Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ευρυζωνική πλατφόρμα: Οι δήμοι και οι περιφέρειες ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Επιτροπή για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) εγκαινίασαν σήμερα μια κοινή πλατφόρμα με στόχο να προωθήσουν τη διάδοση της ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των αραιοκατοικημένων περιοχών στις οποίες η αγορά δεν επιδιώκει ενεργά την ανάπτυξή της. Η πρώτη συνεδρίαση της ευρυζωνικής πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, παρουσία της Επιτρόπου αρμόδιας για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία κ. Mariya Gabriel, του Προέδρου της ΕτΠ κ. Karl-Heinz Lambertz, καθώς και τοπικών και περιφερειακών πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ.

Στόχος της νέας πλατφόρμας είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη ταχύτερης, καλύτερης και σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, με μέλημα την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος λόγω γεωγραφικής θέσης ή δυσλειτουργίας της αγοράς. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν περιλαμβάνονταν η διακυβέρνηση, οι πολιτικές και τεχνολογικές επιλογές, το κανονιστικό πλαίσιο και οι δυνατότητες χρηματοδότησης. Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτοβουλία «WiFi4EU» που αποσκοπεί στην παροχή δωρεάν ασύρματης συνδεσιμότητας σε δημόσιους χώρους παντού στην Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Karl-Heinz Lambertz δήλωσε τα εξής: «Η ευρυζωνική συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και προαπαιτούμενο της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμια κλίμακα, παραδείγματος χάρη, στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η πλατφόρμα αυτή αναμένεται να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των εμπειρογνωμόνων και των διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων, διευκολύνοντας τόσο τον εντοπισμό των εμποδίων που παρακωλύουν την πραγματοποίηση επενδύσεων για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας όσο και τη δημιουργία ευκαιριών χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων της ΕΕ και καινοτόμων συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.»

Η κ. Mariya Gabriel , Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, επεσήμανε τα εξής: «Η ευρυζωνική κάλυψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την πλήρη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού. Η συμμετοχή των περιφερειών είναι αναγκαία για να αντιληφθούμε ποιες είναι οι πραγματικές επενδυτικές τους ανάγκες. Οφείλουμε να κατανοήσουμε τα εμπόδια στα οποία προσκρούουν και τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή μπορεί να τις συνδράμει για να τα υπερνικήσουν. Η ευρυζωνική πλατφόρμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα έχει καθοριστική συμβολή στην παροχή πολύτιμων και τεκμηριωμένων στοιχείων προς τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με τις πραγματικές επιτόπιες συνθήκες, στο πλαίσιο μιας πολιτικής διαδικασίας από τη βάση προς την κορυφή που θα εξασφαλίσει στις ευρωπαϊκές περιφέρειες την οικειοποίηση της ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας στην επικράτειά τους.»

Η ευρυζωνική πλατφόρμα εδραιώνει τη διεξαγωγή τακτικού πολιτικού διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Οι συμμετέχοντες στην πλατφόρμα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και 12 μέλη της ΕτΠ, θα συνεδριάζουν δύο φορές το χρόνο για τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων σχετικών με την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, όπως τα εξής: πολιτική και διακυβέρνηση, τεχνολογικές επιλογές, χρηματοδοτικές πηγές, κανονιστικό πλαίσιο κ.ά.

Ο κ. Kieran McCarthy (IE/EA), δημοτικός σύμβουλος του Cork, ο οποίος συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση, τόνισε τα εξής: «Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές προάγουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στην οικονομία των δεδομένων μέσω εξατομικευμένων λύσεων προσφοράς και ζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας, της ψηφιακής οικονομίας, της ηλεκτρονικής ένταξης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ωστόσο, οι μειονεκτούσες περιφέρειες δεν διαθέτουν ούτε τις βασικές υποδομές, ούτε την αναγκαία εμπειρογνωσία για τη δημιουργία μιας οικονομίας βασισμένης στα δεδομένα. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές και να παρέχουμε λύσεις για να βοηθήσουμε τους πάντες να αποκτήσουν πρόσβαση στην ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης.»

Ο κ. McCarthy ήταν ο εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα «Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων» που υιοθετήθηκε την Τετάρτη, στην οποία η Επιτροπή καλείται να υποστηρίξει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, δίδοντας προτεραιότητα στη χρήση των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της ΕΕ για τη δημιουργία ψηφιακών υποδομών σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Στη γνωμοδότηση του κ. McCarthy προβάλλονται επίσης οι τεράστιες δυνατότητες που συνεπάγεται η συλλογή δεδομένων τόσο για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές όσο και για τις επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς, οι οποίοι εκτείνονται από την υγεία, το περιβάλλον, την επισιτιστική ασφάλεια, το κλίμα και την αποδοτικότητα των πόρων έως την ενέργεια, τα ευφυή συστήματα μεταφορών και τις έξυπνες πόλεις και περιφέρειες.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Lauri Ouvinen
Τηλ.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023