Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Αποτελέσματα της έρευνας ΕτΠ-ΟΟΣΑ: Η βασική συμβολή των περιφερειών και των δήμων στη βιώσιμη ανάπτυξη  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) διεξήγαγαν διαδικτυακή έρευνα μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και φορέων σχετικά με τη συμβολή τους στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια της διάσκεψης « Δήμοι και Περιφέρειες για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης» .

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής:

59% των ερωτηθέντων είναι εξοικειωμένοι με τους ΣΒΑ και εργάζονται για την υλοποίησή τους. Μεταξύ των ερωτηθέντων που εκπροσωπούσαν περιφέρειες ή πόλεις μεγάλου ή και μεσαίου μεγέθους (άνω των 50.000 κατοίκων), το ποσοστό αυτό αυξάνεται και ενίοτε υπερβαίνει το 80%, ενώ για τους μικρότερους δήμους ανέρχεται σε 37%.

58% των ερωτηθέντων που εργάζονται για την υλοποίηση των ΣΒΑ έχουν επίσης καθορίσει δείκτες για τη μέτρηση της προόδου ως προς την επίτευξή τους και οι τοπικοί δείκτες χρησιμοποιούνται πολύ ευρύτερα από ό,τι εκείνοι της ΕΕ ή του ΟΗΕ.

Οι συχνότερες προκλήσεις κατά την υλοποίηση των ΣΒΑ ―που επισημάνθηκαν από το ήμισυ των ερωτηθέντων― είναι η «έλλειψη ενημέρωσης, υποστήριξης, ικανοτήτων ή καταρτισμένου προσωπικού» και η «δυσκολία ιεράρχησης των ΣΒΑ έναντι άλλων προτεραιοτήτων».

Πάνω από το 90% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει μια συνολική μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες τις πολιτικές και για τη διασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής.

Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας συνοψίζονται στο σημείωμα αποτελεσμάτων , ενώ τα πλήρη στοιχεία είναι διαθέσιμα στο παράρτημα .

Η έρευνα με τίτλο «Η βασική συμβολή των περιφερειών και των δήμων στη βιώσιμη ανάπτυξη» διεξήχθη από τις 13 Δεκεμβρίου 2018 έως την 1η Μαρτίου 2019 και συνέλεξε απαντήσεις από 400 ερωτηθέντες. Τα αποτελέσματά της θα τροφοδοτήσουν τις τρέχουσες εργασίες της ΕτΠ και του ΟΟΣΑ σχετικά με τους ΣΒΑ, συμπεριλαμβανομένης της γνωμοδότησης της ΕτΠ με τίτλο « Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ): βάση για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030 », καθώς και της τελικής έκθεσης του προγράμματος του ΟΟΣΑ με τίτλο « Μια εδαφική προσέγγιση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ): Ο ρόλος των δήμων και των περιφερειών ούτως ώστε να μην παραμεληθεί κανείς ».

Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023