Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Για την καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών, οι τοπικές αρχές ζητούν μεγαλύτερη φιλοδοξία και βιώσιμη δασοκομία  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενέκρινε σχεδόν ομόφωνα, κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου , γνωμοδότηση που καταρτίστηκε από τον Roby Biwer με τίτλο «Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη» . Ο εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ ζητεί ένα ισχυρό ενωσιακό σύστημα πιστοποίησης και πληροφόρησης που θα εγγυάται βιώσιμα δασοκομικά προϊόντα και διαφανείς αλυσίδες εφοδιασμού από τρίτες χώρες.

«Τα δάση είναι οι πράσινοι πνεύμονες του πλανήτη μας και πρέπει να τα φροντίζουμε ακριβώς όπως φροντίζουμε και τους δικούς μας πνεύμονες. Δεν θα επιτύχουμε τους στόχους μας για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα εάν δεν εντείνουμε τις προσπάθειες για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη. Καλούμε την Επιτροπή να επιδείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία. Η ενθάρρυνση δεν αρκεί. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι στην ΕΕ καταναλώνουμε δασοκομικά προϊόντα που προέρχονται από βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού τρίτων χωρών, δεδομένου ότι τα σημαντικότερα πρωτογενή δάση του πλανήτη βρίσκονται εκτός της ΕΕ. Η πρόληψη της απώλειας δασών μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη για τους ανθρώπους και τα οικοσυστήματα συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της βιοποικιλότητας, της μείωσης των εκπομπών μέσω της απορρόφησης άνθρακα και της παροχής υπηρεσιών οικοσυστημάτων που μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πόλεις και οι περιφέρειες θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εντατικοποίηση αυτών των προσπαθειών» δήλωσε ο Roby Biwer (LU / PES), δημοτικός σύμβουλος Bettembourg (Λουξεμβούργο).

Ο εισηγητής εμμένει ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι εισαγωγές των επιχειρήσεών μας, οι μεμονωμένες ατομικές μας ενέργειες και οι πολιτικές μας επιλογές έχουν τεράστιο αντίκτυπο στα δάση. Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό μοχλό κινητοποίησης του ιδιωτικού τομέα για την εξασφάλιση πιο βιώσιμων συμβάσεων προμήθειας προϊόντων. Η εισαγωγή της απαγόρευσης, στο πλαίσιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, των δημόσιων προμηθειών προϊόντων που προέρχονται από την αποψίλωση των δασών μπορεί να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην προώθηση προϊόντων μηδενικής αποψίλωσης·

Στη γνωμοδότηση ζητείται η συνοχή των πολιτικών για την ευθυγράμμιση των προσπαθειών, των στόχων και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις διάφορες πολιτικές της ΕΕ ενόψει μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη βιωσιμότητα. Η στρατηγική αυτή εμπεριέχει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με τις δύο νέες στρατηγικές της ―τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»―, τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική και όλες τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ), της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ.

«Όταν η ΕΕ διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες, τα κεφάλαιά τους σχετικά τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και την καταπολέμηση της αποψίλωσης πρέπει να ενισχύονται. Εάν οι εταίροι μας δεν εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους για το περιβάλλον και το κλίμα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε! Η δραματική αποψίλωση του δάσους του Αμαζονίου στη Βραζιλία δείχνει ότι η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur έχει μέχρι στιγμής αποτύχει από αυτήν την άποψη» δήλωσε ο Roby Biwer.

Η αύξηση του πληθυσμού και η αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα οδηγούν τόσο στη μετατροπή των δασών σε γεωργικές εκτάσεις όσο και στην παροχή μεγαλύτερης έμφασης στη γεωργική παραγωγικότητα. Τα δάση του πλανήτη βρίσκονται σε κίνδυνο: μεταξύ του 1990 και του 2016 χάθηκε δασική έκταση 1,3 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων, η οποία ισοδυναμεί με απώλεια περίπου 800 γηπέδων ποδοσφαίρου κάθε ώρα.

Στη γνωμοδότηση υπενθυμίζεται η σημασία της ενίσχυσης των ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές έχουν επίγνωση του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου των συνηθειών τους όσον αφορά την κατανάλωση τροφίμων. Για τον ίδιο λόγο, οι τοπικές αρχές πρέπει επίσης να προωθήσουν μια πιο υγιεινή και ηθικά ορθή διατροφή, προβάλλοντας τόσο τα θρεπτικά όσο και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη των φυτικών τροφών με αυξημένη πρόσληψη φρούτων και λαχανικών που διαθέτουν πιστοποίηση προέλευσης από αλυσίδες εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης.

Στη γνωμοδότηση καλείται επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο σύστασης ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Δάση, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της προστασίας και αποκατάστασης των δασών του πλανήτη.

Η γνωμοδότηση εγκρίθηκε εκ παραλλήλου με την πραγματοποίηση συζήτησης υψηλού επιπέδου για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Στις 15 Ιουνίου, η ΕτΠ εγκαινίασε την ομάδα εργασίας «Πράσινη Συμφωνία με Τοπική Δράση» . Αποτελούμενη από 13 τοπικούς και περιφερειακούς αιρετούς εκπροσώπους , η ομάδα αυτή έχει ως στόχο τη μετουσίωση της Πράσινης Συμφωνίας σε συγκεκριμένα έργα και την άμεση χρηματοδότηση των δήμων και των περιφερειών για την υλοποίηση της βιώσιμης μετάβασης επί τόπου.  

Επισημάνσεις:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει σχεδόν 182 εκατομμύρια εκτάρια δασών, που καλύπτουν 43% της χερσαίας της επιφάνειας, καθιστώντας τη μία από τις πιο δασώδεις περιοχές του κόσμου. Η επέκταση των γεωργικών γαιών παραμένει η κύρια αιτία της αποψίλωσης, της υποβάθμισης των δασών και της σχετικής απώλειας δασικής βιοποικιλότητας. Αυτές και άλλες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην έκθεση με τίτλο

' The State of the World's Forests 2020 ’ (Η κατάσταση των δασών του πλανήτη για το 2020»).
Από το 1990, εκτιμάται ότι 420 εκατομμύρια εκτάρια δάσους χάθηκαν μέσω της αλλαγής της χρήσης γης, παρότι ο ρυθμός αποψίλωσης των δασών έχει μειωθεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Την περίοδο 2015-2020, ο ρυθμός αποψίλωσης των δασών εκτιμάται σε 10 εκατομμύρια εκτάρια ετησίως, από 16 εκατομμύρια εκτάρια ετησίως τη δεκαετία του ’90.

Διαβάστε εδώ μια πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε ο Roby Biwer.

Επικοινωνία:

Wioletta Wojewodzka

Τηλ. +32 (0)2 282 2289

Κινητό: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :