Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 3 της επιτροπής SEDEC της ΕτΠ: Τελευταία ενημέρωση σχετικά με την κρίση COVID-19  

​Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει δραματικά τον κόσμο μας και τον τρόπο ζωής μας με την απώλεια χιλιάδων ανθρώπων και τις πρωτοφανείς επιπτώσεις της σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Η επιτροπή «Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και πολιτισμός» (SEDEC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών καταρτίζει τακτικά ενημερωτικά δελτία με θέμα τους τομείς πολιτικής που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της και αντικατοπτρίζουν τις πρόσφατες έρευνες, δημοσιεύσεις άρθρων και συζητήσεις σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην Ευρώπη και τις διάφορες δράσεις και τα μέτρα αντιμετώπισής της που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το τρίτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου της επιτροπής SEDEC.

Αποστολή συμβουλών και προτάσεων στη διεύθυνση: sedec@cor.europa.eu.

Κοινοποίηση: