Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι περιφέρειες και οι δήμοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με την UEFA ‎ για την προώθηση περιφερειακών επενδύσεων της Ένωσης στον αθλητισμό  
Φωτογραφικό λεύκωμα | Twitter: #CohesionAlliance

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και η Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFA) ένωσαν τις δυνάμεις τους με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση της ΕΕ για τον αθλητισμό. Τα δύο όργανα τόνισαν τη σημασία των περιφερειακών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ―της πολιτικής συνοχής της ΕΕ― για τη στήριξη των περιφερειών προς όφελος του αθλητισμού σε τοπικό επίπεδο, καθώς και την επακόλουθη συμβολή τους στην προώθηση της εδαφικής συνοχής σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το μήνυμα αυτό διατυπώθηκε σε κοινή δήλωση που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της ΕτΠ κ. Karl-Heinz Lambertz και τον πρώτο Αντιπρόεδρο της UEFA κ. Karl-Erik Nilsson κατά τη διάρκεια διάσκεψης υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Η εκδήλωση αυτή συγκέντρωσε εκπροσώπους τόσο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ―συμπεριλαμβανομένου του Επιτρόπου της ΕΕ κ. Tibor Navracsics― όσο και καθεμίας από τις 55 συνολικά εθνικές ομοσπονδίες ποδοσφαίρου μέλη της UEFA. Κατά την εκδήλωση προβλήθηκε η σημασία της στη χρηματοδότησης της ΕΕ για τον αθλητισμό στο πλαίσιο της #CohesionAlliance , ενός πανευρωπαϊκού συνασπισμού όσων πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τον στυλοβάτη του μέλλοντος της ΕΕ.

Ο κ. Karl-Heinz Lambertz , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, δήλωσε: «Η UEFA κι εμείς μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο: την ενίσχυση της συνοχής και της αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Η απόδοση των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στον αθλητισμό συνεισφέρει στην υγεία, την κοινωνική ένταξη, τον τουρισμό και την οικονομική ανάπτυξη. Γι’ αυτό το λόγο, είναι ζωτικής σημασίας να συνεχίσει η ΕΕ να διαθέτει επαρκή κονδύλια στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής προκειμένου να έχουν οι περιφέρειες και οι δήμοι τη δυνατότητα να παρέχουν αξιοπρεπείς αθλητικές υποδομές σε διασυνοριακό επίπεδο. Ως υποστηρικτές της #CohesionAlliance, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά, συμβάλλοντας στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών μας».

Ο κ. Karl-Erik Nilsson , πρώτος Αντιπρόεδρος της UEFA που υπέγραψε τη # CohesionAlliance στις 20 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, υπογράμμισε: «Η UEFA είναι πεπεισμένη για τη σημασία του αθλητισμού και έχει απίστευτη ετήσια συνεισφορά μέσω του προγράμματος συνδρομής HatTrick . Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα της UEFA, υποστηρίζονται σημαντικές υποδομές και αθλητικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, οι προσπάθειες της UEFA χρειάζονται υποστήριξη από ειδική χρηματοδότηση της ΕΕ, εστιασμένη κυρίως στο τοπικό επίπεδο. Οι επενδύσεις στον αθλητισμό ισοδυναμούν με επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης. Οι αθλητικές οργανώσεις, οι εθνικές αρχές και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να συνεργαστούν για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων δυνατοτήτων χρηματοδότησης».

Ο κ. Tibor Navracsics , Επίτροπος αρμόδιος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό δήλωσε: «Ο αθλητισμός έχει μια μοναδική δυνατότητα να μας συνδράμει για τη διευθέτηση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας και την τόνωση της ανάπτυξης των δήμων και των περιφερειών. Για τη βέλτιστη αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας, οφείλουμε να βρούμε τρόπους ενσωμάτωσης του αθλητισμού στις δράσεις που αναλαμβάνουμε σε όλους τους τομείς πολιτικής. Ειδικότερα, χρειάζεται να επιδιώξουμε την καλύτερη ενσωμάτωσή του στις τοπικές και τις περιφερειακές στρατηγικές, με γνώμονα τα ισχυρά σημεία και τις φιλοδοξίες κάθε επιμέρους δήμου και περιφέρειας».

Σε κοινή δήλωση που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο κ. Lambertz και τον πρώτο Αντιπρόεδρο κ. Nilsson, η ΕτΠ και η UEFA επισημαίνουν τα εξής:

Ο αθλητισμός συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διπλή χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (ο οποίος θα καλύπτει την περίοδο 2021-2027) και η προσοχή που επιδεικνύεται στον μαζικό ερασιτεχνικό αθλητισμό, στη χρηστή διακυβέρνηση και στην ακεραιότητα στον χώρο του αθλητισμού αποτελούν ευπρόσδεκτο βήμα προόδου.

Επί του παρόντος, η απουσία πολιτικών βασισμένων στον αθλητισμό και η έλλειψη υποδομών για τον μαζικό ερασιτεχνικό αθλητισμό είναι δύο από τα σημαντικότερα εμπόδια που παρακωλύουν την ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε αθλητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Η διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε αθλητικές δραστηριότητες είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης όσο και για την αύξηση του συνολικού αριθμού των ατόμων που επιδίδονται σε αθλητικές δραστηριότητες.

Η συμβολή του αθλητισμού στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης θα πρέπει να τύχει μεγαλύτερης αναγνώρισης. Οι κανονισμοί που διέπουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και άλλες ενδεδειγμένες ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να παρέχουν στήριξη σε πολιτικές βασισμένες στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης επενδύσεων σε υλικές αθλητικές υποδομές, με στόχο την ενίσχυση της αλληλεγγύης και της ευημερίας μέσω του αθλητισμού.

Η ΕτΠ και η UEFA συμφωνούν να συνεργαστούν στο πλαίσιο της #CohesionAlliance για μια ισχυρή πολιτική συνοχής η οποία θα προάγει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή σε ολόκληρη την ΕΕ μετά το 2020.

Η ΕτΠ διαμήνυσε πρόσφατα πολλές από αυτές τις συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω γνωμοδότησης με θέμα « Η ενσωμάτωση του αθλητισμού στο πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020 » (εισηγητής: rapporteur Roberto Pella (IT/EPP), Δήμαρχος Valdengo).

Ενημερωτικό σημείωμα

Η #CohesionAlliance (Συμμαχία συνοχής) είναι ένας συνασπισμός όσων πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τον στυλοβάτη του μέλλοντος της ΕΕ. Ως απόρροια του Brexit και της ανάγκης της ΕΕ να χρηματοδοτήσει νέες προτεραιότητες, όπως η άμυνα, η ασφάλεια και ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων, τα χρηματοδοτικά κονδύλια που προορίζονται για την πολιτική συνοχής κινδυνεύουν να μειωθούν στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ —ή Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο — που θέτει τα ανώτατα όρια των δαπανών της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020.

Με στόχο να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο και να μεγιστοποιηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ζωτικό ρόλο της πολιτικής για τη συνοχή, η #CohesionAlliance εγκαινιάστηκε, τον Οκτώβριο του 2017, από τις κορυφαίες ενώσεις των περιφερειών και των δήμων —τον Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιφερειών (AEBR), τη Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER), τη Διάσκεψη των Περιφερειακών Νομοθετικών Συνελεύσεων της Ευρώπης (CALRE), το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (ΣΕΔΠ), τη Διάσκεψη των Απομακρυσμένων Θαλάσσιων Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CPMR) και την EUROCITIES — από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών .

Αίτημα της συμμαχίας είναι ο προϋπολογισμός της ΕΕ μετά το 2020 να καταστήσει την πολιτική συνοχής πιο ισχυρή, αποτελεσματική, εμφανή και προσιτή για κάθε περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την εγκαινίαση της Συμμαχίας, η δήλωσή της υπογράφηκε από περισσότερους από 8300 υποστηρικτές, 116 περιφέρειες, 109 δήμους και κομητείες, 50 ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών, 40 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 35 τομεακές οργανώσεις της ΕΕ.

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen

Τηλ.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023