

Σημείωμα υπόψη της συντακτικής ομάδας:

Εδώ έχετε πρόσβαση σε φωτογραφίες από τη συνεδρίαση της επιτροπής ENVE.

Εδώ έχετε πρόσβαση σε φωτογραφίες από τη διάσκεψη του σχεδίου ΣΕΤ.

Όλα τα έγγραφα της συνεδρίαση της επιτροπής ENVE είναι διαθέσιμα εδώ .

ΕΣΕΚ: Εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα. Σε αυτά θα περιλαμβάνονται οι ενεργειακές και κλιματικές στρατηγικές και δράσεις των κρατών μελών για την περίοδο 2021-2030, ενώ θα συνεισφέρουν στους στόχους της ΕΕ για το 2030. Τα κράτη μέλη έπρεπε να υποβάλουν τα σχέδια ΕΣΕΚ τους μέχρι το τέλος του 2018. Πλέον πρέπει να προετοιμάσουν και να υποβάλουν τις τελικές τους εκδόσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Το νομοθετικό ψήφισμα για τη Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης που υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2018 καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολυεπίπεδους διαλόγους για το κλίμα και την ενέργεια, με τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Διαβάστε εδώ το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης.

Η ΕτΠ συνεισφέρει στο έγγραφο προβληματισμού «Βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2019, με δεύτερη γνωμοδότηση, με τίτλο « Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ): βάση για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030 ». Εισηγητής είναι ο Arnoldas Abramavičius (LT/EPP) , μέλος του δημοτικού συμβουλίου του διαμερίσματος Zarasai και επικεφαλής της λιθουανικής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ. Η γνωμοδότηση αναμένεται να υιοθετηθεί κατά την επόμενη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 26-27 Ιουνίου 2019.

Σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ , η εξόρυξη ανθρακίτη και λιγνίτη λαμβάνει χώρα σε 41 περιφέρειες σε 12 κράτη μέλη. Οι δραστηριότητες εξόρυξης άνθρακα στην ΕΕ παρέχουν άμεσες θέσεις εργασίας σε περίπου 240 000 άτομα, με το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών στην Πολωνία (πάνω από 99 000), και εν συνεχεία στη Γερμανία (25 000), την Τσεχία (18 000) τη Ρουμανία (15 000) και τη Βουλγαρία (12 000).

Το κονδύλι μετάβασης της πολιτικής συνοχής, ύψους 4,8 δισ. ευρώ, στις οικολογικές περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα αποτελεί βασική πρόταση που περιέχεται επίσης στη γνωμοδότηση της επιτροπής «Οικονομική Πολιτική» (ECON) με τίτλο « Κοινωνικοοικονομικός μετασχηματισμός των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα στην Ευρώπη » και εισηγητή τον Mark Speich (DE/EPP) , Υφυπουργό Ομοσπονδιακών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Επικοινωνία: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023