Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ: εκσυγχρονισμός και προστασία του αγροτικού τομέα για την επόμενη γενιά γεωργών  

«Ο γεωργικός πληθυσμός γηράσκει με ταχείς ρυθμούς. Για κάθε νέο γεωργό — ηλικίας 35 ετών και κάτω — αντιστοιχούν περίπου εννέα γεωργοί ηλικίας άνω των 55 ετών. Η ανανέωση των γενεών είναι ένα θέμα που υπερβαίνει κατά πολύ τη μείωση του μέσου όρου ηλικίας των γεωργών στην ΕΕ. Το ζητούμενο είναι επίσης να παρασχεθούν στη νέα γενιά των υψηλής εξειδίκευσης νέων γεωργών τα κατάλληλα μέσα, προκειμένου αυτοί να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της τεχνολογίας και να προωθήσουν τις βιώσιμες γεωργικές πρακτικές στην Ευρώπη.» Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Phil Hogan, τη συζήτηση με τους τοπικούς και περιφερειακούς ηγέτες όσον αφορά το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στις 9 Φεβρουαρίου.

«Η μείωση της τάξης του 20% του αριθμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μεταξύ 2007 και 2013 καταδεικνύει ότι υπάρχει ανάγκη να εκσυγχρονιστεί και να βελτιωθεί αυτός ο ζωτικής σημασίας πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται να οικοδομήσουμε μια πραγματικά βιώσιμη και επαρκώς χρηματοδοτούμενη ΚΓΠ, προκειμένου οι τοπικές κοινότητες να καταστούν ελκυστικές για τις μελλοντικές γενεές και να διαφυλαχθούν οι βιοτικοί πόροι όλων των κοινοτήτων. Οι αγροτικές μας κοινότητες πρέπει να υποστηριχθούν με την ανανέωση των προσπαθειών μας για τη δημιουργία ενός καινοτόμου ευρωπαϊκού αγροτικού θεματολογίου», ανέφερε ο κ. Markku Markkula, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα μέλη της Συνέλευσης των τοπικών και των περιφερειακών εκπροσώπων της ΕΕ υιοθέτησαν γνωμοδότηση με θέμα «Υποστήριξη των νέων Ευρωπαίων γεωργών», την οποία κατάρτισε ο κ. Arnold Hatch (UK/ECR), δημοτικός σύμβουλος Alderman, Armagh, Banbridge & Craigavon, από τη Βόρεια Ιρλανδία. «Οι νέοι απομακρύνονται από την γεωργία και την ύπαιθρο προς τα αστικά κέντρα. Σήμερα, περίπου το 72% των πολιτών της ΕΕ ζει σε αστικές περιοχές και, σε ορισμένες χώρες, το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί πάνω από το 90% έως το 2020. Όλοι συμφωνούμε σχετικά με τη σημασία των αγροτικών κοινοτήτων, ωστόσο, δεν καταβάλλουμε αρκετές προσπάθειες για να τις διατηρήσουμε. Χρειαζόμαστε έναν υγιή αγροτικό τομέα για μια υγιή αγροτική οικονομία, αλλά αυτό συνεπάγεται μεταρρυθμίσεις του συστήματος χρηματοδοτικής στήριξης για τους νέους γεωργούς. Το σύστημα επιδοτήσεων θα πρέπει να ανταποκρίνεται μάλλον στις ανάγκες τόσο των ήδη εγκατεστημένων όσο και των νέων γεωργών, παρά να συνδέεται με την ιδιοκτησία της γης. Το ισχύον σύστημα ευνοεί τους υπάρχοντες αγρότες και καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την ένταξη των νέων γεωργών στον γεωργικό κλάδο. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στις δεξιότητες, ένα πεδίο στο οποίο οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην παροχή συμβουλών προς τους νέους γεωργούς σε τεχνικά, νομικά και οικονομικά θέματα», δήλωσε ο κ. Arnold Hatch.

Ο κ. Hatch υπογράμμισε περαιτέρω ότι οι διατάξεις της ΚΓΠ πρέπει να χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ελαστικότητα στην αναγνώριση του ρόλου των γεωργών νεαρής ηλικίας στη νομική και οικονομική πραγματικότητα που επικρατεί σε τοπικό επίπεδο (όπως π.χ. στη μεταβίβαση δικαιωμάτων ή τους μεγαλύτερης ηλικίας γεωργούς που ξεκίνησαν πρόσφατα τις γεωργικές τους δραστηριότητες), λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των νεαρών γεωργών που ξεκινούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία δίπλα σε μεγαλύτερης ηλικίας μέλη της οικογένειας ή άλλους επιχειρηματίες του αγροτικού τομέα.

Ο εισηγητής της ΕτΠ της γνωμοδότησης με θέμα «Το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2020», κ. Guillaume Cros (FR/PES), αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Οξιτανίας, δήλωσε ότι οι τοπικοί και οι περιφερειακοί αρμόδιοι λήψης αποφάσεων προβληματίζονται για το μέλλον των αγροτικών περιοχών, οι οποίες υστερούν έναντι των αστικών περιοχών. Κάλεσε δε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδοτική στήριξη για την αγροτική ανάπτυξη, η οποία μειώθηκε από το 32,6% του προϋπολογισμού των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-13 στο 21,3% για την περίοδο 2014 - 20. Ο κ. Cros υποστήριξε ότι το τρέχον ποσοστό είναι πολύ μικρό και δεν αντιστοιχεί στη γεωγραφική, δημογραφική και οικονομική βαρύτητα των αγροτικών περιοχών.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε μερικές ημέρες μετά τη δρομολόγηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της τρίμηνης δημόσιας διαβούλευσης, η οποία αποτέλεσε την πρώτη φάση της διαδικασίας εκσυγχρονισμού και απλούστευσης της ΚΓΠ. Ο κ. Hogan θα παρουσιάσει τον Ιούλιο του 2017 τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση των επίσημων προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόκειται να δημοσιευτούν αργότερα εντός του τρέχοντος έτους.

Περισσότερες πληροφορίες

Υποστήριξη των νέων Ευρωπαίων γεωργών, Arnold Hatch (UK/ECR), δημοτικός σύμβουλος Alderman, Armagh, Banbridge & Craigavon

Καινοτομία και εκσυγχρονισμός της αγροτικής οικονομίας, Randel Länts, δημοτικός σύμβουλος Viljandi (EE/PES)

Διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), προθεσμία 2 Μαΐου 2017

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική

Επικοινωνία:
Wioletta Wojewódzka
Τηλ. +32 2 282 2289
wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Άνοιξε η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής!
Άνοιξε η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής!
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023