Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τα νησιά της Μεσογείου με στόχο την οικοδόμηση μεγαλύτερης ανθεκτικότητας απέναντι στις υγειονομικές και περιβαλλοντικές κρίσεις  

Σε αυτή τη συνέντευξη, η Francina Armengol (ES/PES) , πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης των Βαλεαρίδων Νήσων, απαντά σε έξι ερωτήσεις σχετικά με τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων στα νησιά της Μεσογείου. Η Francina Armengol καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχεδιάσει μια νέα στρατηγική που θα ευθυγραμμίζει καλύτερα τις πολιτικές και τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της ΕΕ με τις ιδιαιτερότητες των μεσογειακών νησιών, προκειμένου να οικοδομηθεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι σε φυσικές καταστροφές και υγειονομικές κρίσεις, όπως η πανδημία COVID-19. Οι προτάσεις αυτές συγκεντρώνονται στη γνωμοδότηση της ΕτΠ με θέμα «Προς μια βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων εντός του μεσογειακού νησιωτικού πλαισίου» , η οποία αναμένεται να υιοθετηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 12-14 Οκτωβρίου 2020.

Η αειφορία αποτελεί βασικό στοιχείο της γνωμοδότησης που ετοιμάζετε για την επόμενη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ποια ζητήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα νησιά της Μεσογείου;

Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προχωρήσει προς την κλιματική ουδετερότητα μέσω της Πράσινης Συμφωνίας και ενός δίκαιου πλαισίου μετάβασης που θα καταστήσει δυνατή την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των νησιών της Μεσογείου σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το μεγαλύτερο μέρος του νησιωτικού πληθυσμού της ΕΕ κατοικεί σε νησιά της Μεσογείου. Ο εξαιρετικός πλούτος των μεσογειακών οικοσυστημάτων και η ιδιαίτερη ευπάθειά τους στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή καθιστούν τη βιώσιμη διαχείριση των περιορισμένων φυσικών πόρων αυτών των νησιών βασική πρόκληση. Πρέπει να σημειωθεί ότι από το 2000, οι Βαλεαρίδες Νήσοι έχουν χάσει 22 μονάδες όσον αφορά τη σύγκλιση προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μετρούμενο σε κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, παρά το γεγονός ότι κατά την ίδια περίοδο ο αριθμός των τουριστών διπλασιάστηκε. Έχουμε πολύ περισσότερους επισκέπτες, ωστόσο δεν αυξήθηκε η ευημερία, γεγονός που δείχνει σαφώς ότι υπάρχει διαρθρωτικό πρόβλημα στο μοντέλο μας. Θα μπορούσαμε να λύσουμε εν μέρει αυτό το πρόβλημα μέσω υψηλότερης προστασίας του περιβάλλοντος και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών μας και να διαφοροποιηθούν περαιτέρω οι οικονομικές μας δραστηριότητες.

Οι Βαλεαρίδες Νήσοι είναι πρωτοπόρες όσον αφορά τη βιωσιμότητα στη Μεσόγειο. Μπορούν οι περιφερειακές αρχές να πρωτοπορήσουν καλύτερα απ’ ό, τι οι εθνικές κυβερνήσεις;

Χωρίς αμφιβολία! Πράγματι, πέρυσι το Κοινοβούλιο των Βαλεαρίδων Νήσων υιοθέτησε δύο σημαντικούς πρωτοποριακούς νόμους. Αφενός, απαγορεύσαμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων μίας χρήσης μέσω ενός νέου περιφερειακού νόμου για τα απόβλητα και τα μολυσμένα εδάφη, ο οποίος θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Αφετέρου, ο νέος νόμος για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή μετάβαση αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά μας. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε τον πρωτοπόρο ρόλο μας σε στενή συνεργασία με άλλα νησιά της Μεσογείου, προκειμένου να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές και πολιτικές, και να επεκτείνουμε συμμαχίες όπως η «εταιρική σχέση Med Insulae», η οποία συστάθηκε από τη Σαρδηνία, την Κορσική, το Γκόζο και τις Βαλεαρίδες Νήσους.

Η έξαρση της πανδημίας COVID-19 έχει αναμφίβολα αποκαλύψει αδυναμίες της κοινωνίας μας. Ποιος ήταν ο αντίκτυπός της στις Βαλεαρίδες Νήσους μέχρι σήμερα;

Η τρέχουσα υγειονομική κρίση λόγω COVID-19 έχει αναδείξει την ιδιαίτερη ευπάθεια των νησιωτικών περιοχών, οι οποίες έχουν περιορισμένους πόρους· Η παγκόσμια εξάπλωση της νόσου COVID-19 επηρεάζει επίσης σημαντικά τις μεσογειακές οικονομίες, οι περισσότερες από τις οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό και τις συναφείς υπηρεσίες. Υπό την έννοια αυτή, η υψηλή εξειδίκευσή μας στον τομέα του τουρισμού καθιστά την οικονομία μας πιο εύθραυστη και πιο ευάλωτη από τις οικονομίες της ηπειρωτικής χώρας. Επιπλέον, η νόσος COVID-19 κατέδειξε την τρωτότητα των αγροδιατροφικών συστημάτων μας. Ως εκ τούτου, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν νέες προτάσεις και να πραγματοποιήσουν επενδύσεις προκειμένου τα αγροδιατροφικά συστήματα στα νησιά της Μεσογείου να καταστούν πιο ανθεκτικά και αυτόνομα, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής παραγωγή τροφίμων για την καλύτερη αντιμετώπιση καταστάσεων όπως οι φυσικές καταστροφές, οι πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις και οι υγειονομικές κρίσεις όπως η COVID-19, όταν ο εξωτερικός εφοδιασμός δεν είναι εφικτός.

Ήταν δυνατή η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με άλλα νησιά της Μεσογείου κατά τη διάρκεια της κρίσης; Ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαδικασία αυτή, ιδίως στο πλαίσιο ενός υγιέστερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος;

Θεωρούμε ζωτικής σημασίας την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών με τους μεσογειακούς εταίρους μας, και εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των κλάδων των μεταφορών και της υγείας, μεταξύ άλλων. Ακόμη, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια μεσογειακή νησιωτική στρατηγική η οποία θα συνεκτιμά τις ιδιαιτερότητες και την ευπάθεια των νησιωτικών περιοχών της Μεσογείου και θα διαμορφώνει μια ισχυρότερη εταιρική σχέση μεταξύ αυτών των περιφερειών, των κρατών μελών και της ΕΕ μέσω συγκεκριμένων και συντονισμένων μέτρων.

Τα νησιά της Μεσογείου αποτελούν τουριστικούς κόμβους και η πανδημία COVID-19 έχει μετατοπίσει την προσοχή από την περιβαλλοντική αειφορία σε ζητήματα οικονομικής, κοινωνικής και υγειονομικής διαχείρισης που σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας του κόσμου μας. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, η σωστή ισορροπία και ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος των περιφερειακών αρχών;

Είναι σαφές ότι οι περιφερειακές αρχές χρειάζονται τη στήριξη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και, για τον λόγο αυτό, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει ένα πολυετές στρατηγικό σχέδιο για τη βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών νησιών στη Μεσόγειο.

Ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις σας για το μέλλον των νησιών της Μεσογείου, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας;

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χαράξει μια στρατηγική για τα νησιά της Μεσογείου σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις μόνιμες αντιπροσωπείες στις Βρυξέλλες και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η στρατηγική θα πρέπει να εφαρμόζει ορθά και αποτελεσματικά το Άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) , το οποίο ορίζει ότι η ΕΕ προσδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις νησιωτικές περιοχές με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και τη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει καλύτερη προσαρμογή των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ και των υφιστάμενων μηχανισμών χρηματοδότησης της ΕΕ στις πραγματικές συνθήκες των νησιών της Μεσογείου, προκειμένου να τα βοηθήσει να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως φυσικές καταστροφές και υγειονομικές κρίσεις σαν την πανδημία COVID-19. Πιστεύουμε ότι αυτή η νέα στρατηγική για τα νησιά της Μεσογείου θα πρέπει να ενσωματώσει ειδικά σχέδια δράσης σε βασικούς τομείς όπως ο αγροδιατροφικός κλάδος και η βελτίωση της παραγωγικής δομής μας, η βελτίωση της βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας και η δημιουργία νέων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας και την αύξηση της βιωσιμότητας των φυσικών πόρων των μεσογειακών νησιών.

Ως κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων, είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, το 2018 εκδόθηκε διάταγμα για τη διατήρηση της ποσειδωνίας (posidonia oceanica), ενός είδους θαλάσσιας βλάστησης που ενδημεί στη Μεσόγειο (διάταγμα 20/2018, της 27ης Ιουλίου 2018). Το διάταγμα απαγορεύει την αγκυροβολία σε λειμώνες ποσειδωνίας καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που θα μπορούσε να την βλάψει. Ρυθμίζει επίσης τη χρήση της νεκρής θαλάσσιας βλάστησης και, για την καλύτερη στόχευση των δράσεων αειφορίας, οριοθετεί τις ζώνες θαλάσσιας βλάστησης ανάλογα με την κατάσταση διατήρησής τους.

Ως κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη της Πράσινης Συμφωνίας και να συμβάλλουμε στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Τύπου : pressecdr@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-NEW-EU-STRATEGY-FOR-MEDITERRANEAN-ISLANDS-TO-BUILD-HIGHER-RESILIENCE-TO-HEALTH-AND-ENVIRONMENTAL-CRISES.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-NEW-EU-STRATEGY-FOR-MEDITERRANEAN-ISLANDS-TO-BUILD-HIGHER-RESILIENCE-TO-HEALTH-AND-ENVIRONMENTAL-CRISES.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-NEW-EU-STRATEGY-FOR-MEDITERRANEAN-ISLANDS-TO-BUILD-HIGHER-RESILIENCE-TO-HEALTH-AND-ENVIRONMENTAL-CRISES.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-NEW-EU-STRATEGY-FOR-MEDITERRANEAN-ISLANDS-TO-BUILD-HIGHER-RESILIENCE-TO-HEALTH-AND-ENVIRONMENTAL-CRISES.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-NEW-EU-STRATEGY-FOR-MEDITERRANEAN-ISLANDS-TO-BUILD-HIGHER-RESILIENCE-TO-HEALTH-AND-ENVIRONMENTAL-CRISES.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023