Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες συμπράττουν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα Bertelsmann για την προώθηση δράσεων σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης  

Τα μέλη της επιτροπής «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» (CIVEX) της ΕτΠ εξέτασαν με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Antonio Tajani και Helmut Scholz, δυνητικούς τρόπους συμμετοχής του ενός εκατομμυρίου τοπικών και περιφερειακών πολιτικών σε έργα και πρωτοβουλίες που μπορούν να φέρουν την Ευρώπη εγγύτερα στους πολίτες και να συμβάλουν στην επιτυχία της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Ζήτησαν, ειδικότερα, τη συμμετοχή των μελών της ΕτΠ στο πιλοτικό έργο «Οικοδόμηση της Ευρώπης μαζί με τις τοπικές οντότητες» (BELE) που εγκαινιάστηκε από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο για το μέλλον της Ευρώπης που δημοσιεύθηκε πριν από την υπογραφή της κοινής δήλωσης σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης από τους Προέδρους των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ ―της Ursula von der Leyen, του David Sassoli και του Charles Michel― στις 10 Μαρτίου 2021, το 76% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί σημαντική πρόοδο για τη δημοκρατία στην ΕΕ και το 92% των Ευρωπαίων ζητούν να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η φωνή των πολιτών στις αποφάσεις που σχετίζονται με το μέλλον της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, οι αποτελεσματικές διαβουλεύσεις με τους πολίτες και η ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της Διάσκεψης που θα εγκαινιαστεί στις 9 Μαΐου. Τα μέλη της επιτροπής «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» (CIVEX) της ΕτΠ συζήτησαν με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ιδρύματος Bertelsmann πώς μπορεί να στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημα της Διάσκεψης.

Ο Mark Speich (DE/EPP), Υφυπουργός Ομοσπονδιακών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του ομόσπονδου κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και πρόεδρος της επιτροπής CIVEX της ΕτΠ, δήλωσε: « Οι περιφερειακοί και οι τοπικοί πολιτικοί διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, μας παρέχεται η ευκαιρία να προωθήσουμε προς τις Βρυξέλλες τις συγκεκριμένες ιδέες των πολιτών μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης του μέλλοντος ».

Κατά την πρώτη θεματική συζήτηση διερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές μπορούν να υποστηρίξουν τη συμμετοχή των πολιτών στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και πέραν αυτής. Ο Helmut Scholz , μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (DE/GUE-NGL) και εισηγητής του σχεδίου έκθεσης με θέμα τους διαλόγους με τους πολίτες και τη συμμετοχή των πολιτών στην ενωσιακή διαδικασία λήψης αποφάσεων παρουσίασε στα μέλη της επιτροπής CIVEX τα κύρια πορίσματα της έκθεσής του στην οποία λαμβάνεται υπόψη το έργο που έχουν ήδη επιτελέσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και η ΕτΠ σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών. Ο κ. Scholz ζητεί τη δημιουργία μόνιμων συμμετοχικών μηχανισμών ενόψει της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Ήδη, από τον Οκτώβριο του 2108, αυτή η ιδέα για μόνιμο διάλογο με τους πολίτες ακόμη και εκτός εκλογικών περιόδων ήταν ένα από τα κύρια μηνύματα της γνωμοδότησης της ΕτΠ με τίτλο Προβληματισμοί για την Ευρώπη: η φωνή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με συνεισηγητές τους Karl-Heinz Lambertz και Markku Markkula).

Ο Helmut Scholz δήλωσε: « Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μοναδική ευκαιρία για διάλογο με τους πολίτες σχετικά με τα οράματα και τις ανησυχίες τους όσον αφορά την ΕΕ. Όμως ήδη από τώρα, αλλά και γενικότερα, πρέπει να καταστεί σαφές ότι θα πρέπει να έχουν οι πάντες δυνατότητα συμμετοχής στην ενωσιακή διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ακόμη και πέραν της Διάσκεψης. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε τη στήριξη των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μια ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα και να ενισχύσουμε τη δημοκρατική νομιμοποίηση της ΕΕ ».

Ο Dominik Hierlemann , ανώτερος εμπειρογνώμονας, και η Anna Renkamp , ανώτερη διαχειρίστρια έργων, στο Ίδρυμα Bertelsmann , παρουσίασαν στα μέλη της επιτροπής CIVEX προηγούμενες εμπειρίες από τη διεξαγωγή τοπικών, περιφερειακών και διεθνικών ψηφιακών διαλόγων με τους πολίτες. Περιέγραψαν επίσης τι θα μπορούσε να προσφέρει το Ίδρυμα Bertelsmann στην κοινή πρωτοβουλία με την ΕτΠ που προβλέπεται να εγκαινιαστεί σύντομα. Θα χρησιμοποιηθούν νέα εργαλεία που έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τους αιρετούς τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς να αλληλεπιδρούν καλύτερα με τους πολίτες και να βελτιώσουν τις δημοκρατικές πρακτικές και τη λειτουργία τους. Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Ιανουαρίου 2022, προβλέπεται να διοργανωθούν τοπικοί διάλογοι και συζητήσεις (πάνελ) με τους πολίτες σε διασυνοριακό επίπεδο. Με βάση, επίσης, τις προτάσεις της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα « Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές σε μόνιμο διάλογο με τους πολίτες », οι διάλογοι αυτοί θα είναι σχεδιασμένοι κατά τρόπο ώστε να παρέχουν στοιχεία στη Διάσκεψη.

Το θέμα της δεύτερης συζήτησης ήταν οι πρωτοβουλίες των τοπικών και των περιφερειακών συμβούλων της ΕΕ. Ενώ το Προεδρείο της ΕτΠ ενέκρινε, τον Δεκέμβριο του 2020, την πρόταση για τη δημιουργία Δικτύου τοπικών και περιφερειακών συμβούλων της ΕΕ που θα ασχολούνται με ζητήματα της ΕΕ στις εκλογικές τους περιφέρειες και θα ενημερώνουν την ΕτΠ σχετικά με τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (AFCO) εγκαινίασε το πιλοτικό έργο «Οικοδόμηση της Ευρώπης μαζί με τις τοπικές οντότητες» (BELE) το οποίο θα καταστήσει δυνατό τον ορισμό στους συμμετέχοντες οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ενός συμβούλου υπεύθυνου για την επικοινωνία με τους πολίτες σχετικά τόσο με τα προγράμματα και τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον εν λόγω δήμο όσο και με άλλα θέματα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ΕΕ με στόχο επίσης τη συμβολή στη Διάσκεψη. Τα δύο έργα έχουν παρεμφερείς στόχους και μέσα και η συζήτηση αποσκοπούσε στη διερεύνηση δυνητικών συνεργειών μεταξύ των έργων της ΕτΠ και του ΕΚ στα οποία συμμετέχουν σύμβουλοι της ΕΕ από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕτΠ θα μπορούσε να διευκολύνει την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου BELE εάν το Δίκτυο τοπικών και περιφερειακών συμβούλων της ΕΕ της ΕτΠ θεωρηθεί ως δράση υλοποίησης του έργου BELE. Επομένως, η ανάπτυξη του Δικτύου τοπικών και περιφερειακών συμβούλων της ΕΕ θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου BELE.

Ο πρόεδρος της AFCO Antonio Tajani (IT/EPP) δήλωσε: « Οι αιρετοί περιφερειακοί και τοπικοί πολιτικοί αποτελούν απτή έκφραση του πλούτου και της πολυμορφίας της Ευρώπης . Πέρυσι, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσίασε το πιλοτικό έργο «Οικοδόμηση της Ευρώπης μαζί με τις τοπικές οντότητες» (Building Europe with Local Entities/BELE), το οποίο έχει ως στόχο να τεθούν οι τοπικοί διοικητικοί υπάλληλοι στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ και, παράλληλα, να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενημέρωση σχετικά με την ΕΕ αποτελεί πρόκληση για την καταπολέμηση του λαϊκισμού και της παραπληροφόρησης και η ΕτΠ και τα μέλη της επιτελούν, εν προκειμένω, καθοριστικό ρόλο. Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για ξεκάθαρη συζήτηση και προτρέπω τα μέλη της ΕτΠ να συμμετάσχουν ενεργά στο έργο BELE. Εάν η Διάσκεψη επιθυμεί πραγματικά να λειτουργήσει ως μεγάφωνο των επιθυμιών των πολιτών, τότε πρέπει να εξασφαλίσει στους τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων που εκλέγονται δημοκρατικά από τους πολίτες τον ρόλο και το κύρος που τους αξίζει ».

Στη συνέχεια, το έργο BELE παρουσιάστηκε διεξοδικά από τον Alessandro Giordani, προϊστάμενο της μονάδας «Δίκτυα στα κράτη μέλη» στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εκτός από τις θεματικές συζητήσεις, κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής CIVEX εγκρίθηκε η γνωμοδότηση του Jean-Luc Vanraes (BE/RE) , μέλους του δημοτικού συμβουλίου του Uccle, με θέμα « Στρατηγική για την ενίσχυση της εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην ΕΕ ». Κατά την άποψη του εισηγητή J ean-Luc Vanraes , « οι περιφέρειες αποτελούν τους βέλτιστους θεματοφύλακες και υποστηρικτές των θεμελιωδών δικαιωμάτων ». Η τοπική αυτοδιοίκηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση, την προστασία και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων, εφαρμόζοντάς τα αποτελεσματικά και καθιστώντας τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ πραγματικότητα. Στη γνωμοδότηση επισημαίνεται ότι η συμμετοχή της ΕτΠ στον διοργανικό διάλογο σχετικά με τον Χάρτη είναι ζωτικής σημασίας και προτείνεται η δημιουργία σημείων επαφής για τη διευκόλυνση της ροής πληροφοριών σχετικά με τον Χάρτη μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. Τα εν λόγω σημεία επαφής θα μπορούσαν επίσης να παρέχουν καθοδήγηση στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των πολιτικών τους σε πλήρη συμμόρφωση με τον Χάρτη, με συγκεκριμένα παραδείγματα. Σύμφωνα με μια άλλη πρόταση, δεδομένου ότι οι τοπικές αρχές αποτελούν το πλησιέστερο στους πολίτες επίπεδο διακυβέρνησης και βρίσκονται σε ιδανική θέση για να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους και με το πού πρέπει να απευθύνονται σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους, τα μέλη της ΕτΠ θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που παρέχει η Ημέρα της Ευρώπης στις 9 Μαΐου και η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης για να προωθήσουν τοπικές δραστηριότητες που θα εξηγούν και θα εξαίρουν την ύψιστη σημασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις δημοκρατίες μας. Η Barbara Nolan, προϊσταμένη μονάδας στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Κράτους Δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επικρότησε τη γνωμοδότηση.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το έγγραφο εργασίας που θα χρησιμεύσει ως βάση της γνωμοδότησης της Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPP) , Δημάρχου Gdansk, με θέμα « Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία (EDAP)» που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσία του William Sleath, Διευθυντή αρμόδιου για τους πολίτες, την υγεία, τη μετανάστευση και την Ένωση Ασφάλειας στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του εν λόγω σχεδίου δράσης είναι η ενδυνάμωση των πολιτών και η οικοδόμηση ανθεκτικότερων δημοκρατιών σε ολόκληρη την ΕΕ με την προώθηση ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών, την ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκφράστηκε απογοήτευση για το γεγονός ότι ―αν και η επιτυχία του σχεδίου δράσης συναρτάται σε μεγάλο βαθμό με δράσεις των τοπικών και των περιφερειακών αρχών― οι αρχές αυτές δυστυχώς δεν αναφέρονται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κ. Dulkiewicz δήλωσε: « Το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία θα πρέπει να οδηγήσει στον προσδιορισμό συγκεκριμένων δράσεων, οι οποίες θα πρέπει να αναληφθούν σε στενή συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές. Η κατάσταση της δημοκρατίας δεν θα αποκατασταθεί εν μία νυκτί, αλλά όσο ταχύτερα αναλάβουμε δράση, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ευκαιρία αντιμετώπισης του προβλήματος ». Η γνωμοδότηση θα εγκριθεί από την επιτροπή CIVEX στις 11 Μαΐου 2021.

Επικοινωνία:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Κινητό: +32 473 52 41 15

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023